Fakulta strojního inženýrství UJEP

Studijní programy


Fakulta strojního inženýrství v současné době realizuje vzdělávací činnost v akreditovaných studijních programech a studijních oborech odpovídajících strukturovaným studiím od bakalářského stupně přes navazující magisterský až po doktorský stupeň. Fakulta těmito programy a obory reaguje na požadavky regionu ve smyslu jeho průmyslového zaměření. Právě vzhledem k charakteru regionu je požadavek na technicky, případně technicko-ekonomicky vzdělané pracovníky, plně respektován ve vztahu ke struktuře studijních programů a oborů, které fakulta zabezpečuje a dále rozšiřuje.
Celá koncepce fakulty ve vztahu ke struktuře studijních programů a studijních oborů je zaměřena na výrobní podnik s cílem zajistit kvalitní vysokoškolsky vzdělané lidské zdroje pro všechny oblasti podnikové sféry na různých stupních řízení.

Bakalářské studium

Řízení výroby (PS/KS)

Studijní program: Řízení výroby
Kód studijního programu: B0715A270018
Garant programu: Doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.
Forma studia: prezenční/kombinované
Studijní plán: prezenční / kombinované (pdf)
Vizualizace studijního plánu v IS/STAG: prezenční / kombinované
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba výuky: 3 roky
Udělovaný titul: bakalář (Bc.)

Profil absolventa studijního programu
Absolvent uvedeného oboru je připravován zejména pro střední a vyšší management, s přiměřeným rozsahem technologických, technických, ekonomických a manažerských dovedností. Absolventi bakalářského studia uvedeného odboru jsou připravováni tak aby mohli zastávat funkce výrobního managementu zejména ve středních a menších firmách. Jejich příprava jim umožňuje pracovat také na pozicích techniků, v technické přípravě výroby a obchodním oddělení.

Cíle studia
Získat znalosti technického charakteru v oblasti strojů a částí strojů, oblasti mechaniky, strojních součástí, elektrotechniky, výrobních strojů a zařízení, základech konstrukcí, znalosti technologií, slévárenství, tváření, obrábění, svařování, montáží, schopnost orientace ve strojírenských materiálech, znát základy programování výrobních strojů a využívání výpočetní techniky v technické praxi, umět prezentovat svoji práci a znát principy řízení pracovních týmů, umět komunikovat v technické oblasti v jednom světovém jazyce a běžnou komunikaci ve druhém cizím jazyce.

Návaznost na další typy studijních programů
Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání. Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení
Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 180 kreditů). Další podmínky jsou dány souborem studijních předpisů (viz sekce Předpisy a Informace).

Státní závěrečná zkouška
Člení se na obhajobu bakalářské práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.

Materiály a technologie v dopravě (PS/KS)

Studijní program: Materiály a technologie v dopravě
Kód studijního programu: B0715A270019
Garant programu: doc. Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD.
Forma studia: prezenční/kombinované
Studijní plán: prezenční / kombinované (pdf)
Vizualizace studijního plánu v IS/STAG: prezenční / kombinované
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba výuky: 3 roky
Udělovaný titul: bakalář (Bc.)

Profil absolventa studijního programu
Absolvent je připravován pro řízení a rozvoj technologických a organizačních činností podniku na úrovni nižšího a středního výrobního managementu, má dostatek znalostí a dovedností, které mu dovolí pracovat v rozhodovacích funkcích zejména technicky a technologicky orientovaných podnikových útvarů ve sféře automobilového a dopravního průmyslu.

Cíle studia
Cílem studia je získání teoretických a praktických dovedností a znalostí zejména ve výrobně technologických, technických a materiálových předmětech. Tyto znalosti jsou zaměřeny na schopnost využití získaných kompetencí při rozhodování a řízení strojírenské výroby zejména v automobilovém a dopravním průmyslu ale také pro obdobné technicky orientované výroby.

Návaznost na další typy studijních programů
Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání. Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení
Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 180 kreditů). Další podmínky jsou dány souborem studijních předpisů (viz sekce Předpisy a Informace).

Státní závěrečná zkouška
Člení se na obhajobu bakalářské práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.

Energetika (PS/KS)

Studijní program: Energetika
Kód studijního programu: B0713A070004
Garant programu: Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D.
Forma studia: prezenční/kombinované
Studijní plán: prezenční / kombinované (pdf)
Vizualizace studijního plánu v IS/STAG: prezenční / kombinované
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba výuky: 3 roky
Udělovaný titul: bakalář (Bc.)

Profil absolventa studijního program
Absolvent získá znalosti v oblasti kombinované výroby elektrické a tepelné energie, základní znalosti ekonomiky a řízení podniku. Bude znát alespoň dva cizí jazyky, z nichž jeden aktivně a druhý pasivně. Jeho cílové znalosti budou zaměřeny pro práci v průmyslu, především v teplárenství a to jak ve výrobě, tak i distribuci tepelné energie.

Cíle studia
Cílem studia je příprava absolventů, kteří budou zaměřeni na práci v energetických podnicích, nebo ostatních podnicích a službách, získají znalosti a dovednosti technického, technologického a ekonomického charakteru v oblasti výroby, distribuce a hospodaření s energií. Absolvent získá základní znalosti ekonomiky a řízení podniku. Bude znát alespoň dva cizí jazyky, z nichž jeden aktivně a druhý pasivně. Jeho cílové znalosti budou zaměřeny pro práci v průmyslu, především v teplárenství a to jak ve výrobě, tak i distribuci tepelné energie.

Návaznost na další typy studijních programů
Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání. Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení
Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 180 kreditů). Další podmínky jsou dány souborem studijních předpisů (viz sekce Předpisy a Informace).

Státní závěrečná zkouška
Člení se na obhajobu bakalářské práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.

Konstrukce strojů a zařízení (PS/KS)

Studijní program: Konstrukce strojů a zařízení
Kód studijního programu: B0715A270010
Garant programu: Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.
Forma studia: prezenční/kombinované
Studijní plán: prezenční / kombinované (pdf)
Vizualizace studijního plánu v IS/STAG: prezenční / kombinované
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba výuky: 3 roky
Udělovaný titul: bakalář (Bc.)

Profil absolventa studijního programu
Absolvent uvedeného oboru je připravován zejména pro samostatnou práci v konstrukčních kancelářích, v oblasti provozu strojů a zařízení, diagnostice a údržbě. Je připravován tak, aby našel uplatnění nejen v oblasti strojírenství, ale všude tam, kde jsou stroje používány a provozovány, tj. ve výrobních podnicích, stavebnictví, energetice, službách, atd. Má přiměřený rozsah technických a technologických dovedností v oblasti navrhování strojů a zařízení, jejich provozování i diagnostice, má znalosti z oblasti týmové práce. Může zastávat řídicí funkce na úrovni nižšího a středního stupně řízení. Program je koncipován tak, aby absolventi bakalářského studia mohli pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Cíle studia
Cílem studia je získání teoretických i odborných znalostí v oblasti vývoje, stavby a provozu strojů a zařízení. Studenti se seznámí se základními teoretickými předměty, nutnými ke zvládnutí základní problematiky konstrukce strojů a zařízení a jejich částí.

Návaznost na další typy studijních programů
Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání. Bakalářský studijní program Konstrukce strojů a zařízení vhodně doplňuje stávající studijní programy Fakulty strojního inženýrství. Stejně jako v ostatních studijních programech na fakultě budou studenti moci pokračovat ve studiu ve všech navazujících magisterských studijních programech na FSI i na jiných fakultách obdobného zaměření.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení
Student musí absolvovat všechny povinné předměty předepsané studijním plánem, povinně volitelné předměty skupiny 1 tak, aby z nich získal předepsaný počet kreditů a povinně volitelné předměty skupiny 2 tak, aby z nich získal předepsaný počet kreditů. Celkový počet kreditů, které musí student splnit za studium je minimálně 180. Další podmínky jsou dány souborem studijních předpisů (viz sekce Předpisy a Informace).

Státní závěrečná zkouška
Státní závěrečná zkouška se člení na obhajobu bakalářské práce a ústní zkoušku před komisí. Při obhajobě se hodnotí úroveň předložené práce a její prezentace. Ústní zkouška ověřuje úroveň znalostí posluchače ze studovaného oboru, zkouška je zaměřena na témata související se závěrečnou prací.

Řízení jakosti (PS/KS)

Studijní program: Řízení jakosti
Kód studijního programu: B0788P270001
Garant programu: Ing. Elena Střihavková, Ph.D.
Forma studia: prezenční/kombinované
Studijní plán: prezenční / kombinované (pdf)
Vizualizace studijního plánu v IS/STAG: prezenční / kombinované
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba výuky: 3 roky
Udělovaný titul: bakalář (Bc.)

Profil absolventa studijního programu
Absolventi získají ucelený souboru vědomostí v oblasti zabezpečování kvality, jejího plánování a zlepšování, znalostí legislativy a souvisejících technických norem, kontroly, a řízení procesů ve výrobních organizacích, a zkušebních laboratořích. Prohloubení praktických dovedností studenti získají v průběhu praxe, která je pro profesně zaměřený studijní program stanovena na 12 týdnů (480 hodin). Praxi studenti absolvují v průmyslových podnicích. Absolventi se mohou uplatnit na pozicích kontrolorů a vedoucích kvality, vedoucích projektových týmů, metrologů, inspektorů, interních, externích auditorů, dále také v oblastech zavádění systémů kvality a jejich zlepšování v různých odvětvích průmyslu.

Cíle studia
Cílem studia je nabídnout studentům vzdělání v oblasti zabezpečování kvality procesního řízení organizací se zaměřením na strojírenský a automobilový průmysl. Studenti získají teoretické i praktické odborné znalosti v oblastech řízení jakosti, metrologie, zkušebnictví, statistické regulace procesů, v oblasti integrovaných manažerských systémů, provádění interních auditů, certifikace, vstupní, mezioperační a výstupní kontroly a další. Studenti už v průběhu studia řeší reálné problémy, navrhují zlepšení, podílí se mapování firemních procesů, podílí se na různých stupních implementace dalších složek managementu jakosti, účastní se interních auditů, mapují pracovní činnosti a podílí se na racionalizaci práce. Další část praxe se zaměřuje na oblast laboratoře, metrologie a zkušebnictví.

Návaznost na další typy studijních programů
Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení
Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 180 kreditů). Další podmínky jsou dány souborem studijních předpisů (viz sekce Předpisy a Informace).

Státní závěrečná zkouška
Člení se na obhajobu bakalářské práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.

Materiálové inženýrství (PS)

Studijní program: Materiálové inženýrství
Kód studijního programu: B0710A279999
Garant programu: prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE
Forma studia: prezenční
Studijní plán: prezenční (pdf)
Vizualizace studijního plánu v IS/STAG: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba výuky: 3 roky
Udělovaný titul: bakalář (Bc.)

Profil absolventa studijního programu

a) Absolvent prokáže v odpovídající šíři a míře:

 • vědomosti při volbě materiálů, a to jak kovových (železných i neželezných), tak polymerů, kompozitů i technické keramiky – s ohledem na jejich výsledné vlastností a možností využití ve strojírenství, energetice, dopravní technice či chemických provozech;
 • poznatky o struktuře materiálů, ve vazbě na možnosti jejího řízeného ovlivnění, s cílem dosáhnout vyšších požadovaných mechanických, technologických, resp. užitných vlastností u vyráběných polotovarů i finálních výrobků (konstrukcí) ve strojírenství, energetice, dopravní technice či chemických provozech;
 • vědomosti, spojené s vlivy prostředí na materiál následkem provozování strojních dílů a konstrukcí, včetně způsobů predikce, pro případ selhání strojních dílů či konstrukcí z materiálových a technologických příčin;
 • znalostní bázi v oboru strojírenských materiálů a technologií, využitelnou nejen ve zkušebnictví – v podmínkách výrobních podniků (laboratoře, vstupní i výstupní kontrola kvality) ale i při výzkumně – vývojové činnosti (základní i aplikovaný výzkum, řešení projektů).

b) Absolvent dokáže v odpovídající šíři a míře:

 • navrhovat či inovovat materiál pro výrobky i konstrukce, v dané oblasti průmyslových aplikací;
 • navrhovat efektivní zásahy do výroby z hlediska materiálového;
 • ověřovat a zavádět nové materiály ve výrobě, zajišťovat jeho tok, resp. technické podmínky;
 • konzultovat dodržování technologických postupů ve vazbě na použitý materiál, stanovovat způsob kontroly jakosti a technických zkoušek a spolupracovat na řízení jakosti výrobků.

c) Absolvent studijního programu se uplatní např.:

 • v oblasti kontroly kvality výrobků (specialista v oblasti hodnocení a návrhu materiálů, výrobní technolog, metalograf, provozní technik);
 • ve zkušebnách materiálů a v analytických laboratořích (v průmyslových závodech);
 • ve výzkumných ústavech, resp. v týmech orientovaných na komplexní řešení problémů inovací výrobků, konstrukcí a zařízení po stránce materiálové.

Cíle studia
Cílem studia je nabídnout studentům vzdělání v oblasti zabezpečování kvality procesního řízení organizací se zaměřením na strojírenský a automobilový průmysl. Studenti získají teoretické i praktické odborné znalosti v oblastech řízení jakosti, metrologie, zkušebnictví, statistické regulace procesů, v oblasti integrovaných manažerských systémů, provádění interních auditů, certifikace, vstupní, mezioperační a výstupní kontroly a další. Studenti už v průběhu studia řeší reálné problémy, navrhují zlepšení, podílí se mapování firemních procesů, podílí se na různých stupních implementace dalších složek managementu jakosti, účastní se interních auditů, mapují pracovní činnosti a podílí se na racionalizaci práce. Další část praxe se zaměřuje na oblast laboratoře, metrologie a zkušebnictví.

Návaznost na další typy studijních programů
Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení
Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 180 kreditů). Další podmínky jsou dány souborem studijních předpisů (viz sekce Předpisy a Informace).

Státní závěrečná zkouška
Člení se na obhajobu bakalářské práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.

Navazující magisterské studium

Produktové inženýrství (PS/KS)

Studijní program: Produktové inženýrství
Kód studijního programu: N0715A270029
Garant programu: Doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.
Forma studia: prezenční/kombinované
Studijní plán: prezenční / kombinované (pdf)
Vizualizace studijního plánu v IS/STAG: prezenční / kombinované
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba výuky: 2 roky
Udělovaný titul: inženýr (Ing.)

Cíle studia
Absolvent studia získá znalosti a dovednosti technického, technologického a ekonomického charakteru. Magisterský studijní program je navazujícím studiem bakalářského studijního programu. Studium povinného souboru kurzů navazujících čtyř semestrů studia je doplněno výběrem povinně volitelných kurzů, z nichž budoucí absolvent studuje tak, že si vytváří vlastní profilaci více ekonomického nebo výrobního zaměření. Podle profilace, schopností a zkušeností je predikováno uplatnění absolventa oboru Příprava a řízení výroby ve funkcích výrobního, ekonomického a obchodního managementu na jeho jednotlivých stupních.

Návaznost na další typy studijních programů
Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.
Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení
Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 120 kreditů). Další podmínky jsou dány souborem studijních předpisů (viz sekce Předpisy a Informace).

Státní závěrečná zkouška
Člení se na obhajobu diplomové práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.

Materiály a technologie v dopravě (PS/KS)

Studijní program: Materiály a technologie v dopravě
Kód studijního programu: N0715A270030
Garant programu: doc. Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD.
Forma studia: prezenční/kombinované
Studijní plán: prezenční / kombinované (pdf)
Vizualizace studijního plánu v IS/STAG: prezenční / kombinované
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba výuky: 2 roky
Udělovaný titul: inženýr (Ing.)

Cíle studia
Absolvent studia získá znalosti a dovednosti technického, technologického a ekonomického charakteru a to v oblasti zaměřené na strojírenský průmysl. Magisterský studijní program je navazujícím studiem bakalářského studijního programu Strojírenství. Studium povinného souboru kurzů navazujících čtyř semestrů studia je doplněno výběrem povinně volitelných kurzů. Z nich si budoucí absolvent vybírá dle vlastního uvážení a zájmu. Dle schopností a zkušeností je predikováno uplatnění absolventa ve funkcích zejména výrobního managementu.

Návaznost na další typy studijních programů
Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.
Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení
Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 120 kreditů). Další podmínky jsou dány souborem studijních předpisů (viz sekce Předpisy a Informace).

Státní závěrečná zkouška
Člení se na obhajobu diplomové práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.

Energetika (PS/KS)

Studijní program: Energetika
Kód studijního programu: N0715A070007
Garant programu: doc. Ing. Ludmila Nováková, Ph.D.
Forma studia: prezenční/kombinované
Studijní plán: prezenční / kombinované (pdf)
Vizualizace studijního plánu v IS/STAG: prezenční / kombinované
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba výuky: 2 roky
Udělovaný titul: inženýr (Ing.)

Cíle studia
Cílem studia je příprava absolventů, kteří budou zaměřeni na práci v energetických podnicích, nebo ostatních podnicích a službách, získají znalosti a dovednosti technického, technologického a ekonomického charakteru v oblasti výroby, distribuce a hospodaření s energií. Absolvent získá základní znalosti ekonomiky a řízení podniku. Bude znát alespoň dva cizí jazyky, z nichž jeden aktivně a druhý pasivně. Jeho cílové znalosti budou zaměřeny pro práci v průmyslu, především v teplárenství a to jak ve výrobě, tak i distribuci tepelné energie.

Návaznost na další typy studijních programů
Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.
Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení
Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 120 kreditů). Další podmínky jsou dány souborem studijních předpisů (viz sekce Předpisy a Informace).

Státní závěrečná zkouška
Člení se na obhajobu diplomové práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.

Inženýrská mechanika a automatizace (PS/KS)

Studijní program: Inženýrská mechanika a automatizace
Kód studijního programu: N0715A270036
Garant programu: doc. Ing. Jan Novotný, Ph.D.
Forma studia: prezenční/kombinované
Studijní plán: prezenční / kombinované (pdf)
Vizualizace studijního plánu v IS/STAG: prezenční / kombinované
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba výuky: 2 roky
Udělovaný titul: inženýr (Ing.)

Cíle studia
Cílem studia je seznámení absolventů s vyššími teoretickými znalostmi a s rozsáhlými praktickými poznatky, které získají při praxi ve výrobních závodech, výzkumných ústavech a laboratořích. Důraz je kladen zejména na konstruování, aditivní technologie, moderní měřicí metody, simulační procesy a automatizaci. Absolventi se uplatní zejména jako konstruktéři, vývojoví pracovníci v konstrukci strojů a zařízení, ve vývoji a testování strojů a zařízení a v provozech se zvýšeným důrazem na automatizaci a robotizaci.

Návaznost na další typy studijních programů
Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář. Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení
Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 120 kreditů). Další podmínky jsou dány souborem studijních předpisů (viz sekce Předpisy a Informace).

Státní závěrečná zkouška
Člení se na obhajobu diplomové práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.

Materiálové inženýrství (PS)

Studijní program: Materiálové inženýrství
Kód studijního programu: N0710A279999
Garant programu: prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE
Forma studia: prezenční
Studijní plán: prezenční (pdf)
Vizualizace studijního plánu v IS/STAG: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba výuky: 2 roky
Udělovaný titul: inženýr (Ing.)

Cíle studia

Cílem studia je vychovávat kvalifikované tvůrčí odborníky, resp. materiálové specialisty, využívající základní i aplikované vědecké poznatky, kteří mají široké přehledové znalosti v oblastech kovových i nekovových materiálů, ve vazbě na výrobní proces, především pak při volbě a optimalizaci materiálu, resp. hodnocení vlastností materiálů, finálních výrobků a konstrukcí.
Absolvent je schopen řešit otázky optimalizace široké škály materiálů (železné i neželezné kovy, polymery, sklo, keramiku, kompozity) a současně zvládá všechny potřebné nástroje (mikroskopické techniky, metody charakterizace materiálů) – takže je schopen zhodnotit i degradační procesy materiálu a kvalifikovaně vybírat optimální materiály pro konkrétní aplikace. Navíc získá studiem i průpravu v oblasti nových vědních oborů, jako je nano-povlakování či moderní materiálové analýzy (rtg.-difrakce, spektrální chemické analýzy) a dokáže se přitom orientovat i v měření a zpracování dat. Navazující magisterský studijní program Materiálové inženýrství tak nabízí velice dobrou perspektivu z hlediska uplatnění na trhu práce.
Z hlediska obsahové náplně pak tento studijní program poskytuje absolventům potřebné kompetence k tomu, aby mohli kvalifikovaně hodnotit vliv procesů výroby na strukturu a výsledné vlastnosti materiálu (metalurgie, tepelné zpracování), hledat nejlepší kombinace užitných vlastností finálního výrobku a predikovat mechanismy provozní degradace materiálů – havárií či selhání konstrukcí z materiálových příčin.
Garantující pracoviště disponuje laboratořemi, které snesou srovnání se špičkovými renomovanými pracovišti. Studenti mají již během studia možnost zapojit se do řešení projektů i průmyslových výrobních problémů, mohou také absolvovat zahraniční stáže. V případě zájmu si absolventi mohou dále prohloubit znalosti v doktorském studijním programu Strojírenská technologie, který má přesah i do oblasti materiálových věd a inženýrství; resp. mohou nastoupit do doktorského studia v příbuzných oborech na jiných fakultách technického změření.
Studijní program je koncipován, tak aby se průběhu studia se posluchači seznámili se základními teoretickými předměty, které jsou východiskem pro úspěšné zvládnutí profilových předmětů programu. Z předmětů teoretického základu (ZT) se jedná zejména o získání potřebných znalostí a dovedností z oblasti fyzikální koloidní chemie, Degradace materiálů a predikce jejich životnosti; Fyzikální metalurgie a mezních stavů materiálu; resp. Technických měření. Získané kompetence z těchto předmětů následně posluchač využije pro absolvování profilových předmětů (PZ) studijního programu, kterými například jsou: Fyzika nano/mikro povlaků; Struktura látek a difrakční analýza v materiálovém výzkumu; Fraktografie; Perspektivní konstrukční materiály; Užitné vlastnosti a volba materiálu

Návaznost na další typy studijních programů
Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář. Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení
Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 120 kreditů). Další podmínky jsou dány souborem studijních předpisů (viz sekce Předpisy a Informace).

Státní závěrečná zkouška
Člení se na obhajobu diplomové práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.

Doktorské studium

Strojírenská technologie (PS/KS)

Studijní program: Strojírenská technologie
Kód studijního programu: P0715A270023
Garant programu: Prof. Ing. Štefan Michna, PhD.
Forma studia: prezenční/kombinované
Studijní plán: prezenční / kombinované (pdf)
Vizualizace studijního plánu v IS/STAG: prezenční / kombinované
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba výuky: 4 roky
Udělovaný titul: doktor (PhD.)

Cíle studia
Cílem studia je příprava odborníků-specialistů v oblastech strojírenské technologie se znalostmi daných materiálů a analytických metod. Samozřejmostí bude znalost odborného cizího jazyka.

Návaznost na další typy studijních programů
Absolvované magisterské studium v odpovídající oblasti technických věd.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení
Jsou vymezeny individuálním studijním plánem studenta, jenž specifikuje studijní předměty, které je student povinen úspěšně absolvovat, předpokládané stáže a účasti na odborných konferencích a minimální pedagogické působení v bakalářském nebo magisterském studijním programu fakulty. Úspěšné ukončení studia je podmíněno: Složením statní doktorské zkoušky, při níž prokazuje student hluboké znalosti metodologických přístupů, teorií a jejích aplikací v souladu se současným stavem poznání v těch vědních disciplinách, které jsou vymezeny předměty individuálního studijního plánu studenta a tématem jeho disertační práce. Obsahem statní doktorské zkoušky je rovněž hodnocení předpokládaných cílů disertační práce, metod řešení a doposud dosažených vlastních výsledků. Obhajobou doktorské disertační práce.

Státní závěrečná zkouška
státní doktorská zkouška
obhajoba disertační práce
Požadavky na státní doktorskou zkoušku jsou dány vybraným tématem a cílem doktorské práce a způsobem řešení.

Studijní programy na dostudování, do kterých nebudou přijímáni noví uchazeči

Bakalářské studium

Strojírenská technologie – Řízení výroby (PS/KS)

Studijní program: Strojírenská technologie
Kód studijního programu: B2303
Studijní obor: Řízení výroby
Kód studijního oboru: 2303R008
Garant programu: doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.
Forma studia: prezenční/kombinované
Studijní plán: akademický rok 2020/2021 prezenční / kombinované (pdf)
Vizualizace studijního plánu v IS/STAG: prezenční / kombinované
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba výuky: 3 roky
Udělovaný titul: bakalář (Bc.)

Profil absolventa studijního programu
Absolvent uvedeného oboru je připravován zejména pro střední a vyšší management, s přiměřeným rozsahem technologických, technických, ekonomických a manažerských dovedností. Absolventi bakalářského studia uvedeného odboru jsou připravováni tak aby mohli zastávat funkce výrobního managementu zejména ve středních a menších firmách. Jejich příprava jim umožňuje pracovat také na pozicích techniků, v technické přípravě výroby a obchodním oddělení.

Cíle studia
Získat znalosti technického charakteru v oblasti strojů a částí strojů, oblasti mechaniky, strojních součástí, elektrotechniky, výrobních strojů a zařízení, základech konstrukcí, znalosti technologií, slévárenství, tváření, obrábění, svařování, montáží, schopnost orientace ve strojírenských materiálech, znát základy programování výrobních strojů a využívání výpočetní techniky v technické praxi, umět prezentovat svoji práci a znát principy řízení pracovních týmů, umět komunikovat v technické oblasti v jednom světovém jazyce a běžnou komunikaci ve druhém cizím jazyce.

Návaznost na další typy studijních programů
Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání. Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení
Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 180 kreditů). Další podmínky jsou dány  souborem studijních předpisů (viz sekce Předpisy a Informace).

Státní závěrečná zkouška
Člení se na obhajobu bakalářské práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.

Strojírenství – Materiály a technologie v dopravě (PS/KS)

Studijní program: Strojírenství
Kód studijního programu: B2341
Studijní obor: Materiály a technologie v dopravě
Kód studijního oboru: 2341R004
Garant programu: doc. Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD.
Forma studia: prezenční/kombinované
Studijní plán: akademický rok 2020/2021 prezenční / kombinované (pdf)
Vizualizace studijního plánu v IST/STAG: prezenční / kombinované
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba výuky: 3 roky
Udělovaný titul: bakalář (Bc.)

Profil absolventa studijního programu
Absolvent je připravován pro řízení a rozvoj technologických a organizačních činností podniku na úrovni nižšího a středního výrobního managementu, má dostatek znalostí a dovedností, které mu dovolí pracovat v rozhodovacích funkcích zejména technicky a technologicky orientovaných podnikových útvarů ve sféře automobilového a dopravního průmyslu.

Cíle studia
Cílem studia je získání teoretických a praktických dovedností a znalostí zejména ve výrobně technologických, technických a materiálových předmětech. Tyto znalosti jsou zaměřeny na schopnost využití získaných kompetencí při rozhodování a řízení strojírenské výroby zejména v automobilovém a dopravním průmyslu ale také pro obdobné technicky orientované výroby.

Návaznost na další typy studijních programů
Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání. Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení
Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 180 kreditů). Další podmínky jsou dány  souborem studijních předpisů (viz sekce Předpisy a Informace).

Státní závěrečná zkouška
Člení se na obhajobu bakalářské práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.

Energetika – Energetika – teplárenství (PS/KS)

Studijní program: Energetika
Kód studijního programu: B3907
Studijní obor: Energetika – teplárenství
Kód studijního oboru: 3907R008
Garant programu: Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D.
Forma studia: prezenční/kombinované
Studijní plán: akademický rok 2020/2021 prezenční / kombinované (pdf)
Vizualizace studijního plánu v IST/STAG: prezenční / kombinované
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba výuky: 3 roky
Udělovaný titul: bakalář (Bc.)

Profil absolventa studijního programu
Absolvent získá znalosti v oblasti kombinované výroby elektrické a tepelné energie, základní znalosti ekonomiky a řízení podniku. Bude znát alespoň dva cizí jazyky, z nichž jeden aktivně a druhý pasivně. Jeho cílové znalosti budou zaměřeny pro práci v průmyslu, především v teplárenství a to jak ve výrobě, tak i distribuci tepelné energie.

Cíle studia
Cílem studia je příprava absolventů, kteří budou zaměřeni na práci v energetických podnicích, nebo ostatních podnicích a službách, získají znalosti a dovednosti technického, technologického a ekonomického charakteru v oblasti výroby, distribuce a hospodaření s energií. Absolvent získá základní znalosti ekonomiky a řízení podniku. Bude znát alespoň dva cizí jazyky, z nichž jeden aktivně a druhý pasivně. Jeho cílové znalosti budou zaměřeny pro práci v průmyslu, především v teplárenství a to jak ve výrobě, tak i distribuci tepelné energie.

Návaznost na další typy studijních programů
Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání. Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení
Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 180 kreditů). Další podmínky jsou dány  souborem studijních předpisů (viz sekce Předpisy a Informace).

Státní závěrečná zkouška
Člení se na obhajobu bakalářské práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.

Materiálové vědy – Materiály (PS)

Studijní program: Materiálové vědy
Kód studijního programu: B3911
Studijní obor: Materiály
Garant programu: Prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE
Forma studia: prezenční
Studijní plán: akademický rok 2020/2021 prezenční (pdf)
Vizualizace studijního plánu v IS/STAG: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba výuky: 3 roky
Udělovaný titul: bakalář (Bc.)

Cíle studia
Absolvent pochopí vývoj a výrobu technických materiálů, získá základy z oblasti nauky o materiálech, charakterizaci a postupy výběru materiálu, vědomosti z oblasti základů technologického zpracování materiálů na polotovary, součásti a výrobky. Student dokáže nacházet souvislosti mezi technologií – materiálem – strukturou a hledat optimální materiály pro jejich aplikace. Absolvováním bakalářského studia získá student znalosti z oblasti základních výrobních technologií, z oblasti nových technologii, jako jsou nanotechnologie a speciální materiály (kompozity, nanomateriály). Student bude schopen specifikovat a navrhovat materiálová řešení, analyzovat a pochopit technologické a jiné procesy z hlediska jejich vlivu na strukturu a vlastnosti materiálů, provádět výběr materiálů, řešit úlohy inženýrské praxe a optimalizovat technologické a materiálové procesy.

Návaznost na další typy studijních programů
Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání. Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení
Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 180 kreditů). Další podmínky jsou dány souborem studijních předpisů (viz sekce Předpisy a Informace).

Státní závěrečná zkouška
Člení se na obhajobu bakalářské práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.

Magisterské studium

Strojírenská technologie – Příprava a řízení výroby (PS/KS)

Studijní program: Strojírenská technologie
Kód studijního programu: N2303
Studijní obor: Příprava a řízení výroby
Kód studijního oboru: 2303T011
Garant programu: doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.
Forma studia: prezenční/kombinované
Studijní plán: akademický rok 2020/2021 prezenční / kombinovaný (pdf)
Vizualizace studijního plánu v IST/STAG: prezenční / kombinovaný
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba výuky: 2 roky
Udělovaný titul: inženýr (Ing.)

Cíle studia
Absolvent studia získá znalosti a dovednosti technického, technologického a ekonomického charakteru. Magisterský studijní program je navazujícím studiem bakalářského studijního programu. Studium povinného souboru kurzů navazujících čtyř semestrů studia je doplněno výběrem povinně volitelných kurzů, z nichž budoucí absolvent studuje tak, že si vytváří vlastní profilaci více ekonomického nebo výrobního zaměření. Podle profilace, schopností a zkušeností je predikováno uplatnění absolventa oboru Příprava a řízení výroby ve funkcích výrobního, ekonomického a obchodního managementu na jeho jednotlivých stupních.

Návaznost na další typy studijních programů
Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář. Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení
Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 120 kreditů). Další podmínky jsou dány souborem studijních předpisů (viz sekce Předpisy a Informace).

Státní závěrečná zkouška
Člení se na obhajobu diplomové práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.

Strojírenství – Materiály a technologie v dopravě (PS/KS)

Studijní program: Strojírenství
Kód studijního programu: N2341
Studijní obor: Materiály a technologie v dopravě
Kód studijního oboru: 2341T004
Garant programu: doc. Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD.
Forma studia: prezenční/kombinované
Studijní plán: akademický rok 2020/2021 prezenční / kombinovaný (pdf)
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba výuky: 2 roky
Udělovaný titul: inženýr (Ing.)

Cíle studia
Absolvent studia získá znalosti a dovednosti technického, technologického a ekonomického charakteru a to v oblasti zaměřené na strojírenský průmysl. Magisterský studijní program je navazujícím studiem bakalářského studijního programu Strojírenství. Studium povinného souboru kurzů navazujících čtyř semestrů studia je doplněno výběrem povinně volitelných kurzů. Z nich si budoucí absolvent vybírá dle vlastního uvážení a zájmu. Dle schopností a zkušeností je predikováno uplatnění absolventa ve funkcích zejména výrobního managementu.

Návaznost na další typy studijních programů
Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář. Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení
Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 180 kreditů). Další podmínky jsou dány souborem studijních předpisů (viz sekce Předpisy a Informace).

Státní závěrečná zkouška
Člení se na obhajobu diplomové práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.

Energetika – Energetika – teplárenství (PS/KS)

Studijní program: Energetika
Kód studijního programu: N3907
Studijní obor: Energetika-teplárenství
Kód studijního oboru: 3907T008
Garant programu: doc. Ing. Ludmila Nováková, Ph.D.
Forma studia: prezenční/kombinované
Studijní plán: akademický rok 2020/2021 prezenční / kombinovaný (pdf)
Vizualizace studijního plánu v IST/STAG: kombinované
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba výuky: 2 roky
Udělovaný titul: inženýr (Ing.)

Cíle studia
Cílem studia je příprava absolventů, kteří budou zaměřeni na práci v energetických podnicích, nebo ostatních podnicích a službách, získají znalosti a dovednosti technického, technologického a ekonomického charakteru v oblasti výroby, distribuce a hospodaření s energií. Absolvent získá základní znalosti ekonomiky a řízení podniku. Bude znát alespoň dva cizí jazyky, z nichž jeden aktivně a druhý pasivně. Jeho cílové znalosti budou zaměřeny pro práci v průmyslu, především v teplárenství a to jak ve výrobě, tak i distribuci tepelné energie.

Návaznost na další typy studijních programů
Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář. Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení
Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 180 kreditů). Další podmínky jsou dány souborem studijních předpisů (viz sekce Předpisy a Informace).

Státní závěrečná zkouška
Člení se na obhajobu diplomové práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.

Materiálové vědy – Materiálové vědy a analýza materiálů (PS)

Studijní program: Materiálové vědy
Kód studijního programu: N3911
Studijní obor: Materiálové vědy a analýza materiálů
Kód studijního oboru: 3911T039
Garant programu: Prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE
Forma studia: prezenční
Studijní plán: akademický rok 2020/2021 prezenční (pdf)
Vizualizace studijního plánu v IS/STAG: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba výuky: 2 roky
Udělovaný titul: inženýr (Ing.)

Cíle studia
Absolvent pochopí vývoj a výrobu technických materiálů, získá základy z oblasti nauky o materiálech, charakterizaci a postupy výběru materiálu, vědomosti z oblasti základů technologického zpracování materiálů na polotovary, součásti a výrobky. Student dokáže nacházet souvislosti mezi technologií – materiálem – strukturou a hledat optimální materiály pro jejich aplikace. Absolvováním bakalářského studia získá student znalosti z oblasti základních výrobních technologií, z oblasti nových technologii, jako jsou nanotechnologie a speciální materiály (kompozity, nanomateriály). Student bude schopen specifikovat a navrhovat materiálová řešení, analyzovat a pochopit technologické a jiné procesy z hlediska jejich vlivu na strukturu a vlastnosti materiálů, provádět výběr materiálů, řešit úlohy inženýrské praxe a optimalizovat technologické a materiálové procesy.

Návaznost na další typy studijních programů
Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář. Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení
Student musí úspěšně zakončit všechny povinné a povinně volitelné předměty předepsané studijním plánem (v rozsahu alespoň 120 kreditů). Další podmínky jsou dány souborem studijních předpisů (viz sekce Předpisy a Informace).

Státní závěrečná zkouška
Člení se na obhajobu diplomové práce a odbornou rozpravu. Při obhajobě se hodnotí odborná úroveň předložené práce i forma její prezentace. Při odborné rozpravě se ověřuje úroveň znalostí z problematiky studovaného oboru, zejména v oblastech, které souvisejí s tématem závěrečné práce.