Fakulta strojního inženýrství UJEP

Projekty podpořené Ústeckým krajem pro rok 2020


Vodíkové technologie pro vzdělávání

Oblast podpory: Podpora technických oborů
Doba řešení: 4/2020 – 4/2021

Projekt se zabývá aktuálním tématem, kterým je využití vodíku v dopravě a energetice. Současně propojuje tuto technologii s konceptem Průmyslu 4.0. Vybavení pořízené v rámci projektu bude součástí nově budované laboratoře FSI UJEP a dojde tak k rozšíření portfolia úloh, které reagují na aktuální technický vývoj.

V projektu je počítáno s pořízením kompletní vodíkové infrastruktury pro výrobu a bezpečné skladování vodíku, který bude sloužit k pohonu modelu auta na vodíkový pohon a jeho testování. Současně budou vodíkové palivové články použity i k pohonu malého robota.

Důležitými cílem projektu je odstranění potenciálních obav z bezpečnosti vodíkové technologie a probuzení zájmu o její možné využití a podpora implementace vodíkových technologií do běžného života jednotlivců.  Na Fakultě strojního inženýrství se pravidelně pořádají akce pro SŠ ale i ZŠ, na kterých jsou nové technologie představovány. Aktuálnost a atraktivita tématu bude použita i k potřebnému zvýšení zájmu o technické obory a jejich studia, protože počty studentů technických oborů stále v současnosti nedosahují potřebného počtu, který by uspokojil poptávku ze strany průmyslu.


Podpora polytechnického vzdělávání v Ústeckém kraji II.

Oblast podpory: Podpora dílčích cílených aktivit v rámci spolupráce odborů ÚK a fakult
Doba řešení: 1/2020 – 12/2020

Na základě úspěšného projektu “Podpora polytechnického vzdělávání v Ústeckém kraji”, který probíhal v roce 2018, FSI v tomto směru pokračuje i nadále. Jednou z hlavních aktivit projektu je propagace fakulty prostřednictvím podpory implementace technických poznatků z firem. Setkání se zástupci s průmyslovou sférou budou probíhat na půdě fakulty i průmyslových podniků. Aktivity budou probíhat ve formě přednášek, workshopů a prohlídek fakultních laboratoří na FSI a dalších akcí, jako například Den kariéry pořádané na FSI.


Podpora spolupráce s fakultními školami v Ústeckém kraji

Oblast podpory: Podpora dílčích cílených aktivit v rámci spolupráce odborů ÚK a fakult

Projekt navazuje na úspěšné projekty řešené v minulých letech zaměřené na podporu spolupráce s fakultními středními školami. Školám jsou nabízeny exkurze, odborné přednášky a účast na akcích pořádaných na UJEP. Projekt je řešen ve spolupráci s Fakultou zdravotních studií, UJEP v Ústí nad Labem.