Navazující magisterský studijní program Energetika, kombinovaná forma

Garant programu: doc. Ing. Ludmila Nováková, Ph.D.

studijní plán - akademický rok 2020/21
Vizualizace studijního plánu v IS/STAG

Forma studia: změnit na prezenční / kombinované
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      2 roky
Udělovaný titul: inženýr (Ing.)

Profil absolventa

         Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Energetika si v průběhu studia doplní znalosti získané během bakalářského studia, budou schopni samostatné práce v oblasti energetiky. Budou umět používat odbornou terminologii, zpracovávat technickou dokumentaci v oblasti energetiky, orientovat se v technických výkresech, navrhnout konstrukční řešení a na základě znalostí hlavních technických metod oboru zvládnou analyzovat praktický i výzkumný problém, realizovat jeho praktické řešení a budou schopni následně provozovat energetické celky nebo samostatná energetická zařízení. V rámci svých odborných znalostí budou schopni navrhnout, realizovat, vyhodnocovat kvalitu i provozování energetických děl, energetických systémů a hodnotit jejich efektivitu, včetně ocenění ekonomických dopadů.
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Energetika je připraven zastávat funkce na pozicích provozních úseků energetických jednotek a vykonávat funkce s tímto spojené. Získané znalosti a dovednosti může využít i v rámci jiných činností v průmyslových podnicích nebo na jiných úsecích v energetických firmách. Příklady typických pracovních pozic po absolvování programu jsou: provozní technik elektro nebo údržby, operátor výrobních jednotek, projektant částí elektrizační soustavy, projektant částí nebo celých energetických strojů, odborník v oblasti měření a vyhodnocení odběru tepelné a elektrické energie apod. Absolvent je připraven zastávat pracovní technické pozice po příslušném zaučení v elektrárnách, teplárnách, nebo jiných energetických či technologických firmách.

Absolventi jsou výsledně schopni:
- realizovat energetická díla jako celek, nebo jeho části, projektování a rozvodu energetických sítí,
- sestavovat energetické bilance, modelovat energetické procesy,
- samostatně realizovat technická měření, energetické výpočty,
- vyhodnocovat efektivitu provozu energetických zařízení,
- prezentovat vytvořené výsledky své činnosti.

Absolventi získají informace pro tvořivý a iniciativní přístup k práci, jsou následně schopni řídit odborné projekty, včetně plánování jejich realizace. Absolventi dokáží využívat na uživatelské úrovni informační a komunikační technologie, pracovat v týmech, ale jsou rovněž připraveni převzít řešení samostatných úloh. Své znalosti jsou schopni interpretovat jak odborné tak laické veřejnosti, jsou schopni komunikovat

Cíle studia

         Navazující magisterský studijní program „Energetika“ je určen pro absolventy bakalářského studia v oblasti strojírenství, energetiky, zejména bakalářského studijního programu Energetika. Sestavení studijního programu a profilu absolventů vychází z potřeby vysokoškolsky vzdělaných odborníků v energetice, která je již zakotvena v článku 3.1 Státní energetické koncepce, vypracované MPO ČR. Obecně je potřeba aktivizovat nové vysokoškolsky vzdělané odborníky v energetickém sektoru.
Navazující magisterský studijní program Energetika reaguje na společenskou potřebu přípravy vysokoškolsky vzdělaných odborníků s příslušnými teoretickými i odbornými znalostmi, kteří jsou schopni provozovat či řídit energetické celky, jednotlivé stroje a zařízení. Absolventi budou schopni reagovat na potřeby praxe, se kterou již během studia úzce spolupracují, budou zvládat realizovat inženýrská díla v oblasti energetiky, modelovat energetické procesy včetně posuzování energetických a ekonomických ukazatelů. Budou připraveni realizovat technická měření, využívat moderní výpočetní techniku, prezentovat své výsledky a spolupracovat na aktuálních úkolech praxe i výzkumu. Absolventi budou schopni samostatně se podílet na realizaci a provozování energetických strojů a zařízení, zvládnou problematiku řízení provozu energetických strojů a další činnosti na vysoké odborné úrovni. Budou připraveni se zapojit do výzkumné činnosti v dané oblasti, budou rozumět základům konstrukční práce v oblasti energetiky.
Díky výše uvedeným skutečnostem budou mít absolventi tohoto studijního programu na trhu práce vysokou šanci na uplatnění v oboru, včetně mezioborového přístupu a znalosti minimálně jednoho světového jazyka. V průběhu studia získají posluchači široké teoretické i dostatečné praktické znalosti v oboru energetických zařízení. V tomto typu studia jsou zařazeny předměty, které rozšiřují a prohlubují teoretické znalosti studentů, hlavní pozornost je však věnována praktickému využití teoretických znalostí v konkrétních problémech energetické praxe.
Cílem studia je rozšíření a prohloubení teoretických i odborných znalostí v oblasti vývoje, stavby modelování a provozu energetických strojů. Studenti budou mít možnost aktivního využití stáží v odborných firmách a rovněž přednášek odborníků z praxe.

Návaznost na další typy studijních programů

         Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.
Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

         Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 120 kreditů). Další podmínky jsou dány souborem studijních předpisů.

Státní závěrečná zkouška

         Člení se na obhajobu diplomová práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.
Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS