Katedra strojů a mechaniky


Autor: administrator (mailto:slama@fvtm.ujep.cz), Téma: KSM
Vydáno dne 28. 01. 2016 (78657 přečtení)Katedra strojů a mechaniky vznikla v roce 2006 společně s fakultou a jejím zaměřením je příprava posluchačů v mnoha klasických strojírenských předmětech. V bakalářském studiu se na KSM vyučuje Matematika, Úvod do strojnictví, Mechanika tuhých těles, Pružnost a pevnost, Strojní součásti, Konstruktivní geometrie, CAD, Hydromechanika, Termomechanika, Měření a technická diagnostika, Dopravní a manipulační zařízení, Provoz a údržba strojů, Výrobní linky, Tepelná technika, Počítačové modelování, Technika prostředí a další.
V Magisterském studiu pak Průmyslové procesy, Inženýrská statistika, Mechatronika, Automatizace a robotika výrobních systémů, technické výpočty v Matlabu, Bezpečnost a spolehlivost ve výrobě a další.
V doktorském studiu zajišťuje katedra předměty vztahující se k oboru. Seznam předmětů KSM je ve výroční zprávě KSM, v odkaze Dokumenty.
Postupně se rozšiřuje laboratorní a počítačové vybavení tak, aby teoretická výuka většiny předmětů mohla být doplněna experimentální výukou v laboratořích a počítačových učebnách (vybavených programy, Matlab, Adams, Ansys, Femlab a dalšími).


Vědecká a výzkumná činnost katedry je zaměřená hlavně do oblastí:


-Ráz a přenos impulsu v soustavě elastických a viskoelastických těles, izotropních a ortotropních (projekt GAČR).
-Dynamická analýza a optimalizace pasivních a poloaktivních soustav odpružení vozidel (kolejových i silničních) a strojů.
-Kinematická a dynamická analýza, syntéza a optimalizace mechanismů.
-Dynamická analýza a optimalizace pohonných soustav (servopohony obráběcích a jiných strojů, polohovací zařízení apod.).
-Matematické modelování mechatronických soustav.
-Matematické modelování proudění plynu a kapalin a přenosu tepla
-Matematické modelování a predikce spotřeby tepelné energie.
Katedra v oblasti teoretického a aplikovaného výzkumu spolupracuje s mnoha podniky regionu a řeší grantové projekty GAČR, FRVŠ, interní granty UJEP a jiné.

Výzkum a spolupráce na národní úrovni:


A/ Spolupráce s VŠ, Ústavy Akademie věd ČR a jinými výzkumnými ústavy
-ČVUT Praha, Fakulta strojní, Ústav procesního inženýrství, Ústav mechaniky – spolupráce při řešení grantu GAČR „Ráz a přenos impulsu v soustavě elastických a viskoelastických těles, izotropních a ortotropních“, řešitel: Doc. Ing. J. Soukup, CSc.; Přenos tepla.
-ZČU Plzeň, Fakulta aplikovaných věd – spolupráce při řešení grantu GAČR „Ráz a přenos impulsu v soustavě elastických a viskoelastických těles, izotropních a ortotropních“, řešitel: Doc. Ing. J. Soukup, CSc.
-Univerzita obrany Brno – spolupráce při řešení grantu GAČR „Ráz a přenos impulsu v soustavě elastických a viskoelastických těles, izotropních a ortotropních“, řešitel: Doc. Ing. J. Soukup, CSc.; Dynamická analýza pasívních soustav odpružení vozidel (kolejových i sil-ničních).
-ČVUT Praha, Fakulta stavební.
-Univerzita J. Pernera v Pardubicích, Fakulta strojní, Katedra provozní spolehlivosti a mechaniky v dopravě, Katedra dopravních prostředků.
-Technická univerzita Liberec, Fakulta strojní, Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti.
-Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Katedra zemědělské techniky, České Budějovice.
-VUT Brno, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, Ústav mechatroniky a biomechaniky, Ústav dopravní techniky, Ústav informatiky a automatizace.
-VŠ báňská TU v Ostravě, Fakulta strojní, Katedra pružnosti a pevnosti.
-Univerzita T. Bati ve Zlíně, Ústav výrobního inženýrství, Zlín.
-Ústav termomechaniky AV ČR, Praha – spolupráce při řešení grantu GAČR „Ráz a přenos impulsu v soustavě elastických a viskoelastických těles, izotropních a ortotropních“, řešitel: Doc. Ing. J. Soukup, CSc.; Přenos tepla.
-Ústav termomechaniky AV ČR, Plzeň – spolupráce při řešení grantu GAČR „Ráz a přenos impulsu v soustavě elastických a viskoelastických těles, izotropních a ortotropních“, řešitel: Doc. Ing. J. Soukup, CSc.
-Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Praha.
-Centrum mechatroniky AV ČR, Brno.
-Výzkumný ústav železniční, České dráhy, Praha.
-Výzkumný ústav železniční, Dynamická zkušebna, cerhenice.
-Ústav pro výzkum motorových vozidel, Praha.
-ŠKODA Výzkum, s.r.o., Plzeň.

B/ Spolupráce s firmami:
- Dalkia, a.s., divize ústí n.L. – kurzy celoživotního vzdělávání; DP, BP, spolupráce na vývoji matematického modelu a predikce spotřeby tepelné energie, studentské praxe a exkurze.
- Kybertec, s.r.o., Chrudim – spolupráce při řešení výzkumu v oblasti aplikované informatiky; řešení projektu MPO Tandem; spolupráce na vývoji matematického modelu a predikce spotřeby tepelné energie.
- ELTE, s.r.o., Ústí n.L. – měření v předávací stanici TE, studentské praxe, DP, BP.
- Glass Řetenice – snížení prašnosti na kmenárně, využití odpadního tepla z tavícího agregátu, BP, DP.
- TOS Varnsdorf – vyvážení svislého pohybu suportu obráběcího stroje, DP, BP.
- Chart Ferox, a.s., Děčín – izolace tlakových nádob, BP, DP.
- Alb Forming, s.r.o., Telnice – odsávání brusírny, rekuperace tepla, BP, DP.
- RapidOil, s.r.o., Praha – použití biopaliv, BP, DP.
- Daymoon, a.s., Děčín – ohřev vody pro pokovovací lázně s využitím solární energie, BP, DP.
- Materialise, Velké Březno – Rapid Prototyping, BP, DP.
- KOVOS Teplice (provozovna Verneřice) – odsávání brusírny, alternatívní zdroje pro vytápění, DP, BP.
- Black and Decker, Trmice – použití recyklovaných plastů, měření drsnosti povrchu, zkoušky mikrotvrdosti dílů, analýza házení vrtacího kladiva, DP, BP.
- Elektrárna Ledvice – návrh linky pro demineralizovanou vodu, redukční a chladící stanice, DP, BP.
- Spolchemie, a.s. – stáčení hexa zbytků, DP, BP.
- Preciosa, a.s., Jablonec n. N. – kogenerační jednotka, DP, BP.
- SČA, a.s., Ústí n.L. – měření rozměrové přesnosti dílů na 3D souřadnicovém měřícím stroji.
- TŰV SŰD Auto CZ, s.r.o., Praha

Výzkum a spolupráce na mezinárodní úrovni:


- IFToMM Permanent Commission for Terminology in Science on Machines and Mechanisms. Vývoj terminologického slovníku pro oblast teorie o strojích a mechanismech. IFToMM – mezinárodní federace pro vědu o strojích a mechanismech.
- IFToMM Technical Committee for Multibody Dynamics.
- Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta, katedra aplikovanej mechaniky – výzkum v oblasti dynamické analýzy a optimalizace mechanických soustav, společná monografie. Výměna studentů a pedagogů v rámci programu ERASMUS.
- Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave – dynamická analýza a optimalizace mechatronických soustav.
- TU Zvolen, Slovenská republika.
- TU Łodź, Polsko