Bakalářský studijní program Materiály a technologie v dopravě, kombinovaná forma

Garant programu: doc. Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD.

studijní plán - akademický rok 2020/21
Vizualizace studijního plánu v IS/STAG


Forma studia: změnit na prezenční /kombinované
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia:      3 roky
Udělovaný titul: bakalář (Bc.)

Profil absolventa

         Absolvent prokáže v odpovídající šíři a míře:
• znalosti a široký přehled z oblasti kovových materiálů - železných i neželezných, keramiky, kompozitů z hlediska jejich vlastností a možností využití v automobilovém průmyslu a strojírenství,
• znalosti o výrobě kovů, kovových a nekovových konstrukčních materiálů, jejich chemickém složení, struktuře, zpracování, zkoušení a možnostech jejich využití použití,
• znalosti o struktuře materiálů a o možnostech jejího ovlivnění s cílem dosáhnout dosažení vyšších požadovaných mechanických, technologických a užitných vlastností vyráběných polotovarů a výrobků pro automobilový průmysl, • znalosti o základních i perspektivních výrobních technologiích a metodách z oblasti slévárenství, svařování, tváření, obrábění s důrazem na jejich využití v automobilovém průmyslu,
• schopnosti provádět technická měření, statisticky zpracovávat výsledky měření a provozních zkoušek a osvojení základních principů práce s SW počítačem ve vztahu k aktivnímu řízení procesů.
Absolvent umí v odpovídající šíři a míře:
• navrhovat materiál a technologie,
• navrhovat efektivní způsoby a postupy výroby; hodnotit, zlepšovat a projektovat výrobní procesy v automobilovém průmyslu,
• ověřovat a zavádět nové postupy výroby,
• zajišťovat a organizovat technologickou přípravu výroby, toku materiálu, technické podmínky,
• kontrolovat dodržování technologických postupů,
• stanovovat způsob kontroly jakosti a technických zkoušek a spolupracovat na řízení jakosti výrobků,
• číst a tvořit výkresovou a technickou dokumentaci pomoci software,
• umí aplikovat a uplatňovat základné metody manažerského rozhodování.
Absolvent studijního programu se uplatní jako např.:
• výrobní technolog, metalograf, provozní technik,
• v oblasti kontroly kvality výrobků, specialista pro kontrolu jakosti výrobků,
• v oblasti řízení a přípravy projektů a výroby,
• projektový manažer a řídící pracovník,
• výzkumný pracovník v institucích zabývajících se výzkumem, vývojem a inovacemi.

Cíle studia

         Bakalářské studium si klade za cíl vychovávat absolventy, v oblasti středních a vyšších výrobních kádrů, kteří mají znalosti v oblastech kovových i nekovových materiálů, výrobních technologií a hodnocení vlastností materiálů a výrobků. Jako pracovníci najdou uplatnění zejména ve firmách orientovaných na automobilový a dopravní průmysl, které jsou charakteristické pro Ústecký a Karlovarský kraj. S ohledem na široký rozsah znalostí a dovedností absolventi mohou najít uplatnění i v dalších odvětvích průmyslu dle potřeby pracovního trhu. Absolventi studia získají znalosti a dovednosti zejména z oblasti materiálů a technologií, které jsou charakteristické pro automobilový a dopravní průmysl. Cílem studia je předat studentům nejen portfolio teoretických informací a znalostí, ale také jim umožnit získat praktické dovedností zejména v předmětech orientovaných na kovové a nekovové materiály, výrobní technologie a metody hodnocení vlastností kovů, polotovarů a hotových výrobků. Studenti se seznámí se základními teoretickými předměty, které jsou východiskem pro úspěšné zvládnutí profilových předmětů programu. Z teoretických předmětů se jedná zejména o získání potřebných znalostí a dovedností z oblasti matematiky, fyziky, mechaniky, mechaniky tekutin, nauky o materiálech, technického kreslení atd. Získané kompetence z těchto předmětů student využije při studiu profilových předmětů programu, kterými například jsou: materiálové předměty - Nauka o materiálech II, Tepelné zpracování kovů, Kompozitní materiály, atd; výrobní technologie – Slévárenství, Svařování, Tváření, Numerické simulace, Programování NC strojů, atd; hodnocení vlastností materiálů a výrobků - Metrologie a měření, Řízení jakosti, Zkoušení materiálů, Optické a bezdotykové měření. Nebude pominuta ani oblast CAx. Komplexní znalosti a dovednosti absolvent uplatní v praxi při zpracování kovových materiálů, tvorbě technologických postupů, hodnocení vlastností polotovarů a výrobků, řízení projektů a při organizaci a řízení výroby. Předkládaný studijní program je sice akademicky zaměřený, ale pro studenty je předepsána povinná výrobní praxe ve výrobních podnicích. Toto opatření jim umožní ověřit si získané znalosti a dovednosti přímo v technické praxi a tím zvýší možnost uplatnit se na pracovním trhu. Program je koncipován také tak, aby absolventi bakalářského studia mohli pokračovat v navazujícím magisterském studiu v některém z následujících studijních programů na FSI: Materiály a technologie v dopravě, Produktové inženýrství, Materiálové vědy a analýza materiálů. Absolventi bakalářského studijního programu Materiály a technologie mohou dále pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu FSI s názvem „Materiály a technologie v dopravě“ nebo v ostatních magisterských studijních programech na FSI.

Návaznost na další typy studijních programů

         Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.
Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

         Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 180 kreditů). Další podmínky jsou dány souborem studijních předpisů.

Státní závěrečná zkouška

         Člení se na obhajobu bakalářské práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.
Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 
webmail intranet
e-přihláška Studijní brožura
Rozvrhové změny

  

facebook wikipedie RSS