Akce na Ústavu strojů a energetiky
4. 9. 2019
Robot UR10 - kamerový systém

Dnes byl ve spolupráci s dodavatelem osazen kamerový systém pro rozpoznávání předmětů na náš robot UR10. Kamerový systém je umístěn pod gripperem robota a umožňuje současnou funkci obou zařízení. SW a HW implementace proběhla úspěšně, více je vidět z přiložených fotografií. Tato aplikace je jeden z dalších kroků rozvoje Laboratoře automatizace a robotiky. Za pomoc při pořízení kamerového systému patří velké poděkování Ing. Martinu Svobodovi, Ph.D.

Ing. Jan Štěrba, Ph.D.
Foto: Ing. Vít Černohlávek


22. 8. 2019
Hybridní laserové gravírovaní

Dne 20.8.2019 proběhlo testování Hybridního laserového gravírovaní v Laboratoři Automatizace a Robotiky. Se zástupci výrobce jsme osadili a vyzkoušeli laserové gravírování do různých povrchů a probrali možnosti implementace k naším stávajícím robotickým aplikacím. Průběh a výsledky jsou uvedeny na přiložených fotografiích.

Ing. Jan Štěrba, Ph.D.
Foto: Jiří Šubrt

26. 6. 2019
Převoz laboratorního modelu uchycení kola OA do laboratoří Za Válcovnou

Dne 25. 6. byl do laboratoře technické mechaniky přivezena konstrukce nového laboratorního modelu, který bude sloužit k výzkumu sledování zrychlení částí nápravy osobního automobilu při různém buzení kola. Jde o čtvrtinový model uchycení kola osobního automobilu. Po dokončení bude schopen simulovat jízdu automobilu přes nerovnosti.
Akce byla součástí práce studenské grantové soutěže - řešitel Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Poděkování patří Ing. Janu Štěrbovi Ph.D., Ing. Františkovi Klimendovi, Ph.D., Ing. Vítu Černohlávkovi a Jiřímu Šubrtovi za výpomoc s převozem a umístěním laboratorního modelu do laboratoře USE FSI UJEP (Za Válcovnou).

Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Foto: Ing. Vít Černohlávek

25. 6. 2019
Další přípravy Krajského kola Technická odysea 2019

Dnes proběhlo setkání pracovníků USE, TKM a Krajského úřadu v prostorách Technického klubu mládeže.
Předmětem jednání byly další přípravy disciplín, jejich hodnocení a celkového provedení Krajského kola uvedené soutěže, které proběhne v řijnu 2019 v prostorách Laboratoří USE.
Společně také zástupci FSI USE a TKM projevili zájem v pokračování spolupráce i v ostatních možných oblastech technického vzdělávání a v souvisejících projektech.

Ing. Jan Štěrba, Ph.D.
Foto: Ing. Vít Černohlávek


19. 6. 2019
Mezinárodní vědecká konference EVM 2019

Ve dnech 12.6. - 14.6. na Ústavu strojů a energetiky proběhl 6. ročník mezinárodní konference pro mladé vědecké pracovníky s názvem Experimentální a výpočtové metody v inženýrství. Dva dny konference byly věnovány přednesům vědeckých příspěvků z oblasti materiálového a strojního inženýrství, dopravy a energetiky. Třetí den byl pro účastníky konference připraven společenský program. Dle ohlasů účastníků byla konference vydařená, těšíme se na další ročník.

Ing. Vít Černohlávek, Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Foto: Ing. Vít Černohlávek, Ing. Martin Svoboda, Ph.D.


12.6.2019
Technická odysea

Dne 11.6.2019 proběhlo další setkání pracovní skupiny v laboratořích Za Válcovnou s kolegy z Technického klubu mládeže a Krajského úřadu. Cílem setkání byla prohlídka a následná volba vhodných prostor pro krajské kolo soutěže "Technická Odysea", která se uskuteční v říjnu 2019 ve spolupráci všech uvedených subjektů. V druhé části setkání byly projednány konkrétní technicko - organizační úkoly této soutěže. Následující setkání, tentokrát spojené s prohlídkou TKM a volbou disciplín bylo naplánováno na poslední červnový týden.

Ing. Jan Štěrba, Ph.D.
11. 6. 2019
Experimentální měření ve spolupráci s UK FTVS

Ve dnech 3. a 6. 6. 2019 proběhlo na UK FTVS v Praze experimentální měření odezvy pohybového aparátu člověka na zatížení při jízdě v osobním automobilu přes překážky.
Měření se účastnili pracovníci Ústavu strojů a energetiky - doc. Ing. Milan Chalupa, CSc., Ing. Martin Svoboda, Ph.D. a student doktorského studia Ing. Josef Ponikelský.
Tato práce je součástí výzkumu, který se zabývá vlivem vibrací na pohybový aparát člověka při jízdě v osobním automobilu. Zjišťován je vliv zatížení krčních obratlů od přenosu dynamických rázů na tělo řidiče přes volant, sedačku a další místa ve vozidle.
Poděkování patří především grantové podpoře FSI-IGA 2019.

Ing. Vít Černohlávek
Foto: Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

5. 6. 2019
Nová kniha - Základy automatizace

Dne 5.6.2019 nás navštívil Ing. Alois Pleskot, který přinesl autorské výtisky jeho knihy "Základy automatizace". Tato kniha prošla lektorskym posudkem na našem ústavu. Na setkání byla domluvena další spolupráce i v ostatních oblastech.

Ing. Jan Štěrba, Ph.D.
Foto: Ing. Vít Černohlávek

4. 6. 2019
Technická odysea okresní kolo Robotika - Gymnázium Louny

Dnes se naši akademičtí pracovníci zúčastnili jako pozorovatelé okresního kola soutěže Technická odysea, které proběhlo na Gymnáziu v Lounech. Soutěžící měli za úkol sestavit robota a projet s ním soutěžní dráhu. Dalším úkolem bylo sestavení zadaného elektronického obvodu. Vítěz tohoto okresního kola postoupí do kola krajského.

Ing. Vít Černohlávek
Foto: Ing. Vít Černohlávek

31. 5. 2019
Instalace robota UR10 do prostor laboratoří

Včera jsme ve spolupráci se zadavatelem instalovali manipulačního robota UR10 do prostor Laboratoří Za Válcovnou. Stal se tak novou vítanou pomůckou k výuce.

Ing. Jan Štěrba, Ph.D., Ing. Vít Černohlávek
Foto: Jiří Šubrt


22. 5. 2019
Dny vědy UJEP

Dne 16. 5. 2019 proběhla před OC Forum Ústí nad Labem akce UJEPu s názvem Dny vědy. Této akce se zúčastnil i Ústav strojů a energetiky, který zde prezentoval 3D tisk. V rámci prezentace 3D tisku byla možnost nejen vidět samotný tisk, ale i se na cokoliv k dané problematice zeptat.

Ing. František Klimenda, Ph.D.
Foto: Ing. Lucie Melničáková15. 5. 2019
Exkurze energetiků v teplárnách Komořany a T700

Dne 7. května proběhla exkurze studentů druhého ročníku studijního oboru Energetika, která se konala v Teplárně Komořany a teplárně T700 ve společnosti Unipetrol. Tak jako v dřívějších letech, i nyní mohli vidět studenti plno zajímavých zařízení v navštívených provozech, která jim umožnila zvýšit si odbornou úroveň přiblížením praxe s možností „sáhnout si na ně“.
V Teplárně Komořany se nejprve dozvěděli informace o strojním a elektrickém zařízení teplárenské jednotky a jejich provozu. Dozvěděli se zejména informace o zásobování oblastí měst Mostu a Litvínova tepelnou energií a provozem kotlů a turbín. Velmi zajímavé poznatky se týkaly rovněž problémů v tepelných sítích a vyhledáváním poruch.
Během prohlídky teplárny se dostali na skládku uhlí, velín (jeho moderní část i část historickou, která je nadále funkční a využívána), strojovnu, kotelnu, zařízení pro odvod tuhých zbytků po spálení a další technologie. V kotelně mohli studenti například nahlédnout dvířky do útrob rekonstruovaného fluidního kotle, kde viděli zejména vodorovné hadovité potrubí, které tvoří pomyslnou spodní část fluidní oblasti fluidního lože. Jako zajímavost lze zmínit prohlídku halové rozvodny 110 kV, které jsou v několika málo počtech raritou v mezi rozvodnami v České republice. V ní mohli velmi zblízka vidět jednotlivé přístroje v odbočkách. Zároveň se studenti dostali i do kobkové rozvodny VN a mohli si tak porovnat potřebné izolační vzdálenosti mezi živými částmi elektrických rozvodů, zejména holých pasových vodičů.
V teplárně T700 měli studenti možnost vstoupit do útrob rekonstruovaného granulačního kotle. Někteří se dokonce podívali do horní části zadního tahu mezi jednotlivé sekce přehříváků, kde si udělali náhled na konstrukční řešení a velikost těchto tepelných výměníků, a také na ekonomizér a jejich technologické umístění v rámci kotle. Všichni se pak podívali do spalovací komory kotle, kde viděli strmotrubný výparník v provedení tzv. membránových stěn. Zároveň se podívali až k hořákům a mohli tak zblízka vidět rozdíl mezi proudovými hořáky na uhelný prášek a plynovými zapalovacími hořáky. Pod kotlem viděli také rozebraný tlukadlový mlýn a mohli si sáhnout na tlukadla opotřebovaná i nová, a vidět tak rozdíl v úbytku jejich hmoty po příslušné době provozu. Sáhli si též na články řetězového dopravníku, tělesa rozebraného čerpadla a plno dalších prvků.
Tímto bych chtěl poděkovat panu Ing. Krajovi z Teplárny Komořany a Ing. Fantovi z Teplárny T700 za výklad a umožnění prohlídky technologií.

Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D.
Foto: Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D.


13. 5. 2019
Exkurze v TU Dresden

Se studenty druhého ročníku studijního programu Energetika jsme 2. května 2019 navštívili technickou univerzitu v Drážďanech.
V první části exkurze jsme navštívili simulátor elektrárny. Jedná se o jeden z nejmodernějších simulátorů (od Siemens AG), který představuje kompletní plynovou a parní elektrárnu. Použitý model procesu je založen na existující a osvědčené referenční elektrárně. Simulátor slouží studentům univerzity k testování provozních scénářů elektrárny. Studenti zde mají příležitost zkusit si řídit elektrárnu, uvádět ji do provozu, odstavovat ji a naučit se předcházet nehodám. Prostřednictvím praktických cvičení na simulátoru se studenti naučí, jak jednotlivé komponenty elektrárny pracují společně a jak lze například kompenzovat výkyvy energie způsobené nestabilním větrem a fotovoltaickými systémy v síti flexibilním spouštěním a zastavováním.
V druhé části naší návštěvy jsme si prohlédli jedny z laboratoří ústavu energetiky TU Dresden (Institute of Power Engineering). Tento ústav se věnuje energetickým procesům a procesnímu inženýrství, především se zabývá procesy a zařízení, které jsou spojeny s přeměnou energie a úpravou a využitím paliv. Výzkum je zde zaměřen na oblast efektivní přeměny a využití energie, zjišťování charakteristických parametrů paliv, na potlačování koroze - zejména v parních generátorech - a také snižování znečištění primárními a sekundárními opatřeními při pyrolýzních reakcích, zplyňování a spalování. Měli jsme tak možnost prohlédnout si různé laboratorní jednotky a experimentální stanoviště: spalovací komory (50 kW a 1 MW), zařízení pro nízkoteplotní pyrolýzu, jednotky pro pyrolýzní spalování biomasy, ale i zařízení pro výzkum kondenzačních procesů a přestupu tepla v keramických trubkách. Exkurzí nás provázel Dr.-Ing. Simon Unz, který nám v angličtině podal podrobný výklad o všech zařízeních.

doc. Ing. Ludmila Nováková, Ph.D.
Foto: doc. Ing. Ludmila Nováková, Ph.D.

9. 5. 2019
Návštěva a krátké školení v FESTO Praha

V pátek 26.4.2019 navštívili akademičtí pracovníci USE FSI UJEP krátké školení a ukázku systémů FESTO DIDACTIC u společnosti FESTO v Praze. Systémy FESTO DIDACTIC jsou určeny pro vzdělávání a výuku jak v akademické, tak průmyslové oblasti a věnují se sofistikovaným systémům řízení výrobních procesů, průmyslové automatizaci a robotice. Na této pracovní schůzce byla domluvena i další spolupráce v uvedených oblastech mezi naším ústavem a firmou FESTO.

Ing. Jan Štěrba, Ph.D.
Foto: doc. Ing. Milan Chalupa, CSc.


7. 5. 2019
Školení akademických pracovníků v simulačním software ADAMS

V počítačové učebně v laboratořích Za Válcovnou proběhlo na konci dubna školení našich pracovníků v software ADAMS. Zástupce společnosti MSC Software pan Ing. Josef Veverka, Ph. D. ukázal a vysvětlil spoustu užitečných příkladů, jak tento software používat a v čem by nám mohl pomoci.

Ing. Vít Černohlávek
Foto: doc. Ing. Milan Chalupa, CSc., Ing. Vít Černohlávek


30. 4. 2019
Annual General Meeting of the Erasmus Student Network 2019

Ve dnech 18.-21.4 proběhla ve městě Thessaloniki (Řecko) největší evropská studentská konference se zaměřením na mobility studentů (Annual General Meeting of the Erasmus Student Network).
Akce se zúčastnilo více než 1000 zahraničních studentů z více než 500 vysokoškolských institucí z více než 40 zemí.
Během 4 dnů se studenti zúčastnili mnoha diskuzí, prezentací i hlasování a dalších kulturních aktivit. Rozhodovali o budoucnosti Networku a širší roli mezinárodně orientované mládeže v Evropě.
Za FSI UJEP se této konference zúčastnila naše studentka Mariia Lukianova, členka ESN.
Děkujeme naší studentce za reprezentaci FSI UJEP na této konferenci.

Ing. Vít Černohlávek

23. 4. 2019
Propagace FSI UJEP na sportovní akci

Navázali jsme spolupráci s organizátory 4. Liboucheckého ultramaratonu 2019 - Tři trasy, tři pohoří, tři rozhledny. Na závodech dojde k propagaci naší fakulty. Neváhejte, zaregistrujte se a pojďte si 25. 5. 2019 vyzkoušet některou z náročných tras (108km, 55km, 26km). Trať, až na krátké výjimky, vede mimo asfaltové silnice, po zpevněných nebo nezpevněných lesních a polních cestách a pěšinách.

Ing. Vít Černohlávek15. 4. 2019
Turnaj o mistra ÚSE FSI UJEP 2019

Na Sportovní den rektora proběhl turnaj o mistra ÚSE FSI UJEP 2019 v bowlingu. Turnaje se zúčastnilo 13 pracovníků naší fakulty.
Vítězství si vykutálel s velkým náskokem Ing. Martin Kantor, Ph.D. a tím se stal historicky prvním mistrem. Po vyrovnaném boji o druhé místo nakonec stříbro vybojovala Dana Šmejkalová a bronz získal Ing. Michal Lattner, Ph. D.
Děkujeme vedoucímu ÚSE FSI UJEP doc. Ing. Milanu Chalupovi, CSc. za uspořádání této sportovní akce.

Ing. Vít Černohlávek
Foto: Hana Brejchová

12. 4. 2019
Sportovní den rektora

Dne 10. 4. 2019 se konal Sportovní den rektora UJEP. Akce probíhala ve sportovním areálu PF UJEP. Pro studenty byli připraveny různé sportovní aktivity (např. florbal, badminton, ping-pong, horolezecká stěna, box).
Akademický pracovník Ing. Martin Svoboda, Ph.D. z ÚSE FSI UJEP připravil pro studenty posilovací intervalové cvičení tzv. „kruháč“.
Tréninku se zúčastnili studenti z různých fakult naší univerzity a vyzkoušeli si tak jeden z typů tréninků, který je součástí kondiční přípravy většiny sportovců.

Ing. Vít Černohlávek
Foto: Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

3. 4. 2019
Návštěva vývojového centra společnosti Danfoss Praha

Dne 28.3.2019 akademičtí pracovníci a studenti USE FSI navštívili vývojové centrum společnosti Danfoss Praha, kde proběhlo seznámení s aktuálními prvky pro řízení elektromotorů. Kromě ukázek frekvenčních měničů a jejich použití pro jednotlivé aplikace a to včetně aplikací, kdy elektromotor pracuje jako generátor elektrické energie, proběhla praktická ukázka zkušební stolice spojených elektromotorů o výkonu 50 kW. Jeden pracuje v motorickém a druhý v generátorovém režimu. To vše včetně ukázky řídícího systému této aplikace. Výsledkem je i dohodnutá spolupráce mezi společností Danfoss a naším ústavem - USE FSI. v současných i budoucích projektech.

Ing. Jan Štěrba, Ph.D.
Foto: Ing. Martin Kantor, Ph.D., Marek Rybář

23. 3. 2019
Naši studenti na přednášce Dany Drábové

Studenti FSI třetího ročníku studijního programu Energetika se 21. března 2019 zúčastnili přednášky předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dany Drábové, Ph.D. Přednáška nesla název Svět (a) energie – energetická mytologie a uskutečnila se na Technické univerzitě v Liberci.
Dr. Drábová nastínila vývoj spotřeby energie v dějinách lidstva. Konstatovala, že pokrytí stále rostoucí spotřeby zajišťují z 80 % fosilní paliva a přes všechny deklarace o snižování jejich podílu toto číslo prozatím roste. Řada obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární panely nebo větrné elektrárny, je závislá na vstupních surovinách, jejichž těžba je náročná energeticky i pro životní prostředí. Navíc jejich podíl na výrobě elektřiny vzhledem k instalovanému výkonu je velmi nízký, zabírají relativně velké území a jsou velmi drahé. Ve světle různých ukazatelů včetně nákladů, vlivu na zdraví i úmrtí v důsledku havárií vychází z energetických zdrojů nejlépe jaderná energetika. Avšak žádná kombinace starých a nových zdrojů není schopna v delším výhledu zajistit potřebný růst. Tento nepříliš potěšitelný fakt je realitou, kterou nelze ignorovat.
Studenti FSI přednášku Dr. Drábové pozorně vyslechli a hodnotili ji velmi pozitivně.

Ing. Pavel Kobrle
Foto: Ing. Pavel Kobrle
15. 3. 2019
Exkurze Energetiků v Teplárně Trmice

Dne 13. března 2019 proběhla exkurze studentů třetího ročníku studijního programu Energetika v rámci předmětu "Rozvod a užití tepelné energie" v Teplárně Trmice. Jako technický doprovod nám byl přidělen náš absolvent téhož studijního programu, pan Ing. Hlína. Na úvod studenty seznámil s historií a vývojem této firmy od jejího založení v roce 1911. Potom došlo k prohlídce celého areálu a různých technologických celků (úpravna vody, čištění spalin, protitlaké a kondenzační turbíny, roštové a práškové kotle včetně různých technologických zařízení, např. drtící mlýny na uhlí, rozebraný generátor atd.). Dále jsme byli seznámeni s ekologickými problémy spojenými s napájecími zdroji technologické vody, likvidací popílku, spalovaní štěpků a řídicím systémem celé firmy značky Honeywell. Exkurze byla studenty hodnocena velice kladně a bylo vidět, že je zaujala díky odborným neformálním dotazům, které v průběhu kladli.

Dr. Ing. Miroslav Barák, CSc.
Foto: Tomáš Paur

5. 2. 2019
Předváděcí akce robota

Ve čtvrtek 31.1.2019 ve spolupráci s aplikátorem firmy UNIVERSAL ROBOTS proběhla předváděcí akce 6-ti osového manipulačního robota s příslušenstvím. Jednalo se o generaci tzv. "kolaborativního robota", kde je zabezpečena mnohem větší bezpečnost při jeho provozu. Nedílnou součástí byla ukázka aplikace a činnosti úchopových zařízení, včetně podtlakové maticové jednotky s vlastním elektrickým zdrojem podtlaku. Předvedeno bylo také SW prostředí pro ovládání pohybů robota a koncových zařízení.

Ing. Jan Štěrba, Ph.D.
Foto: doc. Ing. Milan Chalupa, CSc.26. 4. 2018
Exkurze na rozvodně a teplárně pro energetiky

Dne 24. dubna 2018 měli studenti druhého ročníku bakalářského studijního programu Energetika možnost prohlédnout si rozvodnu VVN v Hradci u Kadaně a teplárnu v Záluží u Litvínova.
V rozvodně Hradec u Kadaně, která patří společnosti ČEPS, a.s., byly nedávno instalovány a spuštěny transformátory s řízeným posuvem fáze (Phase-Shifting Transformers). Ty si mohli studenti prohlédnout zblízka i díky tomu, že jedna jednotka byla odpojená. Mohli tak vidět jednotlivé části, jak sériovou, tak i budící jednotku, systémy chlazení, vypouštění oleje, ochranné prvky a další části, a to i díky kvalitnímu výkladu průvodce. Prohlédli si rovněž jednotlivá pole rozvoden s přístrojovým vybavením jak na hladině 400 kV, tak i na hladině 220 kV. Současně se podívali i části, ve které jsou umístěny historicky starší vyřazené přístroje, velín, domky ochran a záložního napájení a vždy pro studenty nejžádanější záložní dieselagregát.
V teplárně patřící společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. měli studenti možnost shlédnout provoz strojovny a kotelny. Díky odstávce jednoho práškového kotle se tak i podívaly do jeho útrob, kde mohli vidět jednotlivé tepelné výměníky, hořáky a další příslušenství, zároveň také jednotlivé části tlukadlových mlýnů a řetězových dopravníků. Současně se také podívali i na velín teplárny a systémy čištění spalin.

Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D.17. 4. 2018
Studenti FSI UJEP na exkurzi v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži

Dne 13. dubna 2018 se naši žáci zúčastnili exkurze v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Navštívili výzkumný reaktor LR 0, který je v provozu od roku 1982. Tento reaktor vznikl rekonstrukcí původního těžkovodního reaktoru TR-0. Lehkovodní reaktor LR 0 je bazénového typu s tzv. nulovým výkonem (dlouhodobě maximálně 1 kW), který jako palivo využívá zkrácené palivové vsázky typu VVER 1000 a VVER 440. Zvláštností reaktoru je způsob dosahování kritického stavu pomocí změny hladiny moderátoru v nádobě reaktoru. Hlavním využitím je výzkum a měření neutronově-fyzikálních charakteristik reaktorů typu VVER, provádění experimentů v oblasti reaktorové dozimetrie, výzkumu a vývoje IV. generace reaktorů a zajišťování výcviku a vzdělávání v oblasti reaktorové fyziky a jaderné bezpečnosti.
V posledních letech nabývá na významu jedna z hlavních vlastností tohoto reaktoru a to jeho flexibilní možnost přestavby a uspořádání aktivní zóny. Této přednosti se využívá při experimentech s tzv. vložnými zónami, kdy v centrální části reaktoru je umístěna materiálová vestavba, která je obklopena standardními palivovými kazetami reaktoru. Vložená vestavba má zásadní vliv na vlastnosti a chování aktivní zóny z pohledu kritického stavu i rozložení výkonu a charakteru pole neutronů uvnitř aktivní zóny.
Hlavním přínosem experimentů provedených na tomto reaktoru je získávání experimentálních dat pro potřeby validace výpočetních kódů v oblasti neutronově-fyzikálních výpočtů pro potřeby designu a vývoje nových reaktorových systémů případně ověřování stávajících. Studenti se seznámili s aktuálním stavem výzkumu v oblasti reaktorů v ÚJV Řež.

Dalším navštíveným místem bylo jedno z nejvýznamnějších experimentálních zařízení ústavu, a to tandemový elektrostatický urychlovač Tandetron TN 4130 MC, instalovaný v roce 2005. Tandetron je zdrojem urychlených částic a spolu se zařízeními pro různé jaderné analytické metody slouží zejména pro interdisciplinární a aplikovaný výzkum, který je provozován Centrem výzkumu Řež s. r. o., a užívaná především pro materiálový výzkum. Dále se studenti seznámili s možnostmi využití urychlených částic pro prvkovou analýzu materiálů.

Ing. Vít Sopko, Ph.D.28. 2. 2018
Aktuální dění v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín a trendy v energetice ČR

Dne 26. února 2018 navštívil Fakultu strojního inženýrství pan Ing. Pavel Šimák ze společnosti ČEZ, a.s. V rámci jeho návštěvy se uskutečnila vyzvaná přednáška pro prezenční studenty všech ročníků oboru Energetika - teplárenství zaměřená na aktuální dění v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany. Představen byl aktuální stav v elektrárnách, nejbližší akce, které v elektrárnách proběhnou z pohledu spolehlivého zajištění výroby elektrické energie a neméně důležité bezpečnosti provozu. Pavlem Šimákem byly rovněž zmíněny události, které se v elektrárnách staly v poslední době, a které měly vliv na provoz těchto jaderných zdrojů. Zároveň všem posluchačům sdělil potřebu nových kvalifikovaných pracovníků do provozu nejen obou jaderných elektráren, ale také i do celé společnosti ČEZ, a.s. Na závěr přednášky byly také zmíněny trendy celé energetiky České republiky v kontextu vývoje energetiky v Evropě, a také předpokládaného rozvoje energetických jednotek ČEZu.
Při příležitosti setkání se studenty oboru Energetika – teplárenství poskytl pan Šimák informace o letní univerzitě, která každoročně probíhá na obou jaderných elektrárnách. Nastínil studentům průběh celé letní školy, akce, které s nimi každoročně pořádá, i nevšední příhody, které v dřívějších letech se studenty prožil.
Tímto bych chtěl poděkovat panu Ing. Pavlu Šimákovi za ochotu návštěvy Fakulty strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem a provedení odborné přednášky.

Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D.11. 5. 2017
Exkurze v rozvodně Chotějovice a teplárně Trmice

Na přelomu dubna a května roku 2017 navštívili studenti druhého ročníku prezenční formy studia oboru Energetika-teplárenství v rámci obohacení výuky o praktické znalosti rozvodnu v Chotějovicích a teplárnu v Trmicích. Jako v dřívějších letech, tak i nyní měly obě exkurze za účel přiblížit znalosti o konstrukci, jednotlivých částech a provozu obou energetických celků.

V Chotějovicích se studenti seznámili se dvěma konstrukčními typy rozvodny, jednou klasickou venkovní na 245 kV, a druhou v zapouzdřeném provedení na 420 kV. Mezi největší zajímavosti, které mohli zblízka spatřit či si na ně přímo sáhnout, byly například dvouválcový kompresor se sušičkou vzduchu pro pohon kontaktů tlakoplynového vypínače, pohonnou jednotku vývodového odpojovače, nebo různé ovládají skříně tlakoplynových vypínačů, nebo také vybavení terciární odbočky olejového transformátoru. Velkou pozornost věnovali studenti také záložnímu dieselgenerátou, u kterého padlo nejvíce dotazů. Při prohlídce zapouzdřené rozvodny si vizuálně mohli porovnat rozdíly v zastavěných plochách v porovnání s klasickou venkovní rozvodnou, a také s odlišným uspořádáním a provozem jednotlivých elektrických přístrojů.

V rámci exkurze v teplárně Trmice se studenti seznámili s různými technologiemi spalování uhlí. Měli možnost se podívat na roštové a práškové kotle, jejich příslušenství v rámci zauhlování a odvodu tuhých zbytků po spálení. Podívali se také do chemické úpravny vody, strojoven v historické části teplárny i novější části, odsiřovací jednotky a velínu. Poštěstilo se jim také nahlédnout do útrob odsiřovacího absorbéru, ve kterém probíhá čištění spalin nebo na náhradní motory pro pohony jednotlivých energetických strojů, ložiska, a také kola ventilátorových mlýnů.

Tímto bych rád poděkoval panu Romanovi Vyšohlídovi za odborný výklad v rozvodně Chotějovice a panu Zdeňkovi Hlínovi za zajímavý výklad a provedení v teplárně Trmice.

Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D.

Foto: Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D.


Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS