Fakulta strojního inženýrství UJEP

Ceny děkana a čestná ocenění


U příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii (17. listopad) uděluje děkan Fakulty strojního inženýrství Cenu děkana za vědu a výzkum.

Seznam oceněných dle jednotlivých let:

2014
doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D., katedra energetiky a elektrotechniky.
Docent Šípal byl oceněn za mimořádné publikační aktivity.

2013
Ing. Viktorie Weiss,Ph.D., katedra technologií a materiálové inženýrství.
Doktorka Weiss byla oceněna za vědeckou, výzkumnou, tvůrčí a publikační činnost.

2012
Ing. Martin Novák, Ph.D., katedra technologií a materiálové inženýrství.
Doktor Novák byl oceněn za vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost.

2011
doc. Ing. Karel Sellner, CSc., katedra managementu a ekonomiky podniku.
Docent Sellner byl oceněn za vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost.

2010
prof.Ing. Jan Mádl, CSc., katedra technologií a materiálové inženýrství.
Profesor Mádl byl oceněn za vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost.

2009
doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D., katedra strojů a mechaniky.
Docent Šípal byl oceněn za vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost.


Čestné tituly

Pravidla udělování čestných titulů „Doktor honoris causa“ a „Profesor honoris causa“ se řídí směrnicí rektora č. 1/2011 s platností od 15. 6. 2011. Doctor honoris causa, Professor honoris causa (latinsky čestný doktor, čestný profesor ve zkratce dr. h. c., prof. H. c. uváděné za jménem) jsou čestné akademické tituly, které se udělují bez studia a skládání zkoušek. Udělením titulu se oceňují významné zásluhy určité osobnosti v určitém oboru vědy či umění, zásluhy o mír, určitý stát, rozvoj vztahů mezi státy, na poli ochrany lidských práv apod. Udělení titulu je prováděno slavnostním obřadem – promocí, kdy po projevech rektora a děkanů promotor přečte latinsky promoční slib a doktoři honoris causa se k němu přihlásí latinským SPONDEO AC POLLICEOR („Zavazuji se a slibuji”).

Na návrh Vědecké rady Fakulty výrobních technologií a managementu byly uděleny čestné tituly Doctor honoris causa těmo významným osobnostem:

Prof. Ing. Milan Žminďák, CSc.
Oceněn v oboru strojírenská technologie.

Oceneni dekana FSI UJEP Zmindak

Prof. Ing. Milan Žmindák, CSc. po absolvování Strojní fakulty ČVUT v Praze pracoval ve SAV, v Ústavu pro racionalizaci a výrobu ložisek a na Strojní fakultě Žilinské univerzity. V roce 2005 byl jmenován profesorem pro obor aplikovaná mechanika. Spolupracuje s podniky a výzkumnými ústavy na problematice dynamiky konstrukcí a jejich optimalizaci pomocí MKP. Je autorem více než 160 recenzovaných publikací, zahrnující monografie, kapitoly v odborných knihách, vysokoškolské učebnice a skripta, odborné články a výzkumné zprávy pro průmysl, vice než 90 citací. Byl nebo je řešitelem řady výzkumných grantů, spolupracoval na zahraničních projektech.
Prof. Milan Žmindák dlouhodobě spolupracuje s Fakultou výrobních technologií a managementu jako oponent doktorských prací, je členem komisí pro státní doktorské zkoušky, členem a předsedou komisí pro státní závěrečné zkoušky bakalářského i magisterského studia. Je taktéž recenzentem mnoha příspěvků v odborných, vědeckých časopisech Manufacturing Technology a Strojírenská technologie, recenzentem monografií a skript vydávaných naší fakultou, poskytuje fakultě odbornou poradenskou a konzultační činnost v oblasti výpočtové mechaniky (i termomechaniky), zejména metody konečných prvků, metody hraničních prvků a bezsíťových metod, atd. Zajišťuje a připravuje přednášky a odborné semináře z oblasti MKP a bezsíťových metod v mechanice jak pro akademické pracovníky tak ipro doktorandy a studenty FVTM. V rámci Erasmu se individuálně věnuje našim doktorandům na Žilinské univerzitě, zejména v oblasti aplikací MKP. Dlouhodobě spolupracuje s FVTM na společném výzkumu v oblasti mechaniky, zejména výpočtových metod a analýzy konstrukcí z kompozitních materiálů, společně s námi publikuje v odborných časopisech a na konferencích. Spolupracuje s naší fakultou na řešení úkolů pro průmyslové podniky. Podílí se na přenášení výsledků společného výzkumu do praxe. Aktivně se zúčastňuje konferencí pořádaných naší fakultou.
Titul Dr. h. c. prof. Ing. Milanu Žmindákovi, PhD. byl udělen na slavnostním shromáždění Vědecké rady Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 24. 11. 2016 z rukou Doc. PhDr. Mgr. Zdeněka Radvanovského, CSc., prorektora univerzity.

Prof. Ing. Ivan Lukáč, PhD.
Oceněn v oboru strojírenská technologie.

Oceneni dekana FSI UJEP Lukac

Prof. Ing. Ivan Lukáč, PhD. byl v roce 1991 prezidentem republiky Václavem Havlem jmenován profesorem pro obor fyzikální metalurgie a tváření kovů. Spolupracuje se společnostmi zabývajícími se ve svém výrobním programu odléváním a tvářením. Byl externím poradcem pro fyzikální metalurgii hliníkových slitin ve společnosti Alcan Děčín Extrusions s. r. o., Česká republika. Je autorem více než 210 publikací zahrnující monografie, kapitoly v odborných knihách, vysokoškolská skripta, odborné články, posudky a výzkumné zprávy pro průmysl. Prof. Lukáč je význačnou osobností v oblasti metalurgie kovů, jeho práce jsou známy a uznávány širokou odbornou veřejností jak na Slovensku, tak v dalších evropských zemích.
Prof. Ing. Ivan Lukáč, PhD. dlouhodobě spolupracuje s Fakultou výrobních technologií a managementu jako oponent habilitačních a doktorských prací, recenzent mnoha příspěvků v odborných a vědeckých časopisech Manufacturing Technology a Strojírenská technologie, je recenzentem monografií a skript vydávaných naší fakultou, poskytuje fakultě odbornou poradenskou a konzultační činnost v oblasti fyziky kovů, metalurgie a fraktografie, dlouhodobě pro fakultu a její studenty, doktorandy a akademické pracovníky zajišťuje a připravuje přednáškovou činnost, odborné semináře zaměřené na poznatky z řešení výrobních problémů v praxi, kterých se aktivně účastnil, působí jako odborný garant konferencí Aluminium a neželezné kovy, konference Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálů.
Titul Dr. h. c. prof. Ing. Ivanu Lukáčovi, PhD. byl udělen na slavnostním shromáždění Vědecké rady Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 24. 11. 2016 z rukou Doc. PhDr. Mgr. Zdeněka Radvanovského, CSc., prorektora univerzity.

Prof. Ioan D. Marinescu, Ph.D. (USA)
Oceněn v oboru strojírenská technologie za zásluhy o rozvoj vědy v oblasti výrobních technologií, zvláště obrábění.

Oceneni dekana FSI UJEP Marinescu

Profesor loan D. Marinescu je význačnou světově uznávanou osobností v oblasti výrobních technologií, zvláště obrábění. Zásadním způsobem se zasloužil o rozvoj vědního oboru a nové poznatky zejména v oblasti metody ELID (Electrolytic In-Process Dressing).
Je profesorem University of Toledo v USA, ředitelem Precision Micro-Machining Center stejné univerzity. Je členem řady prestižních mezinárodních organizací: SME, ASME CIRP, ASAT a dalších. Také je výkonným ředitelem Američan Society of Abrasive Technology, byl poradcem prezidenta Baraca Obamy v oblasti vědy a výzkumu.
Za svoji činnost získal dva čestné doktoráty, je honorámím profesorem university v Manile, jako hostující profesor působí po celém světě – Indie, Brazílie, Singapur, Japonsko atd. Získal řadu ocenění v Rumunsku, Japonsku, USA.
Také jeho publikační činnost je bohatá: 18 knih, 15 klíčových přednášek, 61 prestižních článků, 171 článků a příspěvků na konferencích a kongresech, 62 prezentací ve 40 zemích a více jak 100 výzkumných projektů pro průmysl. Prof. Marinescu s fakultou dlouhodobě spolupracuje v oblasti konzultací výzkumu, realizuje dlouhodobé přednáškové pobyty na fakultě, přípravu doktorandů (pobyty na univerzitě v Toledu), zajištění stáže ve výzkumném centru v Japonsku a v neposlední řadě byl připraven a předložen společný výzkumný projekt Česko-Americké spolupráce.
Titul Dr. h. c. Prof. Ioanovi D. Marinescu byl udělen na slavnostním shromáždění Vědecké rady Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 22. 11. 2013 z rukou prof. RNDr. René Wokouna, CSc., rektora univerzity.

Prof. Stephen Malkin, Sc.D. (USA)
Oceněn v oboru strojírenská technologie za zásluhy o rozvoj strojírenských technologií.

Oceneni dekana FSI UJEP Malkin

Prof. Stephen Malkin, ScD. je význačnou světově uznávanou osobností v oblasti výrobních technologií, zvláště obrábění. Zásadním způsobem se zasloužil o rozvoj vědního oboru. Vytvořil novou teorii broušení a abrazivního obrábění kovů a nekovových materiálů, vytvořil metodiku optimalizace procesu.
Je profesorem University of Massachusetts a hostujícím profesorem Institute of Technology, Haifa. Je členem řady národních, mezinárodních a zahraničních výborů a organizací, například Národní inženýrské akademie USA, Asociace strojních inženýrů (ASME), mezinárodní organizace CIRP. Za svoje celoživotní dílo obdržel řadu uznání. Publikoval více jak 100 zásadních článků ve světových zdrojích, je autorem nebo spoluautorem 10-ti monografií, z nichž nejvýznačnější jsou Grinding Technology a Control of Manufacturing Processes.
Titul Dr. h. c. Prof. Stephenu Malkinovi, Sc.D. byl udělen na slavnostním shromáždění Vědecké rady Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 11. 11. 2010 z rukou prof. Ing. Ivy Ritschelové, CSc., rektorky univerzity.