Fakulta strojního inženýrství UJEP

Vědeckotechnický park


Cílem vědeckotechnického parku FSI je úzké propojení vysoké školy a průmyslových podniků Ústeckého kraje. V rámci spolupráce s průmyslovou sférou nabízí VTP oporu firmám, které nemají k dispozici svou vlastní výzkumnou kapacitu a chtějí provádět výzkum a optimalizace v oblasti technologií a materiálů, energetiky, CFD simulací, modernizaci a inovaci výroby. VTP poskytuje možnost vytvoření zázemí pro vlastní kolaborativní výzkum firem anebo pro vytvoření referenčních laboratoří. Dále nabízí odborné poradenství v oblasti technologií, materiálů a 3D systémů, CFD simulací a energetiky. Současně je také možnost zapojení vlastních odborníků v rámci doktorského studia a umožňuje využití celého spektra přístrojů a zařízení kterým FSI disponuje.

Klíčové činnosti VTP:

  • Zakázkový výzkum – výzkum, vývoj a inovace stávajících řešení nebo realizaci měření na základě požadavků průmyslového partnera. Projekt je řešen plně pracovníky VTP na základě smluvní hospodářské spolupráce.
  • Vlastní výzkum a projekty firem – cílený pronájem určitého okruhu přístrojů, zařízení a nebo laboratoře pro vlastní výzkum, testování a zkoušení materiálů s možností využití odborného poradenství.
  • Cílená příprava inženýrů a doktorandů pro firmy v rámci VTP – umístění vlastního pracovníka do VTP v rámci denního doktorandského nebo magisterského studia se zaměřením práce na řešení konkrétního problému u dané firmy s plným využitím laboratoří v rámci VTP.
  • Společná výzkumná a vývojová činnost – dlouhodobá spolupráce v rámci řešení určitého zadaného problému na základě jmenovaného společného řešitelského týmu s využitím zařízení a přístrojů VTP a s následným provozním zkoušením a testováním u firmy.
  • Zřizování referenčních laboratoří – podle potřeb a využití VTP a po vzájemné dohodě s firmou o vytvoření referenční laboratoře s cílem poskytnutí servisu a zázemí pro firmy v daném regionu.
  • Pronájem přístrojů a laboratoří – cílený dlouhodobý pronájem určité kapacity přístroje nebo celé laboratoře k opakovaným zkouškám a testování materiálů.
  • Organizace a pořádání konferencí, školení, kurzů, zaškolení na přístroje, poradenství atd. – pravidelné pořádání jednotlivých akcí a nebo na základě požadavků firem. Pořádání konferencí se zaměřením na prezentaci nových technologií a zařízení v oblasti energetiky a materiálových věd.

Kontaktní osoba
Ing. Michal Lattner, Ph.D.
tel.: +420 475 285 543
e-mail: michal.lattner@ujep.cz