Akce na ÚSE

11. 5. 2017
Exkurze v rozvodně Chotějovice a teplárně Trmice

Na přelomu dubna a května roku 2017 navštívili studenti druhého ročníku prezenční formy studia oboru Energetika-teplárenství v rámci obohacení výuky o praktické znalosti rozvodnu v Chotějovicích a teplárnu v Trmicích. Jako v dřívějších letech, tak i nyní měly obě exkurze za účel přiblížit znalosti o konstrukci, jednotlivých částech a provozu obou energetických celků.

V Chotějovicích se studenti seznámili se dvěma konstrukčními typy rozvodny, jednou klasickou venkovní na 245 kV, a druhou v zapouzdřeném provedení na 420 kV. Mezi největší zajímavosti, které mohli zblízka spatřit či si na ně přímo sáhnout, byly například dvouválcový kompresor se sušičkou vzduchu pro pohon kontaktů tlakoplynového vypínače, pohonnou jednotku vývodového odpojovače, nebo různé ovládají skříně tlakoplynových vypínačů, nebo také vybavení terciární odbočky olejového transformátoru. Velkou pozornost věnovali studenti také záložnímu dieselgenerátou, u kterého padlo nejvíce dotazů. Při prohlídce zapouzdřené rozvodny si vizuálně mohli porovnat rozdíly v zastavěných plochách v porovnání s klasickou venkovní rozvodnou, a také s odlišným uspořádáním a provozem jednotlivých elektrických přístrojů.

V rámci exkurze v teplárně Trmice se studenti seznámili s různými technologiemi spalování uhlí. Měli možnost se podívat na roštové a práškové kotle, jejich příslušenství v rámci zauhlování a odvodu tuhých zbytků po spálení. Podívali se také do chemické úpravny vody, strojoven v historické části teplárny i novější části, odsiřovací jednotky a velínu. Poštěstilo se jim také nahlédnout do útrob odsiřovacího absorbéru, ve kterém probíhá čištění spalin nebo na náhradní motory pro pohony jednotlivých energetických strojů, ložiska, a také kola ventilátorových mlýnů.

Tímto bych rád poděkoval panu Romanovi Vyšohlídovi za odborný výklad v rozvodně Chotějovice a panu Zdeňkovi Hlínovi za zajímavý výklad a provedení v teplárně Trmice.

Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D.

Foto: Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D.


11. 5. 2017
Studenti FVTM UJEP na exkurzi v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži

Dne 19. dubna 2017 se naši studenti zúčastnili exkurze v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Navštívili reaktorový sál s prvním výzkumným reaktorem v Československu. Reaktor LVR-15 je lehkovodní reaktor tankového typu, který je umístěn v beztlakové nerezové nádobě se stínicím víkem, s nuceným chlazením, s palivem typu IRT-4M a s provozním tepelným výkonem do 10 MW. Reaktor převážně slouží pro vědecké a lékařské účely.

Dále navštívili výzkumný reaktor LR 0, který je v provozu od roku 1982. Tento reaktor vznikl rekonstrukcí původního těžkovodního reaktoru TR-0. Jedná se o lehkovodní reaktor bazénového typu s tzv. nulovým výkonem (dlouhodobě maximálně 1 kW), který jako palivo využívá zkrácené palivové vsázky typu VVER 1000 a VVER 440. Zvláštností reaktoru je způsob dosahování kritického stavu pomocí změny hladiny moderátoru v nádobě reaktoru. Hlavním využitím je výzkum a měření neutronově-fyzikálních charakteristik reaktorů typu VVER, provádění experimentů v oblasti reaktorové dosimetrie, výzkumu a vývoje IV. generace reaktorů a zajišťování výcviku a vzdělávání v oblasti reaktorové fyziky a jaderné bezpečnosti.

V posledních letech nabývá na významu jedna z hlavních vlastností tohoto reaktoru a to jeho flexibilní možnost přestavby a uspořádání aktivní zóny. Této přednosti se využívá při experimentech s tzv. vložnými zónami, kdy v centrální části reaktoru je umístěna materiálová vestavba, která je obklopena standardními palivovými kazetami reaktoru. Vložená vestavba má zásadní vliv na vlastnosti a chování aktivní zóny z pohledu kritického stavu i rozložení výkonu a charakteru pole neutronů uvnitř aktivní zóny.

Hlavním přínosem experimentů provedených na tomto reaktoru je získávání experimentálních dat pro potřeby validace výpočetních kódů v oblasti neutronově-fyzikálních výpočtů pro potřeby designu a vývoje nových reaktorových systémů případně ověřování stávajících.

Ing. Vít Sopko, Ph.D.

Foto: Ing. Vít Sopko, Ph.D.


4. 11. 2016
Exkurze v JE Temelín a TR Kočín

Na konci října roku 2016 se uskutečnila exkurze studentů a zaměstnanců Fakulty výrobních technologií a managementu UJEP v jihočeské jaderné elektrárně Temelín a v její blízkosti situované transformovně Kočín. Jejím hlavním cílem bylo umožnit studentům prohlédnout si komplex celé jaderné elektrárny a nahlédnout do útrob strojovny a dalších veřejnosti jinak nepřístupných částí.

Před samotnou prohlídkou byli všichni účastníci exkurze proškoleni v informačním centru o bezpečnosti a pohybu v areálu elektrárny. Po proškolení o bezpečnosti následovalo rozdělení osob do skupin, které procházeli jednotlivé části komplexu. Postupně všichni prošli celý areál od administrativní budovy kolem chemické úpravny vody a chladicích věží (nejvyšší chladicí věže v ČR s výškou cca 155 m) k budově strojovny. Z dálky se také mohli podívat na reaktorovou budovu, objekt s čerstvým palivem nebo také budovu s vyhořelým palivem.

Při cestě do strojovny JE byl ze spojovacího mostu pěkný výhled na vyvedení výkonu z obou, dnes více 1 000 MW bloků (největší turbogenerátory v ČR), v zapouzdřeném provedení. Současně se tak všichni mohli podívat i na blokové transformátory a dvě dvojitá vedení 400 kV, které směřují do transformovny Kočín a kam je právě výkon z této jaderné elektrárny vyváděn. Podél vývodových vedení jsou vystavěna také dvě dvojitá vedení 110 kV, která směřují z rozvodny zpět do elektrárny a slouží jako záložní zdroj napájení. Při procházení chodeb v budově strojovny byly patrny elektrické rozvody, které jsou tvořeny z oheňretardujících kabelů, jež se musí používat ve všech důležitých částech této zdrojové jednotky. V samotné strojovně byl velmi naučný výhled z vyvýšeného prostoru na celý vnitřek haly, kde jsou umístěny tři nízkotlaké a jeden vysokotlaký díl turbíny, synchronní alternátor a také dva separátory vlhkosti s přihříváky páry. Díky odstávce jednoho bloku elektrárny probíhaly práce na VT dílu turbíny a bylo tak možné shlédnou její odkrytované regulační prvky. Při odchodu z patra strojovny se šlo kolem systému regenerativních ohříváků a napájecí nádrže k napájecím čerpadlům, kde si každý mohl udělat představu o jejich velikostech.

Další částí prohlídky bylo výcvikové centrum pro operátory celého primárního i sekundárního okruhu elektrárny. Zde sice probíhalo zaučování nových operátorů, ale skrze prosklené zdi bylo možné shlédnout věrnou kopii velínu elektrárny. Každý si tak mohl udělat představu o množství signalizačních a ovládacích prvků, které musí obsluhovat operátoři. Exkurze byla nakonec zakončena opět v informačním centru, kde bylo účastníkům představeno několik velmi zajímavých krátkých filmů o částech jaderné elektrárny a jejich provozu, a dále také o štěpných reakcích, ke kterým dochází v jaderném reaktoru. Na závěr se všichni seznámili s podstatou a činností mlžné komory, což je fyzikální přístroj, který umožňuje pozorovat dráhy elektricky nabitých částic. Při odchodu z informačního centra se někteří také podívali do prostorů s maketami jednotlivých částí jaderné elektrárny, jenž představují věrné kopie reálných prvků JE Temelín.

Za zmínku určitě stojí, že v rámci odborného výkladu měli zejména studenti možnost získat informace o Letní univerzitě v Temelíně, na které si mohou doplnit mnoho nových poznatků z oblasti energetiky, navštívit různé zdrojové či rozvodné jednotky a také nabrat mnoho důležitých znalostí a kontaktů, které jim mohou usnadnit vstup a pozici do budoucího pracovního začlenění do společnosti.

Po prohlídce elektrárny následoval přesun do rozvodny Kočín, jež se nachází několik kilometrů od samotné elektrárny. Zde se postupně společně prošly jednotlivé části od venkovní rozvodny 110 kV a 400 kV až po vnitřní rozvodnu vysokého napětí. Prohlídka začala u rezervních přístrojů umístěných na skladové ploše. Tady si všichni mohli sáhnout například na tlakoplynové vypínače s tlumícími rezistory, různé typy přístrojových transformátorů, části odpojovačů nebo podpěrných izolátorů a dalšího příslušenství. Dále následovala prohlídka jednotlivých přístrojů v polích rozvoden a byla tak možné porovnat si konstrukční rozměry prvků obou rozvoden a patřičnou konstrukci samotných přístrojů. Za zmínku také stojí například prohlédnutí útrob mechanismu a samotného pohonu ovládací skříně tlakoplynového vypínače, umístění transformátorů 400/110 kV a vedle nich situovaných tlumivek.

V budově stanice se prohlídka týkala rozvodny 10 kV, která byla v nedávné době modernizovaná a je v současné době konstruovaná do podoby skříňového rozvaděče. Ta je umístěna ve stejné místnosti jako původní kobková rozvodna a je tak zde názorně patrná půdorysná úspora tohoto typu moderní rozvodny. Součástí prohlídky budovy v rozvodně byly také prostory s provozními rozvaděči a rozvaděči nouzového napájení, dále místnost s ochranami linek, které vychází z rozvodny. Zpestřením prohlídky bylo kupříkladu zhlédnutí několika elektromechanických ochran, které se stále ještě používají pro chránění několika linek. Závěr prohlídky rozvodny byl standardně ukončen na místním velíně.

Tímto bych chtěl poděkovat Českému svazu zaměstnavatelů v energetice za finanční zajištění celé exkurze, dále všem průvodcům v jaderné elektrárně Temelín, mj. také panu Šimákovi ze skupiny ČEZ, a panu Ing. Kleinovi za odborný výklad a prohlídku rozvodny Kočín.

Doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D.
Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D.

Foto: Doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D.


11. 8. 2016
Teplárenství v Ústí nad Labem

Dne 11. 5. 2016 uspořádala katedra energetiky a elektrotechniky Fakulty výrobních technologií a managementu konferenci, která měla za cíl připomenout významná výročí roku 2016, která se vztahují k městu Ústí nad Labem. Konference se jmenovala „Teplárenství v Ústí nad Labem“, protože hlavním motivem bylo 100. výročí Teplárny Trmice.
Ústí nad Labem patřilo od konce 18. století k průmyslovým a obchodním centrům Rakouské monarchie. Rozvoj průmyslu a obchodu s sebou nesl i rozvoj energetiky, proto se nelze divit, že ve městě a jeho okolí bylo postaveno postupně několik elektráren. Co se týče zajištění dálkového zásobování teplem bylo město Ústí nad Labem třetím městem na světě po New Yorku a Drážďanech, které ho vybudovalo. První budovou, v níž bylo zajištěno takové vytápění, byla budova současného městského muzea, které shodou okolností v tomto roce slaví 140. výročí svého založení.
Vzhledem k tomu, že v roce 2016 slaví Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 25. výročí svého založení a Fakulta výrobních technologií a managementu 10. výročí, byla tato výročí vzpomenuta i během konference.

Účastníky konference na půdě univerzity přivítal její rektor pan Doc. RNDr Martin Balej, Ph.D. Kromě něj v úvodu konference promluvili pan Ing. Miroslav Krpec, ředitel OJ, Elektrárny Mělník a Teplárny Trmice a pan Mgr. Václav Houfek, ředitel muzea.
První přednáškou na téma „Historie teplárenství v Ústí nad Labem“ zahájil konferenci pracovník muzea p. Mgr. Martin Krsek, na kterého navázal pan Ing. Martin Rebhan MBA přednáškou „Současnost a budoucnost Teplárny“. O výhledech teplárenství přednesl přednášku „Představení ČEZ TAS, budoucnost zásobování teplem“ generální ředitel ČEZ Teplárenská a.s. pan Ing.Petr Hodek MBA. Ve své přednášce „Zdroje energie budoucnosti“ nastínil možný vývoj energetických zdrojů pan Ing Radim Sobotík MBA.
Průvodcem historie Univerzity Jana Evangelisty purkyně byl pan Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D. z Filosofické fakulty. Současnost a budoucí rozvoj Univerzity představil pan Doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., prorektor pro rozvoj. Fakultu výrobních technologií a managementu představil současný děkan fakulty pan Doc. Ing. Štefan Michna, Ph.D.
Poslední byla přednáška pana Mgr. Václava Houfka, „Historie a současnost Muzea města Ústí nad Labem“, která kromě vlastního muzea představila i osobnosti a události, na něž mohou být obyvatelé města Ústí nad Labem hrdí.
Celý program byl zakončen panem Jaroslavem Doubravou, senátorem ČR, který provedl krátké zhodnocení a poděkování všem účastníkům.
Setkání se velmi povedlo, zúčastnilo se ho asi 120 posluchačů. Mezi posluchači kromě pořádajících organizací bylo možné nalézt zástupce Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem, Oblastního inspektorátu práce, Státní energetické inspekce, hospodářské komory, zastupitelstva města Ústí nad Labem, Ulitepu, Elte, spolupracující středních škol, Palivového kombinátu a Českého svazu zaměstnavatelů v energetice.

Doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D.

Foto: p. J. Růžička, p. L. Melničáková, fotograf ČEZu, Historická foto – archív muzea


Pozvánka na konferenci
Prezentace z konference
Fotogalerie18. 4. 2016
Exkurze v rozvodně Hradec u Kadaně a Teplárně T700

V polovině dubna 2016 proběhla exkurze studentů druhého ročníku oboru Energetika – teplárenství v rozvodně Hradec u Kadaně patřící společnosti ČEPS, a.s. a v teplárně T700 v Záluží u Litvínova spadající pod společnost Unipetrol RPA, s.r.o. Jejím cílem bylo seznámit studenty s výrobou elektrické energie od zásobování a úpravy paliva až po transformaci jeho energie na elektřinu, změnu parametrů elektrické energie a její distribucí v elektrizační soustavě. Tato problematika pokrývá vyučovanou látku v předmětech Zdroje elektrické a tepelné energie a Rozvod elektrické energie a příslušenství, díky čemuž exkurze vhodně přiblížila praxi k výuce.

V rozvodně Hradec u Kadaně měli studenti možnost prohlédnout si jednotlivé elektrické přístroje velmi vysokého napětí a jejich příslušenství. V několika místech jsou na rozvodně také umístěny náhradní přístroje a byla zde možnost sáhnout si a podívat se zblízka na jednotlivé jejich části, zejména přístrojové transformátory proudu a napětí či průchodky. Stěžejní prohlídkou byla pole rozvodny s jednotlivými elektrickými přístroji. K vidění tak byly různé přístrojové transformátory, tlakoplynové vypínače, omezovače přepětí, různé konstrukční typy odpojovačů a jejich příslušenství. Součástí rozvodny je také muzejní koutek se staršími elektrickými přístroji, které se dříve používaly v rozvodně. Prohlédli si tak například starší typy olejových přístrojových transformátorů, historický pantografový odpojovač a odpojovač s otočným ramenem nebo čtyřkomorový tlakovzdušný vypínač. Mezi nejzajímavější nové prvky pro zhlédnutí byly trubkové vodiče ze slitiny hliníku a ocelohliníková lana velkých průřezů (ACSR 758-AL1/43ST1A mm2), obě pro velká proudová zatížení. Novinkou v této rozvodně a v České republice vůbec jsou transformátory s řízeným posuvem fáze. Tyto transformátory („phase-shifting transformers“ - PST) o výkonu 850 MVA jsou nově instalovány do této rozvodny a jejich úkolem je pomocí změny fázového natočení napětí aktivně řídit přenášený činný výkon přes vedení. Ty se zde instalují kvůli omezení nadměrných toků výkonu z Německa do české přenosové soustavy. Nedílnou součástí prohlídky rozvodny byly také prostory s elektrickými ochranami, velín a dieselový záložní zdroj pro napájení nejdůležitějších částí rozvodny.

Při prohlídce teplárny T700 měli studenti možnost podívat se do kotelny i strojovny výrobní jednotky. Oproti standardním prohlídkám takovýchto jednotek přinesla návštěva studentům také mnoho zajímavých zážitků. Díky odstávce jednoho kotle s příslušenstvím si prohlédli rozebrané tlukadlové mlýny a viděli tak nová i abrazí opotřebovaná tlukadla a další příslušenství mlecího okruhu. Následovala nevšední prohlídka útrob spalovacího kotle, kde se seznámili s konstrukcí výhřevných ploch výparníku a přehříváků, jejich stavem po dlouholetém provozu, umístění zapalovacích a pracovních hořáků, systému měření teploty a tlaku ve spalovacím prostoru a vstřiky čpavku pro snížení obsahu oxidů dusíku ve spalinách, výsypky škváry, vyzdívek apod. Milovníci adrenalinu dostali možnost proplazit se přehřívákem kotle. Exkurze byla zakončena ve strojovně prohlídkou kondenzačního zařízení s příslušenstvím, regenerativních ohříváků a celého turbosoustrojí.

Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D.
Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D.

foto: Eva Svobodová


29.4. 2015
Exkurze studentů na dispečinku společnosti ČEPS, a.s. a transformovně Řeporyje

Koncem dubna roku 2015 proběhla exkurze studentů Fakulty výrobních technologií a managementu UJEP, studujících obor Energetika-teplárenství, v sídle provozovatele přenosové soustavy, akciové společnosti ČEPS, a transformovně Řeporyje.

V sídle společnosti ČEPS měli studenti přichystanou odbornou prezentaci týkající české přenosové elektrizační soustavy. V ní byla probírána technická struktura české přenosové soustavy, jako například typy vedení, jednotlivé rozvodny či elektrárny vyvádějící výkon do přenosových linek, její začlení v rámci evropských sdružení provozovatelů přenosových soustav, současný a předpokládaný rozvoj celé přenosové elektrizační soustavy s výhledem až do roku 2025. Dále byly popisovány činnosti, které musí provozovatel české přenosové soustavy zajišťovat v rámci přenosových a podpůrných služeb, aktuální problematika přetoků výkonů přes vedení přenosové soustavy, spolupráce s provozovateli distribučních soustav a také základní informace o dispečerském řízení.

Po přednášce měli studenti možnost podívat se do dispečerského sálu, kde jim byla odborně vyložena činnost dispečerů a struktura samotné místnosti s příslušenstvím. Jako zpestření prohlídky sálu posloužily vystavené exponáty, a to kabel 400 kV z rozvodny Hradec u Kadaně, kterým jsou propojeny dvě části této rozvodny, duté hliníkové lano kdysi používané na venkovní lince 750 kV mezi Polskem a dnešní Ukrajinou, a také kabel 400 kV z přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně.

V transformovně Řeporyje byli studenti seznámeni se začleněním této rozvodny do přenosové soustavy a jejím navázáním do distribuční soustavy. Setkali se zde s různým přístrojovým vybavením v jednotlivých polích, transformátory 400/110 kV s příslušenstvím a lokálním řídicím pracovištěm.

Ing. Bc. Vladislav Síťař


30. 3. 2015
Vyzvané přednášky z problematiky výroby elektrické a tepelné energie z alternativních zdrojů

Poslední březnové pondělí proběhly na Fakultě výrobních technologií dvě odborné přednášky pro studenty druhého ročníku oboru Energetika-teplárenství. Jejich problematika byla zaměřena na oblast výroby elektřiny a tepla ze slunečního záření, využití energie větru a také kombinaci výroby obou forem energie v hybridních systémech s akumulací energie. Přednášejícími byli Doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. a Ing. Jan Morávek působící na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně, kde se zaměřují ve svém výzkumu právě na tuto aktuální tématiku.

Z oblasti výroby elektřiny a tepla ze slunečního záření byly také přednášejícími uvedeny informace z praxe, a to zejména k nevhodné instalaci fotovoltaických panelů ovlivňující jejich účinnost, a také jejich poruchy způsobené kvalitou výroby fotovoltaických panelů a vznikajících provozem. K problematice využití energie větru byla hlavně probírána možnost regulace výkonu větrných motorů a jejich vliv na elektrizační soustavu. Problematika hybridních systémů byla zaměřena na efektivitu jejich provozu a možnosti dodávky elektrické energie do elektrizační soustavy.

Ing. Bc. Vladislav Síťař

16. 3. 2015
Den kariéry pro energetiky

Dne 16. 3. 2015 se na FVTM uskutečnil DEN KARIÉRY PRO ENERGETIKY. Dne kariéry se zúčastnily firmy ČEPS, ČEZ, KYBERTEC, Process Automation Solutions a SALTEK.

Den kariéry pro energetiky zahájil děkan Fakulty výrobních technologií a managementu prof. Dr. Ing. František Holešovský, který přivítal všechny zúčastněné.

Ing. Petr Mareček v prezentaci podal základní informace o ČEPS, české přenosové soustavě a jejím řízení a napojení na zahraniční přenosové soustavy. Bc. Veronika Havránková představila program Letní školy 2015, kterou pořádá ČEPS pro studenty vysokých škol.

Ing. Jan Holas představil v prezentaci společnost Process Automation Solutions, významné zákazníky a spektrum služeb z oborů ve kterých firma působí. Dále uvedl možnosti uplatnění absolventů, zejména na pozice Projektant MaR/Elektro a Programátor PLC/DCS. V závěru byly prezentovány ukázky projektů.

Ing. Pavel Šimák se zaměřil na jaderné elektrárny Temelín a Dukovany provozované společností ČEZ. V prezentaci byly představeny systémy zajištění jaderné bezpečnosti elektráren. Zmínil také podíly zdrojů na instalovaném výkonu a výrobě elektrické energie. Dále informoval o probíhajícím přijímání přihlášek na Letní univerzitu v jaderných elektrárnách Temelín (od 27. 7. do 7. 8. 2015) a Dukovany (od 31. 8. do 11. 9. 2015) pořádaných pro studenty vysokých škol.

Paní Tereza Jakšová představila společnost SALTEK specializující se na vývoj a výrobu ochran proti přepětí. Společnost nabízí komplexní sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran pro informatiku, měření a regulaci a telekomunikace.

Společnost KYBERTEC zabývající se vývojem informačních systémů v oblasti průmyslu a dopravní telematiky zastupoval Ing. Oto Sládek, Ph.D. V prezentaci byl představen výzkum a vývoj, průmyslová automatizace, dopravní telematické systémy (tunely, vnitrozemská říční doprava) a pokročilá informatika.

Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D.

12. 10. 2014
Exkurze do Jaderné elektrárny Temelín

Dne 12. prosince se konala exkurze studentů oboru Energetika – Teplárenství (FVTM) do Jaderné elektrárny Temelín.

První kroky exkurze směřovaly k simulátoru velína. Je to věrná kopie ovládání elektrárny, kde se pravidelně v půlročních intervalech školí všichni operátoři. Po krátké diskuzi o předpokladech pro získání pracovního místa v elektrárně jsme se přesunuli do Informačního střediska elektrárny. Zde byly vysvětleny základní principy výroby „jaderné“ elektřiny a demonstrováno záření v mlžné komoře.

Další část exkurze probíhala ve výrobních prostorách elektrárny. Po kontrolním průchodu dozimetrem studenti v doprovodu průvodkyně a ochranky prošli část areálu – kolem chladicích věží, poté kolem výstupu elektřiny na povrch, dieselové stanice a poté zamířili do strojovny k turbínám. Zde byla volně uložena nízkotlaká turbína, jež je připravená k instalaci při plánované odstávce jednoho z bloků v následujícím roce. Za standardních okolností je takové zařízení ukryto. Prohlídka pokračovala průchodem kolem samotných reaktorů.

Poté následovala ještě přednáška o stavu energetického hospodářství České republiky a diskuze.

Druhou částí exkurze byla návštěva rozvodny Kočín. Tam směřuje elektrická energie vyrobená v temelínské elektrárně a je směrována dál do přenosové soustavy. Studenti si prohlédli jak venkovní zařízení, tak ovládací systémy umístěné uvnitř budovy a řídící středisko.


Ing. Lucie Povolná28. 7. až 8. 8. 2014
Letní univerzita Temelín 2014

Letní univerzita v Temelíně se konala tento rok od 28.7 do 8.8. Nejdříve však chci říct, co to ta Letní univerzita vůbec je. Letní univerzita pořádaná skupinou ČEZ je dvoutýdenní odborná stáž určená pro technicky zaměřené vysokoškoláky. Letos se jí zúčastnilo třicet osm studentů ze čtrnácti fakult devíti vysokých škol a dva pedagogové. A byl jsem velice poctěn, že jsem na LU mohl zastupovat i naši univerzitu, resp. naší Fakultu výrobních technologií a managementu v Ústí nad Labem.

Po přihlášení na LU musí každý zájemce projít psychodiagnostickými testy, které jsou alfou a omegou pro přijetí. Po obdržení zprávy, že jsem byl na LU přijat se mi začalo honit hlavou, jak vše bude vůbec vypadat, možná jsem cítil i obavy. Ty mne však hned přešly, když jsem se dostavil 28.7. na Jadernou elektrárnu Temelín. Po vstupním proškolení a úspěšném složení testu jsme se již mohli vydat do areálu JE Temelín. Mohly tedy začít dva týdny „Na plný výkon“, které byly díky skvělému programu a ještě lepšímu přístupu všech zaměstnanců, kteří nám přednášeli a kteří nás prováděli po elektrárně, plné užitečných informací.

Navštívili jsme také spousta zajímavých míst v areálu elektrárny v čele s reaktorovým sálem, strojovnou a dalšími místy. No posuďte komu se poštěstí dostat do všech různých koutů a zákoutí v JE Temelín? Poslední den jsme všichni absolvovali závěrečný test, abychom ujistili sebe, i odborníky, kteří nám přednášeli o svých oborech, zda jsme si nějaké vědomosti odsud odnesli. Za 14 dní jsem získal neskonalý počet znalostí a zkušeností a po konci LU jsem se cítil doslova “kladně“ nabitý všemi informacemi.

Co bych ještě dodal, snad jen jednu věc, každý, kdo se o tento obor zajímá, by neměl váhat a přihlásit se na LU Temelín na internetové stránce http://www.kdejinde.cz/cs/studenti/letni-univerzita.html. Poté mi nezbývá nic jiného než popřát hodně štěstí v psychodiagnostických testech a skvělou zábavu zažitou na LU Temelín.
Jakub Hrubý
student oboru Energetika - Teplárenství

foto: Ing. Pavel Šimák, ČEZ15. 5. 2014
Exkurze v elektrárně Počerady a rozvodně Výškov

Ve dne 15. května proběhla exkurze studentů 2. ročníku prezenčního studia, oboru energetika na Fakultě výrobních technologií a managementu, studujících předměty Zdroje elektrické a tepelné energie a Rozvod elektrické energie a příslušenství, na elektrárně Počerady a rozvodně Výškov.

Po příjezdu na elektrárnu Počerady, vlastněnou společností ČEZ, byli studenti formou prezentace seznámeni s technologiemi a principem činnosti plynové a paroplynové elektrárny. Byly jim sděleny informace o nově budovaném paroplynovém elektrárenském bloku v této lokalitě. Poté byly ukázány jednotlivé technologie dodávky, regulace a ohřevu zemního plynu, dále pak strojovna paroplynové elektrárny s příslušenstvím a vyvedení výkonu přes transformátory a speciální 400 kV kabely.

Po prohlídce paroplynové elektrárny pokračovala prohlídka uhelné elektrárny, a to okruhu spalin a jejich čištění, kotelny a strojovny. Uspořádání jednotlivých celků elektrárny je zde atypické, jelikož tato elektrárna byla původně projektována do jiné země s odlišnými klimatickými podmínkami. Všechny části uhelné elektrárny jsou v modulovém uspořádání, kde stěny kotlů tvoří plášť budovy, což je raritou v České republice, a jsou ovládány z jednoho centrálního velínu.

Elektrický výkon je vyváděn z elektrárny do rozvodny Výškov, kde probíhala druhá část exkurze. V části rozvodny společnosti ČEPS byli studenti seznámeni s technologickými zařízení rozvodny, jednotlivými elektrickými přístroji s jejich příslušenstvím v části rozvody provozované na napěťové hladině 220 kV a 400 kV. Zde bylo ukázáno netradiční konstrukční řešení rozvodny, která je provozována bez pomocných přípojnic.

Ing. Bc. Vladislav Síťař

foto: Jan Németh, Dominik Libeš


12. 12. 2013
Přednáška Ing. Dany Drábové, Ph.D. na UJEP

Dne 12. 12.2013 se v červené aule Univerzity Jana Evangelisty Purkyně uskutečnila přednáška o jaderné energetice. Přednášejícími byly paní Ing Dana Drábová Ph.D. předsedkyně „Státního úřadu pro jadernou bezpečnost“ a pan Ing. Pavel Šimák zastupující ČEZ a.s. Obě zajímavé přednášky, kterých se zúčastnili nejen studenti univerzity, FVTM, FŽP a U3V, ale i spolupracující SPŠSE Resslova, vyvolaly zájem o obor a bohatou diskuzi.

Jménem pořádající katedry bych rád poděkoval, zejména paní Lucii Melničákové a panu Miroslavu Slámovi, i všem ostatním technicko-administrativním pracovníkům fakulty, kteří se zasloužili o zdárný průběh celé akce.

Doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D.


Přednáška Ing. Dany Drábové, Ph.D.
Přednáška Ing. Pavla Šimáka
Obrázky z letní univerzity 2013
6. 11. 2013
Exkurze v elektrárně Mělník

Studenti a vyučující fakulty výrobních technologií a managementu měli 6. listopadu možnost navštívit tepelnou elektrárnu Mělník, která jim nabídla prohlídku demontovaného zařízení.

Exkurze začala vnější prohlídkou elektrárny, kde jsme se mohli seznámit se základními informacemi o elektrárně a s principy i jednotlivými technologickými celky. Výklad byl veden s cílem postihnout všechny souvislosti spojené s výrobou elektřiny a tepla. Dozvěděli jsme se také řadu zajímavostí.

Dále byla exkurze situována do vnitřních prostor, kde jsme si prohlédli již nefunkční velín odstavených bloků, kochali se úžasným výhledem ze střechy bloku III a navštívili strojovnu s rozebranou turbínou soustrojí 500 MW. Důvodem k demontáži byla havarijní událost, kdy došlo k poškození lopatek rotoru. Tato vynucená odstávka se paradoxně stala jedinečnou příležitostí spatřit věci, které za normálního provozu k vidění nejsou.

Exkurze do tepelné elektrárny Mělník byla velmi zajímavou událostí uspořádanou na základě spolupráce společnosti ČEZ s fakultou výrobních technologií a managementu. Studenti si mohli udělat obrázek o problematice výroby elektrické energie v praxi, získali širší náhled a dozvěděli se mnoho zajímavého.

PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D.


2. 10. 2013
Exkurze v elektrárně Ledvice

V říjnu se konala exkurze studentů oboru Energetika – teplárenství do elektrárny Ledvice.
Nejprve proběhla prohlídka informačního centra, které je zaměřené na klasickou uhelnou energetiku
V elektrárně jsme se podívali do strojovny a velínů bloků 2, 3 a 4, které mají výkon 110 MW. Kotle bloků 2 a 3 jsou průtlačné s granulačním ohništěm, kotel bloku 4 je fluidní. Tyto bloky používají ventilátorové chladící věže.

Dále následovala prohlídka výstavby nového zdroje 660 MW. Jako první elektrárenské dílo v České republice bude elektrárna Ledvice pracovat s nadkritickými parametry páry, které budou u přehřáté páry dosahovat parametrů až 28 MPa a 600 °C, což je možné pouze za použití zcela nových materiálů. Výška kotle je 139 metrů a jeho výkon 1 700 tun páry za hodinu.

Parní turbína je složena z jednoproudého VT dílu, dvouproudého ST dílu a dvou dvouproudých NT dílů. Délka koncové lopatky NT dílu je 1085 mm. Turbína je kondenzační s přihříváním s devíti odběry pro regeneraci a třemi neregulovanými odběry pro teplofikaci. Regenerace je tvořena pěti NT ohříváky a třemi VT ohříváky.

Z velínu nového bloku bude ovládán i blok 4. Bloky 2 a 3 budou odstaveny. Na novém bloku není postaven komín, protože spalinovod je zaústěn do chladící věže vysoké 145 m. Exkurze byla zakončena vyhlídkou na střeše nové elektrárenské budovy, odkud byl vidět důl Bílina a úpravna uhlí Ledvice.

Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D.


10. 5. 2013
Exkurze v Doosan Škoda Power, s. r. o.

V květnu proběhla exkurze pro studenty FVTM ve výrobní a experimentální hale firmy Doosan Škoda Power v Plzni. Studenti byli seznámeni s výrobním portfoliem firmy, která se zabývá výrobou parních turbín a jejich příslušenstvím.

V experimentální hale proběhla prohlídka spodního tělesa 10 MW turbíny a jejího příslušenství. Dále bylo ukázáno několik dílů experimentálních turbín a samostatných pracovišť s příslušenstvím, na kterých se provádí experimentální měření symbolizující například výstup páry z difuzoru do kondenzátoru, vibrace lopatek rotoru turbíny nebo proudění páry přes ventil.

Ve výrobní hale se studenti seznámili s jednotlivými výrobními operacemi, tedy obráběním jednotlivých částí turbín a jejich kompletací. Při prohlídce viděli postup výroby lopatek turbín od polotovaru tvaru hranolu až po finální výrobek. Na dalších pracovištích byly obráběny statorové disky, rotory turbín, turbínová tělesa a ostatní příslušenství. K vidění byla výroba rotorů různých velikostí až po rotor nízkotlakého dílu turbíny jaderné elektrárny Temelín, který bylo možné vidět při soustružení a také při frézování drážek na zasunutí lopatek.

Zhlédnuty byly i pracoviště pro kompletace jednotlivých dílů a celků turbín, pracoviště pro čištění turbínových olopatkovaných rotorů, zkušebního sestavení kompletní turbíny a místo v hale pro balení a expedici.

Ing. Bc. Vladislav Síťař

Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS