Fakulta strojního inženýrství UJEP

Doktorské studium


Doktorské studium na fakultě probíhá od akademického roku 2007/2008 s cílem připravit vysoce kvalifikované pracovníky pro vědeckou práci v oboru strojírenské technologie se zaměřením na poznání teoretického základu celého oboru, včetně podrobného seznámení se s nejvýznamnějšími poznatky, které navazuje na téma disertační práce.

Předpokladem přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je absolvování magisterského studijního programu technického nebo přírodovědného zaměření. Přihláška ke studiu se podává v květnu a v prosinci. Přesné datum a další informace jsou vždy stanoveny v Podmínkách přijetí k doktorskému studiu na FSI UJEP. Doktorské studium se uskutečňuje formou prezenční nebo kombinovanou. Standardní doba studia je 4 roky. Student, vedený svým školitelem, plní během studia individuální studijní plán, který je dle zájmu sestaven z předmětů teoretického základu a oborových předmětů podle požadované úzké profilace budoucího absolventa. Doktorandům v prezenční formě studia je poskytováno stipendium, obvykle doplňované dalšími zdroji příjmů, např. odměnami za řešení studentských interních grantů. Doktorské studium se orientuje na přípravu vědecké práce ve zvoleném oboru, jejíž dosažená úroveň je prezentována u státní doktorské zkoušky. Vědecké výsledky studentů jsou prokazovány zpracováním a obhajobou disertační práce. Absolventům je udělován akademický titul doktor (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).

Studium je koordinováno oborovou radou fakulty, která jej řídí, organizuje a provádí jeho hodnocení.


Podmínky přijetí k doktorskému studiu na FSI UJEP – 2022/2023 (pdf)
Přihláška ke studiu (docx)
Příkaz děkana č.1/2020 Doktorské studium (pdf)
Doktorský studijní program pro přijímání nových studentů od AR 2020/2021 – P0715D270023 (pdf)
Doktorský studijní program P2303 na dostudování do 31. 12. 2024 (pdf)

Ve vnitřních předpisech UJEP naleznete:
Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech UJEP
Stipendijní řád UJEP