Obor: Materiály

Studijní program: Materiálové vědy

Garant programu: prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE

studijní plán - akademický rok 2017/18


Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      3 roky
Udělovaný titul: bakalář (Bc.)

Cíle studia

         Absolvent pochopí vývoj a výrobu technických materiálů, získá základy z oblasti nauky o materiálech, charakterizaci a postupy výběru materiálu, vědomosti z oblasti základů technologického zpracování materiálů na polotovary, součásti a výrobky. Student dokáže nacházet souvislosti mezi technologií - materiálem - strukturou a hledat optimální materiály pro jejich aplikace. Absolvováním bakalářského studia získá student znalosti z oblasti základních výrobních technologií, z oblasti nových technologii, jako jsou nanotechnologie a speciální materiály (kompozity, nanomateriály). Student bude schopen specifikovat a navrhovat materiálová řešení, analyzovat a pochopit technologické a jiné procesy z hlediska jejich vlivu na strukturu a vlastnosti materiálů, provádět výběr materiálů, řešit úlohy inženýrské praxe a optimalizovat technologické a materiálové procesy.

Návaznost na další typy studijních programů

         Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.
Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

         Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 180 kreditů). Další podmínky jsou dány souborem studijních předpisů.

Státní závěrečná zkouška

         Člení se na obhajobu bakalářské práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.
Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS