Ústav strojů a energetiky


Autor: administrator (mailto:slama@fvtm.ujep.cz), Téma: KSM
Vydáno dne 28. 01. 2016 (96244 přečtení)


Historie ústavu


Ústav strojů a energetiky je součástí Fakulty strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Jeho historie se začíná psát současně s historií a vznikem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v roce 1991, kdy byla univerzita založena. V její struktuře vznikla i Pedagogická fakulta a jako součást této fakulty byla zřízena Katedra technické výchovy. Katedra technické výchovy vystoupila 1. prosince 1998 ze struktury Pedagogické fakulty a stala se samostatným Ústavem techniky a řízení výroby. Tento ústav byl úspěšně rozvíjen a 1. září 2006 byl transformován na fakultu a přejmenován na Fakultu výrobních technologií a managementu. Její struktura se časem ustálila a od roku 2012 byla tvořena čtyřmi odbornými katedrami.
Fakulta výrobních technologií a managementu byla 1. září 2017 přejmenována na Fakultu strojního inženýrství a její odborné katedry byly 1. ledna 2018 transformovány na dva ústavy. Ústav strojů a energetiky vznikl sloučením Katedry strojů a mechaniky a Katedry energetiky a elektriky. Je složena z Odborné skupiny strojnictví, odborné skupiny energetiky a Odborné skupiny všeobecných předmětů. Druhý Ústav technologií a materiálů byl vytvořen sloučením Katedry materiálů a Katedry strojírenských technologií.
Umístění ústavu


Ústav strojů a energetiky je umístěn v budově Na Okraji 1001, v městské části Klíše. Jeho sídlo je v blízkém dosahu areálu kampusu univerzity.V budově jsou kanceláře pracovníků ústavu a vedení ústavu. Jsou zde učebny ústavu a laboratoře Odborné skupiny energetiky.

Další laboratoře, s vybavením zaměřeným na strojnictví má ústav v objektu na ulici „Za Válcovnou“.V této budově jsou umístěny laboratoře mechaniky, 3D tisku, reologie, termomechaniky a hydromechaniky, diagnostiky, montáže, technické mechaniky, automatizace a robotiky, výrobních strojů a technologií, velkokapacitní a počítačová učebna.


Podíl akademických pracovníků ústavu na výuce Fakulty strojního inženýrství


Ústav strojů a energetiky se podílí na přípravě studentů bakalářského, magisterského i doktorského studijního programu všech studijních oborů Fakulty strojního inženýrství prezenční i kombinované formy studia.

Ústav strojů a energetiky se dlouhodobě věnuje rozvoji základního i aplikovaného výzkumu.


Mezi rozvíjené oblasti vědy a výzkumu Ústavu strojů a energetiky patří


 • Vyšetřování vlivu všeobecné nesymetrie při kmitání soustav tuhých těles prostorově pružně uložených a vázaných – aplikace na kmitání vozidel.

 • Ráz a přenos impulsu v soustavě elastických a viskoelastických těles, izotropních a ortotropních.

 • Dynamická analýza a optimalizace pasívních a poloaktivních soustav odpružení kolejových i silničních vozidel a strojů.

 • Kinematická a dynamická analýza, syntéza a optimalizace mechanismů.

 • Automatizace a robotizace výrobních strojů a výrobních linek.

 • Přenos tepla.

 • Numerické modelování proudění.

 • Měření proudových polí.

 • Vícefázové proudění.

 • Sdílení tepla v průmyslových aplikacích.

 • Hydrodynamika.

 • Simulace proudění tekutin.

 • Moderní měřicí a vizualizační metody.


 • Pracovníci Ústavu strojů a energetiky spolupracují dlouhodobě s pracovníky jiných vysokých škol a univerzit, ústavů Akademie věd České republiky, výzkumných ústavů České republiky a výrobních podniků.


  Mezi vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR a výzkumné ústavy ČR, které spolupracují s Ústavem strojů a energetiky patří


 • VUT Praha, Fakulta strojní, Ústav procesního inženýrství

 • ČVUT Praha, Fakulta stavební

 • Univerzita J. Pernera v Pardubicích, Fakulta strojní, Katedra provozní spolehlivosti a mechaniky v dopravě, Katedra dopravních prostředků

 • Technická univerzita Liberec, Fakulta strojní

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zemědělské techniky

 • VŠ báňská TU v Ostravě, Fakulta strojní

 • Ústav termomechaniky AV ČR, Praha

 • Ústav termomechaniky AV ČR, Plzeň

 • Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Praha

 • Výzkumný ústav železniční, České dráhy, Praha

 • Výzkumný ústav železniční, Dynamická zkušebna, Cerhenice

 • TUV Praha

 • ŠKODA Výzkum, s.r.o., Plzeň • Mezi podniky se kterými spolupracují pracovníci Ústavu strojů a energetiky patří


 • Constellium Extrusions Děčín, s.r.o

 • ČEZ, a.s.

 • Electric Powersteering Components Europe, s.r.o

 • ELZACO, s.r.o.

 • Chart Ferox, a.s

 • KONE Industrial – koncern, s.r.o

 • KS Kolbenschmidt CR, a.s

 • Měď Povrly, a.s.

 • Mikron plus, s.r.o.

 • Moldcast, s.r.o.

 • Olympus Czech Group, s.r.o.

 • Pneuform Hulín, a.s.

 • RONAL CR, s.r.o

 • RUBENA, a.s

 • SHAPE CORP. CZECH REPUBLIC, s. r. o.

 • Schield s.r.o.

 • ŠKODA AUTO, a.s

 • Teplická strojírna, s.r.o

 • TOS VARNSDORF, a.s

 • UNIPETROL RPA, s.r.o. • Ústav strojů a energetiky spolupracují s těmito následujícími zahraničními univerzitami


 • Politechnika Lodž

 • Politechnika Poznaň

 • Technická univerzita Drážďany

 • Žilinská univerzita

 • Technická univerzita v Košiciach

 • Technická univerzita vo Zvolene

 • Trenčianská univerzita Antonína Dubčeka v Trenčíně