Fakulta strojního inženýrství UJEP

For Foreigners

Přípravný kurz k vykonání zkoušky z češtiny pro cizince – Czech language for foreigners

Kurz připravuje cizince na výuku na všech fakultách univerzity  J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,  ale i pro přijetí na jiné vysoké školy v České republice. Podmínkou pro uchazeče o studium na UJEP z řad zahraničních státních příslušníků je splnění zkoušky z českého jazyka. Konkrétní informace naleznete v podmínkách přijímacích řízení jednotlivých fakult UJEP.

Odborným garantem kurzu je  Mgr. Lucie Drobná.

Při přihlašování na tento kurz musí mít uchazeč ukončené středoškolské vzdělání.

Kurzy se konají ve spolupráci se společností DOCEO – jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, která je provozovatelem Vzdělávacího centra Association. Kurzy probíhají v Ústí nad Labem a v Praze: Vzdělávací centrum Association se nachází na adrese Sladkovského náměstí 525/1, Praha 3. Pro úspěšné absolvování kurzu je nutná minimálně 80% docházka a minimálně 65% úspěšnost v testech, které se píší na konci každé lekce. Studenti skládají zkoušku na úrovni A2, B1, nebo B2. V jednotlivých skupinách se učí 12-15 studentů.

Máte zájem o studium u nás? Podrobné informace naleznete na www.oca-praga.cz, kde najdete přihlášku k vyplnění.
Po vyplnění přihlášky se s Vámi obratem spojíme a budeme Vás informovat o dalších nezbytných krocích.

Kontakty:
Dana Šmejkalová
dana.smejkalova@ujep.cz
00420 475 285 517
Mgr. Radim Knobloch, ředitel Vzdělávacího centra Association –
r.knobloch@oca-praga.cz
00420 725 440 662

Anglická verze:
Preparatory course – Czech language for foreigners

The course prepares foreigners for education at all faculties of the university, but also for admission to other universities in the Czech Republic. A condition for applicants to study at UJEP from among foreign nationals is to pass the Czech language exam. Specific information can be found in the conditions of admission procedures of individual UJEP faculties.

The expert guarantor of the courses is Drobná.

A condition for admission to this course is a completed high school education. The courses are held in cooperation with the company DOCEO – a language school with the right to take the state language exam, which is the operator of the Association Education Center. The courses take place in Ústí nad Labem and in Prague: the Asociation Education Center is located at Sladkovského náměstí 525/1, Prague 3. The condition for successful completion of the course is a minimum of 80% attendance and a minimum of 65% success in the tests that are written at the end of each lesson. Students take the exam at level A2, B1, or B2. 12-15 students study in individual groups.

Are you interested in studying with us? Detailed information can be found at www.oca-praga.cz, where you will find an application to fill out.

After completing the application, we will contact you immediately and inform you about the next necessary steps.

Contacts:

Dana Šmejkalová
dana.smejkalova@ujep.cz
00420 475 285
 517

Mgr. Radim Knobloch, director of the Association Education Center – r.knobloch@oca-praga.cz
00420 725 440 662