Obor: Příprava a řízení výroby

Studijní program: Strojírenská technologie

Garant programu: doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.

studijní plán - akademický rok 2017/18


Forma studia: prezenční / změnit na kombinované
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      2 roky
Udělovaný titul: inženýr (Ing.)

Cíle studia

         Absolvent studia získá znalosti a dovednosti technického, technologického a ekonomického charakteru. Magisterský studijní program je navazujícím studiem bakalářského studijního programu. Studium povinného souboru kurzů navazujících čtyř semestrů studia je doplněno výběrem povinně volitelných kurzů, z nichž budoucí absolvent studuje tak, že si vytváří vlastní profilaci více ekonomického nebo výrobního zaměření. Podle profilace, schopností a zkušeností je predikováno uplatnění absolventa oboru Příprava a řízení výroby ve funkcích výrobního, ekonomického a obchodního managementu na jeho jednotlivých stupních.

Návaznost na další typy studijních programů

         Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.
Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

         Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 120 kreditů). Další podmínky jsou dány souborem studijních předpisů.

Státní závěrečná zkouška

         Člení se na obhajobu diplomové práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.
Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS