prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE

tel.: +420 475 285 540

fax: +420 475 285 566

e-mail: libor.benes@ujep.cz

Pozice

Proděkan pro rozvoj a kvalitu


Profesor
ÚTM

Personal web

http://users.fs.cvut.cz/libor.benes/

Konzultační hodiny

úterý, 11.h-13.h (po předchozí domluvě na email)

Univerzitní a vědecké hodnosti

1992 Ing. - ukončení studia na VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, Ústav materiálového inženýrství
1996 Dr. - ukončení Ph.D.-studia na VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, obor materiálové vědy a inženýrství
2004 doc. - habilitace v oboru materiálové vědy a inženýrství, Univerzita obrany Brno, Fakulta vojenských technologií
2011 IWE - absolvování kursu Mezinárodní svařovací inženýr na ČVUT-FS v Praze, Ústav strojírenských technologií (autorizované středisko České svářečské společnosti ANB)
2013 prof. - jmenovací řízení (pro obor materiály)

Profesní dráha

Autor, resp. spoluautor cca 230 odborných a vědeckých prací. Z toho počtu připadá 15 na články v zahraničních časopisech, 55 na příspěvky publikované ve sbornících zahraničních konferencí, 30 na články v domácích odborných časopisech a na příspěvky publikované ve sbornících tuzemských konferencí (zbytek). Z toho 8 prací je uvedeno v databázi ISI Web of Knowledge a 15 v databázi SCOPUS. Vypracování 50 technických zpráv (expertíz), spoluautor 3 učebních textů, 3 monografií, resp. 8 kapitol v monografii, vydané v zahraničí.

Ve vědecko-výzkumné oblasti dlouhodobě spolupracuje s řadou významných institucí a podniků, doma i v zahraničí, s ohledem na odborné zaměření. Působil 4 roky na pozici zástupce ČR a člena programového výboru pro oblast "Doprava" v EUROPEAN COMMISSION-Brussels (Program Committee - FP 7, Transport-including Aeronautics).

V pedagogické sféře (25 roků působení jako VŠ-pedagog) je garantem a přednášejícím řady předmětů materiálového a technologického charakteru, z nichž některé i sám zavedl.

Odborná činnost

Zaměření na oblast materiálového a technologického inženýrství - hodnocení vlivu technologie (zejména svařování) na strukturu a charakteristiky použitého materiálu; metody hodnocení strukturních a materiálových charakteristik (volba materiálu, tepelné zpracování).

 člen Asociace strojních inženýrů (hospodář klubu ASI MI - Pardubice), člen České společnosti pro nové materiály a technologie, člen České svářečské společnosti, člen České tribologické společnosti
 zástupce v Českém monitorovacím výboru FEANI (European Federation of National Engineering Associations),
 zástupce ČR v evropské železniční síti Excelence - 6.RP: Sustainable Surface Transport, EUropean Rail Research Network of EXcellence - EURNEX, WP 4.
 zapojení do ERA-NET TRANSPORT (ENT), resp. v "European Research Area" (ERA).
 člen vědeckých výborů mezinárodních konferencí, vč. pracovní pobytů a vyzvaných přednášek v rámci:
• Instituto Superior Técnico, Avenida Rovisco Pais, 1049-001 Lisbon, PORTUGAL
• Silesian University of Technology, European Centre of Excellence (TRANSMEC) Katowice-PL;
• Budapest University of Technologies and Economics (Dpt. of Vehicle Manufacturing and Repairing);
• Częstochowa University of Technology, Częstochowa-PL;
• Todor Kableshkov University of Transport, Sofia-BG.
 aktivní zapojení do mezinárodních projektů:
• SKILLRAIL (Training and Education for a More Competitive and Innovative Railway Sector) - 7th FRAMEWORK PROGRAMME, THEME [FP7-SST-2008-RTD-1], CSA. Grant agreement no.: 233649; Duration: 24 months (started 1st December 2009), coordinator: prof. Manuel Pereira (Lisbon)
• EURAIL University - příprava založení Evropské železniční univerzity (v rámci projektu EU).


Rozsáhlá expertní činnost v oblasti hodnocení a volby materiálu, ve vazbě na technologii jeho výroby a zpracování (svařování, pájení, slévání, tváření a obrábění). Užší specializace na metalurgii a svařitelnost materiálů, svařitelné oceli, vysokopevné materiály pro dopravní techniku a posuzování tribologických jevů u kontaktně namáhaných povrchů, resp. degradačních mechanismů v tenkých (pod)povrchových vrstvách materiálu (mechanismy opotřebení, vrstvy, povlaky).

Projekty

POKROK.digital (r.2017-2019) - „Prakticky orientovaný rozvoj kompetencí ve výrobní technice v regionech prostřednictvím kooperace.digital“ (německý ekvivalent názvu: POKROK.digital - Praxisorientierte Kompetenzentwicklung Produktionstechnik in den Regionen durch Kooperation.digital). Mezinárodní projekt z Evropského fondu pro regionální rozvoj, financovaného v rámci Programu spolupráce „Česká republika - Svobodný stát Sasko, 2014-2020“. Do řešení jsou zapojeny dvě německé univerzity (Dresden, Freiberg) a dvě české (UJEP a TUL). Zodpovědný řešitel: prof. Beneš.

Beneš L. (odpovědný řešitel), Kaloč R., Švanda P., Menčík J., Kout J., Záhorová V., Beneš F. plus dva externí spoluřešitelé (Ústav termomechaniky AV ČR Praha a Centrum informatizace a výpočetní techniky ZČU Plzeň):
Studium procesů při dynamickém kontaktu reálných kovových těles ve vztahu k materiálovým změnám. Grantová agentura České republiky (GAČR), projekt č.101/07/0727), přidělené prostředky: 5.907.000 Kč, (2007-2009).

Beneš L. (odpovědný řešitel), Kaloč R., Pešlová F., Schmidová E., Menčík J., Kout J., Záhorová V., Beneš F.: Analýza mezních stavů povrchových vrstev temene kolejnice z hlediska kontaktního zatížení účinkem kolových sil při průjezdu kolejového vozidla. Grantová agentura České republiky, projekt č.101/04/0033, přidělené prostředky: 1.468.000 Kč (2004-2006).

Beneš L. (spoluřešitel): EUropean Rail Research Network of EXcellence - EURNEX (WP 4), projekt v rámci evropské železniční síti Excelence (6.rámovcý program EU, oblast: Sustainable Surface Transport)

Molková T., Beneš L. (spoluřešitel): SKILLRAIL (Training and Education for a More Competitive and Innovative Railway Sector) - 7th FRAMEWORK PROGRAMME, THEME [FP7-SST-2008-RTD-1], CSA. Grant agreement no.: 233649; Duration: 24 months (started 1st December 2009), coordinator: prof. Manuel Pereira (Lisbon).

Publikační činnost

Zobrazit podrobný výpis

 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS