Obor: Řízení výroby

Studijní program: Strojírenská technologie

Garant programu: doc. Ing. Nataša Náprstková,Ph.D.

studijní plán - akademický rok 2017/18


Forma studia: prezenční / změnit na kombinované
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      3 roky
Udělovaný titul: bakalář (Bc.)

Profil absolventa studijního programu Strojírenská technologie oboru Řízení výroby

         Absolvent uvedeného oboru je připravován zejména pro střední a vyšší management, s přiměřeným rozsahem technologických, technických, ekonomických a manažerských dovedností. Absolventi bakalářského studia uvedeného odboru jsou připravováni tak aby mohli zastávat funkce výrobního managementu zejména ve středních a menších firmách. Jejich příprava jim umožňuje pracovat také na pozicích techniků, v technické přípravě výroby a obchodním oddělení.

Cíle studia

         Získat znalosti technického charakteru v oblasti strojů a částí strojů, oblasti mechaniky, strojních součástí, elektrotechniky, výrobních strojů a zařízení, základech konstrukcí, znalosti technologií, slévárenství, tváření, obrábění, svařování, montáží, schopnost orientace ve strojírenských materiálech, znát základy programování výrobních strojů a využívání výpočetní techniky v technické praxi, umět prezentovat svoji práci a znát principy řízení pracovních týmů, umět komunikovat v technické oblasti v jednom světovém jazyce a běžnou komunikaci ve druhém cizím jazyce.

Návaznost na další typy studijních programů

         Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.
Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

         Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 180 kreditů). Další podmínky jsou dány souborem studijních předpisů.

Státní závěrečná zkouška

         Člení se na obhajobu bakalářské práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.
Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS