Obor: Materiály a technologie v dopravě

Studijní program: Strojírenství

Garant programu: doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.

studijní plán - akademický rok 2017/18


Forma studia: prezenční / změnit na kombinované
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      2 roky
Udělovaný titul: inženýr (Ing.)

Cíle studia

         Absolvent studia získá znalosti a dovednosti technického, technologického a ekonomického charakteru a to v oblasti zaměřené na strojírenský průmysl. Magisterský studijní program je navazujícím studiem bakalářského studijního programu Strojírenství. Studium povinného souboru kurzů navazujících čtyř semestrů studia je doplněno výběrem povinně volitelných kurzů. Z nich si budoucí absolvent vybírá dle vlastního uvážení a zájmu. Dle schopností a zkušeností je predikováno uplatnění absolventa ve funkcích zejména výrobního managementu.

Návaznost na další typy studijních programů

         Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.
Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

         Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 180 kreditů). Další podmínky jsou dány souborem studijních předpisů.

Státní závěrečná zkouška

         Člení se na obhajobu bakalářské práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.
Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Přihláška
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS