Fakulta strojního inženýrství UJEP

Předpisy a informace


V této sekci naleznete nejdůležitější předpisy a informace, které se týkají průběhu Vašeho studia.

Ve vnitřních předpisech UJEP naleznete:

Studijní a zkušební řád UJEP
Disciplinární řád FSI

Kreditní systém

Studijní plány vymezují povinné a povinně volitelné kurzy, jejich hodinovou dotaci, způsoby kontroly a dotaci kreditními body. Uvedené studijní plány jsou doporučené, to znamená, že zaručují vypsání kurzů, které se nepřekrývají v daném semestru a dodržují jejich doporučené návaznosti. Student má na výběr volbu doporučeného studijního plánu, nebo si výběrem kurzů může volit individuální studijní plán z předmětů studijního programu. Kritériem postoupení do vyššího roku studia je dosažení počtu kreditních bodů stanoveného studijními předpisy. Během studia pak student musí získat předepsaný počet kreditních bodů v povinných, povinně volitelných a případně volitelných kurzech. Konkrétní podmínky stanovuje Studijní a zkušební řád UJEP a komentář ke studijním programům a oborům FSI.

Disciplinární komise

Disciplinární komise Fakulty strojního inženýrství UJEP je jmenována děkanem podle § 31 VŠ zákona pro projednávání disciplinárních přestupků studentů UJEP, kteří jsou zapsáni na fakultě. Děkan jmenuje po předchozím schválení Akademickým senátem fakulty předsedu a členy disciplinární komise, která má nejméně šest a nejvýše osm členů z řad akademické obce fakulty. Polovinu z nich tvoří studenti. Funkční období je dvouleté. Komise se řídí výše uvedeným Disciplinárním řádem Fakulty strojního inženýrství.

Hodnocení výuky studentů

Na Fakultě strojního inženýrství, původně na Ústavu techniky a řízení výroby a Fakultě výrobních technologií a managementu je prováděn od roku 2005 průzkum hodnocení výuky absolventy. Tento průzkum byl vytvořen a také chápán jako prostředek rozvoje, zpětná vazba, která ve svém důsledku podobně jako u průzkumu hodnocení výuky přináší její zkvalitnění.

V současné době fakulta využívá systém hodnocení výuky studenty, který je jedním z modulů informačního sytému studijní agendy (dále „STAG“). Studenti tak mají možnost pravidelně v období od konce kalendářního do konce akademického roku hodnotit kvalitu výuky. V systému STAG jsou implementovány dva druhy anket, pomocí nichž získává oprávněná osoba informace o kvalitě výuky všeobecně i daného předmětu a může na tyto skutečnosti reagovat.