Fakulta strojního inženýrství UJEP

Ústav technologií a materiálů


Kde nás najdete?

Hlavní sídlo ústavu je v budově H Pasteurova 1, v kampusu univerzity. Zde jsou kanceláře pracovníků a vedení, učebny a laboratoře ústavu. Více o těchto laboratořích v sekci Laboratoře ÚMT.

Garantované studijní obory

Na Ústavu technologií a materiálů jsou garantovány tři studijní obory (Řízení výroby, Materiály a technologie v dopravě, Materiálové vědy) v bakalářské formě studia a tři studijní obory v magisterské formě studia (Příprava a řízení výroby, Materiály a technologie v dopravě, Materiálové vědy a forenzní analýza materiálů) a to v prezenční a kombinované formě. Praktická výuka studentů probíhá ve 14 laboratořích. Ústav zabezpečuje také doktorské studium v programu „Strojírenská technologie“.

Tématické okruhy výuky

 • technické materiály se zaměřením na kovové a nekovové materiály, plasty, sklo, atd., třískové a beztřískové technologie (obrábění, tváření, svařování, slévárenství, zpracování skla a plastů, atd.)
 • výrobní procesy a jejich projektování
 • výpočetní technika se zaměřením na oblast CAM, atp.

Podíl akademických pracovníků ústavu na výuce Fakulty strojního inženýrství

Ústav má v současnosti 18 AP (4 profesoři, 4 docenti, 10 odborných asistentů), dále na ústavu působí 1 externí spolupracovník, 2 TH pracovníci a 8 interních doktorandů.

Činnost členů ÚTM je rozšířená i mimo FSI a UJEP, a to v rámci přednáškové činnosti na jiných univerzitách, konferencích, účasti ve zkušebních komisích na jiných VŠ a redakčních radách anebo v rámci organizace tří mezinárodních konferencí (ICTKI, Aluminium a neželezné kovy, Mikroskopie a NDT).

Pracoviště ÚTM v oblasti aplikovaného výzkumu a při řešení technických problémů spolupracuje s významnými podniky nejen v regionu. Do řešení projektů jsou zapojováni, pod vedením pedagogů, i studenti, kteří mohou získané znalosti uplatnit při řešení bakalářských a diplomových prací. Spolupráce studenti – ÚTM – podniky otevírá absolventům široké možnosti uplatnění na trhu práce nejen v ústeckém regionu.

Rozvíjené oblasti vědy a výzkumu

 • vývoj a výzkum nových materiálů
 • zkoumání, vyhodnocování a optimalizace zpracování Al slitin
 • řešení technologických problémů a optimalizace technologií v oblasti železných a neželezných kovů pro průmysl
 • výzkum procesu broušení nástrojů a broušení
 • hodnocení reziduálních napětí v povrchových vrstvách po obrábění
 • opotřebení materiálů
 • korozní chování materiálů
 • analýza lomových ploch, atp.