Obor: Materiálové vědy a analýza materiálů

Studijní program: Materiálové vědy

Garant programu: prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE

studijní plán - akademický rok 2017/18


Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      2 roky
Udělovaný titul: inženýr (Ing.)

Cíle studia

         Absolvent pochopí vývoj a výrobu technických materiálů, získá základy z oblasti nauky o materiálech, charakterizaci a postupy výběru materiálu, vědomosti z oblasti základů technologického zpracování materiálů na polotovary, součásti a výrobky. Student dokáže nacházet souvislosti mezi technologií - materiálem - strukturou a hledat optimální materiály pro jejich aplikace. Absolvováním bakalářského studia získá student znalosti z oblasti základních výrobních technologií, z oblasti nových technologii, jako jsou nanotechnologie a speciální materiály (kompozity, nanomateriály). Student bude schopen specifikovat a navrhovat materiálová řešení, analyzovat a pochopit technologické a jiné procesy z hlediska jejich vlivu na strukturu a vlastnosti materiálů, provádět výběr materiálů, řešit úlohy inženýrské praxe a optimalizovat technologické a materiálové procesy.

Návaznost na další typy studijních programů

         Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.
Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

         Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 120 kreditů). Další podmínky jsou dány souborem studijních předpisů.

Státní závěrečná zkouška

         Člení se na obhajobu diplomové práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.
Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS