Obor: Materiály a technologie v dopravě

Studijní program: Strojírenství

Garant programu: doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.

studijní plán - akademický rok 2017/18


Forma studia: prezenční / změnit na kombinované
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      3 roky
Udělovaný titul: bakalář (Bc.)

Profil absolventa studijního programu Materiály a technologie v dopravě

         Absolvent je připravován pro řízení a rozvoj technologických a organizačních činností podniku na úrovni nižšího a středního výrobního managementu, má dostatek znalostí a dovedností, které mu dovolí pracovat v rozhodovacích funkcích zejména technicky a technologicky orientovaných podnikových útvarů ve sféře automobilového a dopravního průmyslu.

Cíle studia

         Cílem studia je získání teoretických a praktických dovedností a znalostí zejména ve výrobně technologických, technických a materiálových předmětech. Tyto znalosti jsou zaměřeny na schopnost využití získaných kompetencí při rozhodování a řízení strojírenské výroby zejména v automobilovém a dopravním průmyslu ale také pro obdobné technicky orientované výroby.

Návaznost na další typy studijních programů

         Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.
Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

         Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 180 kreditů). Další podmínky jsou dány souborem studijních předpisů.

Státní závěrečná zkouška

         Člení se na obhajobu bakalářské práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.
Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS