Fakulta strojního inženýrství UJEP

Asistenční vouchery 2021

1) Asistenční voucher Ústeckého kraje pro přípravu projektu GET Centrum UJEP

Doba řešení: 1.1. 2022 – 31. 5. 2022
Dotační titul: Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Aktualizace č. 1
Číslo smlouvy: 21/SML2467/SoPD/SPRP
Rozpočet: 492 655,75,- Kč

Projekt podporuje přípravu a zpracování strategického projektu – GET Centrum UJEP (GET), resp. zpracování studie proveditelnosti a jejích příloh. Cílem projektu GET je rozšíření stávající vzdělávací a zároveň vědeckovýzkumné kapacity v Ústeckém kraji se zaměřením na obnovitelnou a bezemisní energetiku. V rámci Centra vodíkových technologií GET Centre UJEP bude Fakulta strojního inženýrství vychovávat specialisty potřebné pro realizaci energetické transformace regionu a zároveň budovat komplexní síť vědeckých pracovišť spolupracujících na výzkumu v oblasti obnovitelných zdrojů energie a využití vodíku v moderní bezuhlíkové energetice.

2) Asistenční voucher Ústeckého kraje pro přípravu projektu MEDITECH

Doba řešení: 1.1. 2022 – 31. 5. 2022
Dotační titul: Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Aktualizace č. 1
Číslo smlouvy: 21/SML3776/SoPD/PIT
Rozpočet: 200 000,- Kč

Projekt podporuje přípravu a zpracování strategického projektu – MEDITECH, resp. zpracování extenzivní projektové fiše a jejích příloh. MEDITECH je partnerský projekt, který propojuje technická a medicínská pracoviště nejen z Ústeckého kraje. Projekt předpokládá rozšíření a posílení pracoviště, sdružující personální a materiální kapacity pro výzkum v oblasti hemodynamiky.

Příprava strategického projektu je podpořena prostřednictvím Dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II , reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194.“