Studijní program: Strojírenská technologie


Autor: administrator (mailto:slama@fvtm.ujep.cz), Téma: Studijní programy
Vydáno dne 08. 03. 2016 (3426 přečtení)

Garant programu: prof. Ing. Štefan Michna, PhD.

akademický rok 2019/20


Forma studia: prezenční / kombinované
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      4 roky
Udělovaný titul: doktor (Ph.D.)

Cíle studia

         Cílem studia je příprava odborníků-specialistů v oblastech strojírenské technologie se znalostmi daných materiálů a analytických metod. Samozřejmostí bude znalost odborného cizího jazyka.

Návaznost na další typy studijních programů

         Absolvované magisterské studium v odpovídající oblasti technických věd.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

         Jsou vymezeny individuálním studijním plánem studenta, jenž specifikuje studijní předměty, které je student povinen úspěšně absolvovat, předpokládané stáže a účasti na odborných konferencích a minimální pedagogické působení v bakalářském nebo magisterském studijním programu fakulty. Úspěšné ukončení studia je podmíněno: Složením statní doktorské zkoušky, při níž prokazuje student hluboké znalosti metodologických přístupů, teorií a jejích aplikací v souladu se současným stavem poznání v těch vědních disciplinách, které jsou vymezeny předměty individuálního studijního plánu studenta a tématem jeho disertační práce. Obsahem statní doktorské zkoušky je rovněž hodnocení předpokládaných cílů disertační práce, metod řešení a doposud dosažených vlastních výsledků. Obhajobou doktorské disertační práce.

Státní závěrečná zkouška

         státní doktorská zkouška
obhajoba disertační práce
Požadavky na státní doktorskou zkoušku jsou dány vybraným tématem a cílem doktorské práce a způsobem řešení.