NANOTECH ITI II.

Název projektu:

Vývoj nových nano a mikro povlaků na povrchu vybraných kovových materiálů - NANOTECH ITI II.

Registrační číslo:

CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010045

Termín realizace:


1. 1. 2019 - 31. 12. 2022

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Anotace projektu:


Předkládaný projekt se zabývá vývojem a výzkumem v oblasti nových nano a mikro povlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Hlavním aspektem projektu je výzkum nových pokročilých povrchových úprav a modifikací povrchů materiálů za účelem zvýšení vybraných mechanických (např. tvrdost, odolnost proti otěru), chemických (např. korozní odolnost) a fyzikálních (např. tepelná stabilita, tepelná vodivost) vlastností.

Cíl projektu:


Tento výzkumný záměr je orientován na předaplikační výzkum, s výrazným potenciálem vzniku nových možností povrchových úprav kovových materiálů za účelem zvýšení vybraných mechanických (např. tvrdost, odolnost proti otěru), chemických (např. korozní odolnost) a fyzikální (např. tepelná stabilita, tepelná vodivost) vlastností. Budeme vyvíjet nové možnosti nanotechnologické ochrany kovových povrchů za účelem zvyšování užitných vlastností a zdokonalení povrchu se zaměřením na cílenou modifikaci tvrdosti, rezistence proti korozi, frikčních vlastností, minimalizaci kontaminace okolí, životnosti, chemické odolnosti a dalších mechanických a tepelných vlastností. Jedná se zejména o pokročilé povrchové úpravy povlaky s polymerní matricí a přídavkem různých kovových i nekovových nanočástic (nanokompozitní povlaky, aktivita A1) a modifikaci povrchů materiálů laserovým navařováním (aktivita A2), magnetronovým naprašováním (aktivita A3) a ovlivňováním struktury povrchu iontovým paprskem (aktivita 4A) se zaměřením na výšení užitných vlastností kovových materiálů. Záměrem projektu je v předaplikační fázi navrhnout řešení umožňujících efektivní využívání produktů v širokém spektru pracovních podmínek (teplotních, výkonových, rozměrových, atp.).

Aktivity projektu:


A) Řízení projektu: realizační tým je složen z administrativního a odborného týmu.
B) Realizace výzkumných záměrů s potenciálem k budoucímu využití výsledků v praxi: projekt je zaměřen na vytváření nových ochranných funkčních povlaků na povrchu kovových materiálů (slitiny hliníku, oceli). Převážně se bude jednat o aplikaci povlaků, s různými vlastnostmi, na materiály, které slouží např. k výrobě forem pro odlévání různých materiálů (kovy - Al slitiny, polymerní materiály).
C) Exp. ověření možného praktického uplatnění výzkumných výsledků včetně ošetření duševního vlastnictví: v rámci projektu budou definovány a experimentálně ověřovány vybrané výzkumné parametry, které by mohly být následně uplatnitelné v praxi. Půjde hlavně o výrobu zmenšeného prototypu formy, na kterou bude aplikován konkrétní povlak s požadovanými vlastnostmi a následně bude tato použita pro simulovanou výrobu. Výsledky výzkumu budou průběžně publikovány v domácích odborných časopisech, v mezinárodních odborných časopisech, prezentovány na domácích i zahraničních vědeckých konferencích, kongresech nebo seminářích. Výstupem projektu bude podání mezinárodních patentových přihlášek.
G) Analýza potenciálu praktického uplatnění výzkumných výsledků: výstupem bude vyhodnocení (zpráva) o aplikační uplatnitelnosti relevantních parametrů výzkumných výsledků (v jakém časovém horizontu bude možné výsledky výzkumu uplatnit v praxi, jaké další aplikační dopracování je nutné atd.).
E) Navázání a rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a aplikační sférou (včetně zahraničních subjektů) za účelem získání podnětů pro další rozvoj a experimentální ověření výzkumných záměrů: v průběhu řešení projektu je jednou z činností navazování a rozvoj spolupráce s aplikační sférou. Spolupráce bude probíhat s určenými podniky tak, aby odpovídala řešenému tématu projektu.
H) Pořízení infrastruktury nezbytné pro projektové výzkumné záměry a jejich experimentální ověřování včetně stavebních úprav souvisejících s instalací.
Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS