Fakulta strojního inženýrství UJEP

Poplatky za studium


Poplatky za studium jsou vyměřovány v souladu s § 58 odst. 3   zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s Vnitřními předpisy UJEP.

Každý student, který má povinnost podle zákona hradit poplatky za studium, obdrží minimálně 90 dní před splatností poplatku rozhodnutí děkana, které obsahuje výši poplatku, splatnost poplatku, termín začátku období, za které je poplatek vyměřen, a podrobné informace o způsobu provedení platby (bankovní účet, variabilní symbol, specifický symbol).

Rozhodnutí mimo jiné obsahuje poučení, že student má právo podat odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku (odkaz https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2018/03/odvolani-proti-rozhodnuti-o-vymereni-poplatku-spojeneho-se-studiem.doc), a to do 30 dnů od doručení rozhodnutí.  V rámci odvolacího řízení je přihlíženo především k dokumentům, které jsou relevantní v rámci stanoveného orientačního rozmezí úlev (odkaz: https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2018/03/orientacni-rozmezi-ulev.pdf) uvedených v Příloze č. 2 ke Směrnici rektora č. 7/2016.

Předpisy a normy, kterými se poplatky řídí:

Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (§ 58, § 68) (pdf)
Statut UJEP (Část IV čl. 23), Studijní a zkušební řád UJEP (čl. 11 odst. 4) (pdf)
Směrnice rektora č. 7/2016 Poplatky za studium (pdf)

Výše poplatků v akademickém roce 2020/2021 (tj. od 21. 9. 2020)

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením dle § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách (čl. 1 odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 Statutu UJEP) činí 500 Kč – výše je stejná pro všechny fakulty.

Poplatek za studium dle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách (čl. 1 odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 Statutu UJEP) činí za každých započatých 6 měsíců studia 12 000 Kč – výše je stejná pro všechny fakulty. Týká se pouze studentů, kteří studují ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu

Příkazem rektora č. 3/2018 Výše poplatků na UJEP (pdf).

Další informace k problematice poplatků naleznete na stránkách studijního systému IS/STAG nebo na stránkách UJEP .