Fakulta strojního inženýrství UJEP

Prof. Ing. Štefan Michna, PhD.


Pozice

profesor ÚTM

Kontakt

tel.: +420 475 285 529
e-mail: stefan.michna@ujep.cz

Univerzitní a vědecké hodnosti

 • TUKošice, Fakulta hutnícka, SR, (1981 – 1985)
  zaměření: hutnictví neželezných kovů
  ukončeno statní zkouškou získáním hodnosti – Ing.
 • doktorandské studium v externí formě na TU v Košicích, SRukončené v r. 2003 získáním vyšší vědecké hodnosti – PhD.
 • jmenovaní Host. docentem na TU Košice v listopadu 2005 dle zákona 131/2002 Z.z. SR o výsokých školách v souladu s § 30 a § 70
 • docentem pro obor Strojírenská technologie na Tu Liberec od dubna 2008 dle § 72 zákona 111/98 Sb o vysokých školách.
 • Profesorské řízení na ZČU Plzeň – „profesor“ v oboru Strojírenské inženýrství – od roku 2016

Profesní dráha

Výrobní praxe

 • 1985-2007 Alcan Děčín Extrusions s.r.o. (dříve Kovohutě Děčín, Aluminium Děčín, Alusuisse Děčín)
  Výrobní oddělení: dispečer, směnový mistr, vedoucí provozu slévárny
  Oddělení technologie: technolog lisovny a technolog slévárny
  Oddělení metalografie: hlavní metalograf (1995-2007)
 • 1994 – Obalex s.r.o. – vedoucí směny, technolog

Pedagogická činnost

 • Externí pedagogická činnost formou přednášek na TU Košice, Hutnická fakulta po dobu osmi let (od školního roku 1998/1999) v předmětech:
  Aplikovaná, fyzikálna metalurgia
  Vlastnosti a štruktúra neželezných kovů
  Fraktografia
  Odlitky z neželezných kovov
  Zlievárenstvo neželezných kovov
 • Externí pedagogická činnost formou přednášek na TU Liberec, Strojní fakulta po dobu jednoho roku
 • Vyzvaná přednášková činnost na VŠB – TU Ostrava a na ŽU v Žilině, Strojní fakulta
 • Od února 2007 – Univerzita J.E.Purkyně, Fakulta výrobních technologií a managementu
Odborná činnost
 • [1] užitný vzor č. 27910 – Zařízení pro povlakování kovových forem ze slitin typu Al-Mg a Al-Si zejména pro výrobu pneumatik motorových vozidel v automobilovém průmyslu
 • [2] vynález č. 305 721 „Způsob povlakování kovových forem ze slitin typu Al – Mg a Al-Si, zejména pro výrobu pneumatik motorových vozidel v automobilovém průmyslu“, původcem patentu jsou výzkumní pracovníci fakulty pod vedením prof. Ing. Štefana Michny, PhD, Rok uplatnění výsledku: 2016 . Datum přijetí 02.11.2016, Stát vydání CZ – Česká republika (rok 2016).
 • [3] vynález č. 306 352 „Hliníková slitina, zejména pro výrobu odlitků segmentů forem pro lisování pneumatik, a způsob tepelného zpracování odlitků segmentů forem“ , původcem patentu jsou výzkumní pracovníci fakulty Štefan Michna a Jaromír Cais,  Rok uplatnění výsledku: 2016 . Datum přijetí 6.1.2016, Stát vydání CZ – Česká
 • [4] vynález č. 306719 – Hliníková slitina zejména pro výrobu tenkostěnných a tvarově složitých odlitků, Předkladatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Rok uplatnění výsledku: 2017, původcem patentu jsou výzkumní pracovníci fakulty pod vedením prof. Ing. Štefana Michny, PhD.
 • [5] vynález 3124632, Evropský patent EP3124632 – původci patentu : Michna Štefan, Cais Jaromír: Hliníková slitina zejména pro výrobu odlitků segmentů forem, udělen 8. 11. 2017, Europen Patent Office
 • [6] vynález 3124632, patent v ČR č. 306719 – původci patentu : Michna Štefan, Střihavková Elen, Hliníková slitina zejména pro výrobu tenkostěnných a tvarově složitých odlitků. Rok uplatnění výsledku: 2017, uděleno, 12. 4. 2017, stát vydání CZ – Česká Republika
 • [7] vynález No.26338482, patent udělen v Ruské fedaraci (EP) – původci patentu : Michna Štefan, Weiss Viktorie, Honzátko Radek, Cais , povlakování kovových forem ze slitin typu Al – Mg a Al-Si, zejména pro výrobu pneumatik motorových vozidel v automobilovém průmyslu, Rok uplatnění výsledku: 2017, uděleno: 13.12 2017, stát vydání : Ruská federace
Projekty
 • 1991 – 2000 – příprava a realizace velkých investičních, modernizačních a technologických projektů (modernizace slévárny, výstavby eloxovací linky
  a likvidační stanice odpadů, vybudování oddělení nedestruktivního zkoušení atd.)
 • spoluřešitel v rámci GA ČR 101/09/0504 – Výzkum vlivu dokončovacích a progresivních metod obrábění na funkční vlastnosti konstrukčních vrubů z hlediska katastrofických důsledku (2011-2013).
 • rozvojový projekt na rok 2013, řešitel: NÁPRSTKOVÁ, MICHNA, Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol, název: Vytvoření podmínek pro komplexní výuku magisterských a doktorských studentů se zaměřením na kovové materiály
  • mezinárodní projekt pro podporu konání a organizaci konferencí (International Visegrad Fund), řešitel: NÁPRSTKOVÁ, MICHNA
 • IP 2015 – Instituciální projekt pro rozvoj nových studijních programů – Implementace nově akreditovaných studijních oborů Materiály (bakalářský studijní obor) a Materiálové vědy a analýza materiálů (magisterský studijní obor) do výuky na FVTM UJEP- řešitel
  • OP VaVPI – CZ.1.05/4.1.00/11.0260-4.1 (EDIMARE – 2013 – 2015) – Zkvalitnění vzdělávání a rozšíření výzkumu na FVTM – ukončení duben 2015, řešitel
 • OP VK 2.2. MEVAPOX (CZ 1.07/22.00/28.0296) – Mezioborové vazby a podpora praxe v přírodovědných a technických studijních programech UJEP – spoluřešitel a koordinátor za FVTM (2014 – 2015)
 • OP VK 2.4 – Spolupráce, inovace a networking vědeckotechnických parků a vysokých škol (SPINET – 2011 – 2014) – spoluřešitel
 • U21 – Moderní otevřená univerzita pro 21. století – KA02 Podpora a rozvoj polytechnických studijních programů zapojení napříč celou UJEP (dílčí moduly) – spoluřešitel a koordinátor za FSI (2017 – 2021)
 • Celouniverzitní projekt – U21 – Kvalitní infrastruktura (U21-KI) – řešitel za FSI, Michna.
 • Celouniverzitní projekt OP VVV – U21 Výstavba výukových prostor pro zdravotnické a technické studijní programy (cz.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209, 697,388 mil. Kč), výstavba budovy CEMMTECH pro FSI – odborný garant za FSI, Michna
 • Celouniverzitní projekt OP VVV – U21 REPROREG ESF – Univerzity reflektující problémy regionu severozápadních Čech (cz.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208., 106,123 mil. Kč) – za FSI garant projektu Michna, manažer Jirounková
 • Projekt OP VVV, SC 2 – NANOTECH ITI II. – Vývoj nových nano a mikro povlaků na povrchu vybraných kovových materiálů (cz.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010045, 57,669 mil. Kč) – ředitel projektu a vedoucí výzkumní pracovník – Michna, manažer a výzkumní pracovník – Svobodová.
Publikační činnost
Disertace
 • [1] Michna Š. : Výzkum možnosti barevné metalografie při identifikaci struktury vybraných technických hliníkových slitin, Disertační práce, TU Košice Hutnická fakulta, vědní obor 22-01-9 Hutnictví kovů, SR, 2003, 75 stran
 • [2) Michna Š. : Možnosti využití barevného kontrastu při identifikaci strukturálních složek u hliníkových slitin
  Habilitační práce na TU Liberec , 2008, 92 stran
Monografie zahraniční
 • [1] Lukáč I. , Michna Š.: Colour Contrast, Strukture and Defects in Aluminium and Aluminium Alloys, Velká Britanie, Cambridge international science publishing, september 2001, ISBN 18 98326-70-3
 • [2] Michna Š., Lukáč I., Očenášek V., Kořený R., Drápala J., Schneider H., Miškufová A. a kol.: Encyklopedie hliníku, Slovenská republika, vydal Adin s.r.o. Prešov 2005, ISBN 80-89041-88-4
 • [3] Michna Š., Lukáč I., Očenášek V., Kořený R. Louda P., Drápala J., Schneider H., Miškufová A. a kol.: Aluminium Materials and Technologies from A to Z., Slovenská republika, Adin s.r.o, Prešov 2007, ISBN 80-89041-4)
 • [4] Michna Š., Kuśmierczak S, Bajcura M..: Metalografie – metody a postupy, Vydavatel Adin Prešov spol. s.r.o. SR , říjen 2010, 192 s., ISBN 978-80-89244-74-4

Monografie domácí
 • [1] Lukáč I. – Michna Š.: Atlas struktur a vad u hliníku a jeho slitin, Samostatná monografie autorů, vydal Deltaprint Děčín 1999, ISBN 80-238-4611-6
 • [2] Michna Š. – Lukáč I.: Barevný kontrast, struktury a vady u hliníku a jeho slitin, Samostatná monografie autorů, vydal Deltaprint Děčín 2003, ISBN 80—239-1636-X
 • [3] MICHNA Š., KUŚMIERCZAK S.: Praktická metalografie, vydavatel UJEP v Ústí nad Labem, tisk OPTYS spol s.r.o., r. 2012, 245 str.,  ISBN 978-80-7414-503-2
 • [4] MICHNA Š., NÁPRSTKOVÁ N.: Tváření, vydavatel UJEP v Ústí nad Labem, tisk OPTYS spol s.r.o., r. 2012, 224 str., ISBN 978-80-7414-445-5
 • [5] MICHNA Š., LUKÁČ I. : Praktická raktografie,  vydavatel UJEP v Ústí nad Labem, tisk OPTYS spol s.r.o., r. 2012, 237 str., ISBN 978-80-7414-496-7
 • [6] MICHNA Š., TRPČEVSKÁ J., NOVÁ I. : Strojírenská technologie, vydavatel UJEP v Ústí nad Labem, tisk OPTYS spol s.r.o., r. 2012, 340 str., ISBN 978-80-7414-501-8
 • [7] MÁDL J., HOLEŠOVSKÝ F., MICHNA Š. a kol.: Vliv dokončovácí technologie na chování povrchu strojních součástí při zatížení, kap.5, vydavatel UJEP v Ústí nad Labem, 185 str., ISBN 978 – 80-7414-561-2
Odborné časopisy zahraniční
Impaktované časopisy
 • [1] MICHNA, Š. , NAPRSTKOVÁ, N., LUKÁČ I. : Mechanical Properties Optimization of
  AlSi12CuMgNi Alloy by Heat Treatment. Metallofizika i Noveishie Teknologii, 11 / 2011,
  ISSN 1024-1809
 • [2] VAJSOVÁ, V., MICHNA, Š..: Optimization of AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 Alloy Homogenizing
  Annealing., Metallofizika i Noveishie Teknologii, Volume 32, No 7, July 2010, str. 949 – 959,
  ISSN 1024-1809
 • [3] MICHNA Š., MAJRICH P.: Ananalysis of the Process of Melting Food Packaging and
  Acquiring the Aluminium Alloy, Металлург, 11/2012, ISSN 0026 – 0827 (IMPACT)
 • [4] Střihavkova, E., Weiss, V., Michna,Š..: Исследование структуры и жидкотекучести
  сплава системы Al–Si–Mg с различным содержанием кальция, Металлург, 9/2012,
  ISSN 0026 – 0827
 • [5] HREN, I., MICHNA, Š., CAIS, J., MICHNOVÁ, L., SVOBODOVA, J., HODINÁŘ, L.: Beryllium influence on the modification in Al-Si alloy, Metallofizika a Noveishie Technologii. 2018, Vol. 12, pp. 1637-1647, ISSN: 1024-1909. (Jimp)
 • [6] HREN, I., HEJMA, P., MICHNA, Š., SVOBODA, M., SOUKUP J.: Analysis of torque cam mechanism. MATEC Web of Conferences 157, 06004, Volume 157, 14 March 2018, Article number 06004 , (JSC, Jimp )
 • [7] HREN, I., HEJMA, P., MICHNA, Š., SVOBODA, M., SOUKUP J.: Analysis of torque cam mechanism. MATEC Web of Conferences. 2018, 157, DOI: 10.1051/matecconf/201815706004. eISSN: 2261-236X. (Jimp)
 • [8] HREN, I., SVOBODOVA, J., MICHNA, S.: FRACTOGRAPHIC ANALYSIS OF CASTINGS FROM AL-SI ALLOYS CAST BY LOW-PRESSURE CASTING, Acta Metallurgica Slovaca, 2018, Vol. xx, pp. xx, ISSN: 1335-1532 (v tisku). (Jimp)
 • [9] Hren, I., Hejma, P., Svijantek, H., Soukup, J.: Desing of cam driving test equipment, MATEC Web of Conferences. 2018,xx, eISSN: 2261-236X, (v tisku). (Jimp)
SCOPUS+WOS
 • [1] MICHNA, Š. NAPRSTKOVÁ, N.: The Mechanical Properties Optimizing of of Al – Si Alloys
  Precipitation Hardening and the Effect on the Character of the Chip, Acta Metallurgica
  Slovaca, 3 / 2011, ISSN-1335-1532
 • [2] MICHNA, Š. , NAPRSTKOVÁ,N. Research into the causes cracking of aluminium alloys of
  Al – Cu during mechanical machining. Manufacturing Technology Journal, ISSN 1213-2489,
  in 12 no 12, June 2012
 • [3] MICHNA Š., MAJRICH P.: Possible ways of obtaining an aluminium alloy by non-traditional
  waste processing of aluminium beverage containers , Manufacturing Technology, december
  2012, Vol.12, No 13. ISSN 1213 -2489
 • [4] MICHNA Š., NÁPRSTKOVÁ N.: The use of fractography in the analysis of cracking after
  formed workpiece blank mechanical machining from the AlCuSnBi alloy, Manufacturing
  Technology, december2012, Vol.12, No 13. ISSN 1213 -2489
 • [5] MICHNA Š., NÁPRSTKOVÁ N: RESEARCH OF INTERNAL STRUCTURA INFLUENCE
  ON THE QUALITY OF THE SURFACE DURING LOADING IN THE CORROSIVE ENVIRONMENT FOR BEARING STEEL., JELGAVA 2012 , LITVA, Engineering for Rual
  Development, ISSN 1691 – 5976
 • [6] MICHNA Š., HONZÁTKO R., CAIS J.: Analysis of Causes Al2Mg04 – Type Spinel Inclusion Formation in Low-Pressure Casting, Manufacturing Technology, october
  2013, Vol.13, No 3. ISSN 1213 -2489
 • [7] HONZÁTKO R., MICHNA Š., CAIS J.: The Influence of Porosity on Mechanical Propertis of Casts Produced from Al-Si Alloys, Manufacturing Technology, october 2013, Vol.13, No 3. ISSN 1213 -2489
 • [8] MICHNA Š., MAJRICH P.: Procesing of Aluminium Waste from The Food Packaging,
  Journal of Mechanical Enginering of the National Technical University of Ukraine,
  Kiev 2013, ISSN 2305-9001
 • [9] SVOBODOVÁ J., CAIS J., MICHNA Š., BRŮHA M.: Research of Corrosion Propertis of Al-Si Alloys
  Antimony Alloyed, Manufacturing Technology, october 2013, Vol.13, No 3. ISSN 1213 -2489
 • [10] NÁPRSTKOVÁ N., MICHNA Š.: Identification and evaluation of maschining products defects in
  teaching of students at college, Engineering for Rural Development, 2013, pp.569-572
 • [11] MICHNA Š. KUŚMIERCZAK S.: Change in structure of two-phase titanium alloys i forging,
  Engineering for Rural Development, 2013, pp.569-572
 • [12] Michna, Š., Kuśmierczak, S., ContributionInto Changes in the Structure of Two-Phase Titanium Alloys
  in Forging, ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT,  Jelgava, 23.-24.05.2013,
  ISSN 1691-5976, pp. 228-231 (50%, Jsc)
 • [13] MICHNA Š., CAIS J., MICHNOVÁ L. : Research of the CauseCracking Hot-Rolled Block Made
  of AlMg5 Alloys,  Manufacturing Technology: Journal for Science, Research and Production. 2015,
  roč. 15, č. 4, ISSN 1213-2489 (40%, Jsc)
 • [14] LYSONKOVA, I., NOVOTNY, J., CAIS, J., MICHNA, S. Effect Of Addition Of Nanoparticles TiO2
  Into PTFE Coating. In Engineering For Rural Development, 2017 VOL. 16, Latvia,
  pp.26-30, ISSN 1691-5976.
 • [15] LYSONKOVA, I., NOVOTNY, J., CAIS, J., MICHNA, S. Extended of Durability Molds for Production
  Tires with New Types of Coatings. Proceedings of the International Conference on Science & Engineer
  ing for Sustainable Development (2017), 358-363. doi: http://dx.doi.org/10.21013/jte.ICSESD201734.
 • [16] HREN, I., MICHNA, Š., CAIS, J., MICHNOVÁ, L., SVOBODOVA, J., HODINÁŘ, L.: The Research of the Effect of High Fe Content on AlSi9NiCuMg0.5 Alloy, Manufacturing technology, 2018, Vol. xx, pp. xx, ISSN: 1213-2489 (v tisku). (Jsc)
Odborné časopisy
 • [1] Michna Š.: Identifikace vad u Al – slitin ve slévárenském procesu.
  (Transactions of the Technical Univerzity of Košice 4/97, ISSN 1335-2334)
 • [2] Michna Š.: Využití obrazového analyzátoru pro kvantitativní hodnocení Al – slitin.
  (Transactions of the Technical Univerzity of Košice 4/97, ISSN 1335-2334))
 • [3] Michna Š. – Skalický I.: Study on AlSi 10 and AlSi 20 alloys structure from viewpoint
  of applicability during alloying of AlMgSi type alloys. (Transactions of the Technical Univerzity of
  Košice 2/98, ISSN 1335-2334)
 • [4] Michna Š.: Identification of heterogeneous particles based on iron in aluminium alloys in
  material working process. (Transactions of the Univerzity of Košice 1/99, ISSN 1335-2334)
 • [5] Michna Š. – Lukáč I.: Aplication of color etching for different alloys types with possible
  combination of a sample illumination during observation by an optical microscope.
  (Transactions of the Univerzity of Košice 4/2001, ISSN 1335-2334)
 • [6] Lukáč I. – Michna Š.: Structure failures of the Al – Si alloys and their identification
  using fractography, EDX and metallography analyses. (Transactions of the Univerzity of Košice
  4/2000, str. 13-19, ISSN 1335-2334)
 • [7] Lukáč I. – Michna Š.: Contribution to Problematic Poresity During Welding.
  (Transactions of the Univerzity of Košice 4/2002, ISSN 1335-23341)
 • [8] Michna Š. – Lukáč I.: Struktura a mikrosegregace slitiny AlCu4PbMgMn v litém stavu.
  (Acta Metallurgica Slovaca 4/2002, ISSN-1335-1532)
 • [9] Benko P. – Michna Š. – Lukáč I.: Pričíny praskania polotovarov lisovaných s malým
  zlisovacím pomerom zo zliatin AlCuMgPb. (Materiálové inžinierstvo, číslo 3/2003, Žilina – SK,
  ISSN 1335-0803)
 • [10] Bajcura M. – Michna Š. – Lukáč I.: Nové poznatky o struktuře tvářené slitiny AlSi12CuMgNi
  (AA 4032). (Archiwum odlewnictwa, Katovice 2006, Poland, ISBN 83-922029-8-8, str. 131-137)
 • [11] Michna, Š.- Majrich, P. : Metalurgická kvalita hliníkové taveniny u nízkotlakového lití.
  Technologické inžinierstvo 2/2008, ročník 5, str. 69-73, ISSN 1336-5967)
 • [12] Michna, Š.- Majrich, P. : Kvantitativní a kvalitativní hodnocení hliníkové taveniny
  PoDFA metodou. (Technologické inžinierstvo 2/2008, ročník 5, str. 73-75, ISSN 1336-5967)
 • [13] Michna, Š., Kuśmierczak, S.: Selected Al – alloys Defects, Originating in Anodizing
  Proces, (Transactions of the Univerzites of Košice , 1 / 2009, str. 64 – 67, ISSN 1335 – 2334)
 • [14] Š. Michna, P. Majrich.: Diffuse Links Between Aluminium Melt And Fe Material ,
  (Transactions of the Univerzites of Košice , 4 / 2009, str. 27 – 36, ISSN 1335 – 2334)
 • [15] Š. Michna, S. Kuśmierczak, Influence Of The Chemical Composition And Structure
  Over Rate Of Spread Of The Corrosion By The Alloy AlSi10Cu3Fe, (Transactions
  of the Univerzites of Košice , 4 / 2009, str. 268 – 274, ISSN 1335 – 2334)
 • [16] Š. Michna, S. Kuśmierczak, N. Náprstková : Corrosion Occurrence on the Anodized
  Aluminium Blanks , (Transactions of the Univerzites of Košice , 4 / 2009,
  str. 268 – 274, ISSN 1335 – 2334)
 • [17] Š. Michna, P. Majrich.: Recyklace potravinářských hliníkových obalů a rizika spojená s tímto procesem, (Technológ 2/2013, ISSN 1337 – 8996, Žilinská univerzita Žilina)
 • [18] E. Střihavková, Š. Michna : Analýza změn v slitinách AlSi7Mg0,3 legovaných vápníkem
  s ohledem na mikrostrukturu, (Technológ 2/2013, ISSN 1337 – 8996, Žilinská univerzita Žilina)
 • [19] CAIS, J., MICHNA, Š.: Vliv modifikace a tepelného zpracování na mechanické vlastnosti slitiny AlSi7Mg0,3, Technológ, Ročník 6, 02/2014, ISSN 1337-8996.
Odborné časopisy domácí
 • [1] Michna Š. – Lukáč I.: Příspěvek ke strukturním projevům koroze u hliníkových slitin.
  (Koroze a ochrana materiálu 4/99, VŠCHT – Praha, ISSN 0452-599X)
 • [2] Lukáč I. – Michna Š.: Strukturní vady u slitin na bázi Al-Si a jejich identifikace aplikací
  fraktografické,
  EDX a metalografické analýzy. (Slévárenství, č. 11-12/2000, ISSN 0037-6825, str. 579-584 )
 • [3] Lukáč I. – Michna Š.: Štruktúra a mikrosegregacia zliatiny AlCu4PbMgMn v liatom stave.
  (Slévárenství č. 2-3/2002, Svaz sléváren České republiky – Brno, ISSN 0037-6825, str. 73-75)
 • [4] Michna Š. – Majrich P. .: Nové poznatky o struktuře slitiny AlSi12CuMgNi (Transactions of the
  VŠB – Technical Univezity of Ostrava, Metallurgical series 1/2007, str. 163 –173,
  ISBN 978-80-248-1748-0, ISSN 1210-0471)
 • [5] Michna Š. – Majrich P. : Cesty ke zlepšení mechanických vlastnosti slitin Al – Si
  (Strojírenská technologie , ročník XII, Prosinec 2007, zvl. číslo, str. 169-173, ISSN 1211-4162)
 • [6] Holešovský F., Novák M., Michna Š : Studium změn broušené povrchové vrstvy při dynamickém
  zatěžování, (Strojírenská technologie, roč. XII, Prosinec 2007, zvláštní číslo, str. 73 – 77, ISSN 1211-4162)
 • [7] Michna, Š. – Vojtěch, D. – Majrich, P. : Metalurgická jakost hliníkové taveniny při nízkotlakovém lití
  automobilových disků. (Slévárenství č. 7-8/2008, ISSN 0037-6825, str. 349 –353)
 • [8] Michna, Š.- Vojtěch, D. – Majrich, P. : Problematika kvality Al taveniny při lití automobilových disků,
  (Strojírenská technologie , ročník XIII , Prosinec 2008, č. 3, ISSN 1211-4162)
 • [9] Michna, Š – Kuśmierczak, S.: Defects that May Appear while Anodizing Selected Al – alloys,
  (Manufacturing Technology Vol. 8, December 2008, ISSN 1213-2489, ISBN: 978-80-7414-110-2
 • [10] Š. Michna, I. Lukáč, N.Naprstková: Optimalizace mechanických vlastnosti u slitiny AlSi12CuMgNi
  tepelným zpracováním (Strojírenská technologie, roč. XIV, červen 2009, č. 2, str. 9-13,ISSN 1211-4162)
 • [11] Š. Michna, N.Náprstková: Vliv vnějších faktorů na korozní poškození hliníkových polotovarů,
  (Strojírenská technologie , ročník XIV, červen 2009, č. 2, str. 17-21, ISSN 1211-4162)
 • [12] Š. Michna, S. Kuśmierczak: Vady na eloxovaném povrchu a eloxovatelnost hliníkových slitin,
  (Strojírenská technologie , ročník XIV, červen 2009, č. 2, str. 21-27, ISSN 1211-4162)
 • [13] MICHNA, Š., VOJTĚCH, D., MAJRICH, P.: Problematika odlévání automobilových pístů
  gravitačním litím, Slévárenství, ročník LVII, č. 11-12, str. 397-400, Brno 2009, ISSN 0037-6825
 • [14] MICHNA, Š.: Strukturální analýza a vlastnosti předslitiny AlCa10. (3 Mezinárodní vědecká
  konference ,, Nové poznatky v technologiích a technologické informace2010,, v Ústí nad Labem 2010),
  Strojírenská technologie, ročník XIV. str. 175 – 179, ISSN 1211 – 4162)
 • [15] MICHNA, Š, NÁPRSTKOVÁ, N.: Konference Aluminium, její historie a současnost, Slévárenství,
  ročník LVIII, č. 1 -2 , str. 6 -8, Brno 2010, ISSN 0037-6825
 • [16] MICHNA, Š,: Celkový přehled světové výroby hliníku a hliníkových odlitků, Slévárenství,
  ročník LVIII, č. 1 -2 , str. 8 -10, Brno 2010, ISSN 0037-6825
 • [17] MICHNA, Š,: Problematika legování hliníkových slitin chromém pomocí legovacích tablet,
  Slévárenství, ročník LVIII, č. 1 -2 , str. 10-13, Brno 2010, ISSN 0037-6825
 • [18] MICHNA, Š, LUKÁČ, I., NÁPRSTKOVÁ, N.: AA 4032 Alloy´s heat Tretment and its Influence into
  Substructure, (Manufacturing Technology Vol. 9, December 2009, str. 8 -10, ISSN 1213248-9)
 • [19] MICHNA, Š.: Legování hliníkových slitin pomocí chromových legovacích tablet, Strojírenská
  technologie, ročník XV. Číslo 1, str.22 – 27, ISSN 1211 – 4162
 • [20] MICHNA, Š., MAJRICH, P: Vady u odlévaných automobilových pístů gravitačním litím do kovové
  formy, Hutnické listy, ročník LXIII, rok 2010, číslo 1, str.38-43, ISSN 0018-8069
 • [21] MICHNA, Š., STŘIHAVKOVÁ, E.: Legování hliníkových slitin vápníkem, Strojírenská technologie,
  ročník XV. Číslo 2, str.20 – 23, ISSN 1211 – 4162
 • [22] VAJSOVÁ, V., MICHNA, Š..:Vliv formy pro odlévání na strukturu slitiny AlZn5,5Mg2,5Cu1,5
  (Slévárenství, ročník LVIII, č. 9 – 10 , str. 328 – 332, Brno 2010, ISSN 0037-6825)
 • [23] Vajsová V. ,. Michna Š,: Optimalizace homogenizačního žíhaní slitiny AlZN5,5Mg2,5Cu1,5
  (Strojírenská technologie , ročník XV, září 2010, č. 3, str. 6 -11, ISSN 1211-4162)
 • [24] STŘIHAVKOVÁ, E., MICHNA, Š. The changes in alloy microstructure AlSi7Mg0,3 alloyed Calcium,
  Acta Metallurgia Slovaca, 2010, ISSN-1335-1532
 • [25] STŘIHAVKOVÁ, E., MICHNA, Š.: Nové slitiny typu Al-Si-Mg s různým obsahem Ca s ohledem na strukturu a zabíhavost. (Slévárenství, ročník LIX, č. 7-8/2011 , str. 235-239, ISSN 0037-6825)
 • [26] MICHNA Š., NÁPRSTKOVÁ N.: Kvalita očkovácí slitiny AlTi5B1 a optimalizace očkování při odlévání hliníkových slitin, (Slévárenství, ročník LIX, č. 7-8 , str. 227-230/2011, ISSN 0037-6825)
 • [27] MICHNA Š.: Současnost a budoucí trendy ve využití hliníkových materiálů, (Slévárenství, ročník LIX, č. 7-8 , str. 212-214 / 2011, ISSN 0037-6825)
 • [28] MICHNA Š.,MAJRICH P.: Možné cesty získání hliníkové slitiny zpracováním netradičních odpadů z hliníkových nápojových obalů , (Slévárenství, ročník LX, č. 5-6/2012 , str. 166-170 , ISSN 0037-6825)
 • [29] HREN, I., MICHNA, Š., CAIS, J., LYSOŇKOVÁ, I., HODINÁŘ, L., KRAUS, P., SVOBODOVA, J. Výzkum vlivu berylia na modifikaci u slitin typu Al-Si, In Strojírenská technologie, červen 2018, číslo 1., str. 12 – 18, ISSN 1211–4162.
Sborníky zahraniční
 • [1] Lukáč I. – Michna Š. – Makroczy P.: Efekt productions conditions on microstructure of AlMgSiB2
  and AlZn6MgCu1.5 Alloys. (10. Medzinárodné Metalografické Sympozium, ISBN 80-7099-324-3,
  str. 158-161)
 • [2] Michna Š. – Lukáč I.: Možnost´ farebnej metalografie k identifikácii štruktúry u niektorých Al
  zliatin. (Acta Metallurgica Slovaca 2/98, ISSN-1335-1532, Výskum – Vývoj – Výroba v zlievarenstve)
 • [3] Michna Š. – Lukáč I.: Využití barevného kontrastu v metalografii hliníkových slitin. (Acta
  Metallurgica Slovaca 3/1998, ISSN-1335-1532, Pokrokové materiály a technologie „98“)
 • [4] Suchánek V., Michna Š.: Využití obrazového analyzátoru pro hodnocení struktur u Al – slitin.
  (mimoriadne číslo Transactions of the Univerzity of Košice ISSN 1335-2334, 1. mezinárodní
  konference Aluminium 1999, Děčín)
 • [5] Michna Š. – Lukáč I.: Využití barevné metalografie a EDX analýz ve fyzikální metalurgii Al
  slitin. (mimoriadne číslo Transactions of the Univerzity of Košice, ISSN 1335-23341, 1.
  mezinárodní konference Aluminium 1999, Děčín)
 • [6] Michna Š.: Application of colour contrast in metallography of aluminium alloys (Fyzikálna
  metalurgia a porušovanie materiálov „99“, Herľany, Slovenská republika, ISBN 80-7099-433-9,
  str. 334-340)
 • [7] Michna Š. – Lukáč I.: Barevná metalografie a EDX analýza při zkoumání chemické
  nehomogenity slitiny AlCu4MgMn v litém stavu. (Acta Metallurgica Slovaca 3/2002, str. 97-100,
  Segregácia „ 02“, ISSN-1335-1532 )
 • [8] Michna Š. – Lukáč I.: Structure and microsegegation of the cast Al Cu4PbMgMn alloy.
  (Acta Metallurgica Slovaca 3/2002, str.101-104 , Segregácia „ 02“ , ISSN-1335-1532)
 • [9] Lukáč I. – Michna Š.: Štruktúrne chyby v zliatinách Al – Si a ich identifikacia s využitím
  metalografie a EDX analýzy. (Metallography 01, Acta Metallurgica Slovaca 1/2001)
 • [10] Michna Š. – Lukáč I. – Skalický I.: Metallographie evaluation of AlTi5B1 master alloy.
  (Acta Metallurgica Slovaca 1/2004, str. 510-514, ISSN-1335-1532, 12th International Sympozium
  on Metallography 2004)
 • [11] J. Trpčevská – Michna Š. – Lukáč I.: Strukture Comparison of AA 6262 and AA 6023
  (STANAL 32) Alloys from the View of Their Influence on Cracking During Maschining. (mimoriadne
  číslo Transactions of the Univerzity of Košice, ISSN 1335-23341, str. 53-58, 4. mezinárodní
  konference Aluminium 2005, Děčín)
 • [12] Lukáč I. – Michna Š.: Contribution to Problematic of the Heat Treating Casts Made of an
  Aluminium Alloy. (mimoriadne číslo Transactions of the Univerzity of Košice, ISSN 1335-23341,
  str. 130-134, 4. mezinárodní konference Aluminium 2005, Děčín)
 • [13] Michna Š. – Lukáč I.: Lepší vlastnosti tvářených slévárenských slitin na bází Al-Si
  v porovnání s litým stavem. (mimoriadne číslo Transactions of the Univerzity of Košice, ISSN
  1335-23341, str.134-141, 4. mezinárodní konference Aluminium 2005, Děčín)
 • [14] Michna Š. – Lukáč I. : Přitomnost skluzových pásů u slitiny AlMg5 (Transactions of the
  Univerzites of Košice, 5. mezinárodní konference Aluminium 2007, Staré Splavy, str. 37-40,
  ISSN 1335-2334 )
 • [15] Michna Š. – Lukáč I – Bajcura M.. : Struktura slitiny EN AW 4032 a její vliv na výsledné
  vlastnosti materiálu (Transactions of the Univerzites of Košice, 5. mezinárodní konference
  Aluminium 2007, Staré Splavy, str. 37-40, ISSN 1335-2334 )
 • [16] MICHNA, Š.: Studium struktury předslitiny AlCa10, Technológ, ročník II. mimořádní číslo,
  str.157-162, ISSN 1337-8996
 • [17] STŘIHAVKOVÁ, E. , MICHNA, Š..: Změny mikrostruktury ve slitině AlSi7Mg0,3 legované
  vápníkem (zborník prednášok z konferencie QUO VADIS FOUNDRY III., Tatranská Lomnica 5-7.
  10.2010, str. 175 – 181, ISBN 978-80-553-0506-6).
 • [18] Kuśmierczak, S. – Michna, Š.: The influence of conditions in the aluminium anodizing
  proces on quality eloxal coating surface at chosen Al – alloys. (The Internacional Congress,
  MATAR Praha 2008, str. 141-144, ISBN 978-80-904077-0-1)
 • [19] Vajsová V., Michna Š.: THE CRYSTAL SEGREGATION DURING CASTING THE ALLOY
  AlCu4MgMn (Scientific Bulletin, str. 361-397, serie C, volume XXIII., may 2009, Baia Mare,
  ROMANIA, ISSN – 1224-3264)
 • [20] Vajsová V., Michna Š.:ANALYSIS OF THE PARAMETERS VHICH INFLUENCE DIFUSION PROCECE IN THE COURSE OF HOMOGENEUS ANNELING OF ALUMINIUM ALLOY DOPED ZINC (Recueil des exposé des participants IV. Sénina\ire international scientifique et méthodique, 28.10 – 6.11.2010 Tunis ISSN 2079 – 2530, str.91-98
 • [21] NÁPRSTKOVÁ, N., MICHNA, Š. Analysis of the inoculant AlTi5B1 effect on some qualitative parameters of the AlSi7Mg0,3. In Engineering and duality production. Monography Dnipropetrovsk: 2010, str. 177. ISBN 978-966-1507-34-9
 • [22] S.Borkowsi, R. Stasiak – Betlejewska: Toyotarity – Managment styles in enterprises , Dnipropetrovsk 2010, Ukraine, ISBN 978-966-1507-42-4, Střihavková E., Michna Š., Vajsová V.: investigation of Microstructure in Alloy AlSi7Mg0,3 alloyed Calcium, chapter 9
 • [23] LYSONKOVA, I., NOVOTNY, J., MICHNA, S. Extended of Durability Molds for Production Tires with Types of Coatings Proceedings of the International Conference on Science & Engineering for Sustainble Development 2017, pp. 358 – 363, ISSN 2455-4480.
Sborníky domací
 • [1] Michna Š.: Využití obrazového analyzátoru pro kvantitativní hodnocení struktur u Al – slitin.
  (Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů, Konference Mariánské Lázně – červen1999,
  ISBN 80-85988-2, str. 256-260, )
 • [2] Michna Š.: Získání, využití a nové metodiky v oblasti barevného kontrastu metalografie
  hliníkových slitin. (Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů, Konference Mariánské
  Lázně – červen 1999, ISBN 80-85988-2, str. 251-256)
 • [3] Michna Š. – Lukáč I.: Barevný kontrast u hliníkových slitin při identifikaci složek u anomálních
  struktur. (2. mezinárodní konference Aluminium 2001, Děčín, sborník přednášek, str. 33-36,
  vyzvaná přednáška)
 • [4] Michna Š. – Lukáč I.: Některé specifické případy korozního poškození hliníkových polotovarů.
  (2. mezinárodní konference Aluminium 2001, Děčín, sborník přednášek str. 339-341)
 • [5] Lukáč I. – Michna Š.: Contribution to Problematic Poresity During Welding.
  (3. mezinárodní konference Aluminium 2003, Děčín, sborník přednášek, str.212-216 )
 • [6] Michna Š. – Lukáč I.: Color contrast metallography and EDX analyses utilization for
  homogenisation quality process evaluation. (3. mezinárodní konference Aluminium 2003, Děčín,
  sborník přednášek, str.17-23)
 • [7] J. Trpčevská – Michna Š. – Lukáč I.: Analýza štruktúry lisovaných tyčí väčších priemerov.
  (3. mezinárodní konference Aluminium 2003, Děčín, sborník přednášek, str. 174-179)
 • [8] Benko P. – Michna Š. – Lukáč I.: Řešení problematiky praskání tyčí průměru nad 110 mm
  u slitiny AlCu4MgPb. (3. mezinárodní konference Aluminium 2003, sborník přednášek, Děčín,
  str. 184-189)
 • [9] Michna Š. – Majrich P. : Možnosti zlepšení vlastností hliníkových materiálů (2 Mezinárodní
  vědecká konference ,, Nové poznatky v technologiích a technologické informace 2008,, v Ústí
  nad Labem 2008, ISBN 978-80-7044-969-1)
 • [10] Holešovský F., Novák M., Michna Š : Studium změn broušené povrchové vrstvy při dynamickém zatěžování (2 Mezinárodní vědecká konference ,, Nové poznatky v technologiích a technologické informace 2008,, v Ústí nad Labem 2008, ISBN 978-80-7044-969-1)
 • [11] Michna Š., Majrich P. : Propojení litinových kroužků se slitinou AlSi12MgCuNi (Bulletin vědeckých, výzkumných a pedagogických prací FVTM UJEP za rok 2007, Vydavatel UJEP Ústi nad Labem, březen 2008, s. 32-37, ISBN 978-80-7044-980-6).
 • [12] Michna Š. : Anomální struktury zrn u hliníkových slitin(Bulletin vědeckých, výzkumných a pedagogických prací FVTM UJEP za rok 2007, Vydavatel UJEP Ústi nad Labem, březen 2008, s. 37-42, ISBN 978-80-7044-980-6).
 • [13] Š. Michna, S. Kuśmierczak Vliv chemického složení a struktury na rychlost šíření koroze u slitiny AlSi10Cu3Fe, Mezinárodní konference Aluminium 2009, Staré Splavy 12.-14.10.2009, Sborník příspěvků na CD, ISBN 978-7414-156-0
 • [14] MICHNA, Š., KUŚMIERCZAK, S., Náprstková, N. Výskyt koroze u eloxovaných hliníkových polotovarů, Mezinárodní konference Aluminium 2009, Staré Splavy 12.-14.10.2009, Sborník příspěvků na CD, ISBN 978-7414-156
 • [15] LYSONKOVA, I., NOVOTNY, J., CAIS, J., MICHNA, S. Tvorba nanokompozitních povlaků na bázi oxidu titaničitého, Sborník příspěvků ERIN 2017, s. 296 – 299, ISBN 978-80-7561-056-0.
 • [16] NOVOTNY, J., LYSONKOVA, I., NAPRSTKOVA, N., MICHNA, S. Tvorba nanokompozitních povlaků na bázi oxidu titaničitého, Sborník z konference ERIN 2017, pp. 298 – 301, ISBN 978-80-7561-056-0.
Skripta
 • [1] Michna Š., Kuśmierczak S. : Technologie a zpracování hliníkových materiálů (učební texty), vydavatel : Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP, Ústi nad Labem květen 2008, 152 s., ISBN 978 -80 – 7044- 998 – 1
 • [2] Michna Š., Nová I.: Technologie a zpracování kovových materiálů“, vydavatel Adin, s.r.o. Prešov, SR , 2008
 • [3] Michna Š.: Koroze a ochrana materiálu, studijní opora, 95 str., vydavatel UJEP v Ústí nad Labem, tisk OPTYS spol s.r.o., 95 str. r. 2012
 • [4] MICHNA Š : Fyzika kovů, studijní opora, vydavatel UJEP v Ústí nad Labem, tisk OPTYS spol s.r.o., 78 str., r. 2012
 • [5] MICHNA Š.: Nauka o materiálech II., studijní opora, vydavatel UJEP v Ústí nad Labem, tisk OPTYS spol s.r.o., 134 str., r. 2012
 • [6] MICHNA Š.: zpracování kovů a plastů – modelovaní, studijní opora, vydavatel UJEP v Ústí nad Labem, tisk OPTYS spol s.r.o., 134 str., r. 2012
 • [7] MICHNA Š., HOLEŠOVSKÝ F., MÁDL J.: PROGRESÍVNÍ TECHNOLOGIE, studijní opora, vydavatel UJEP v Ústí nad Labem, tisk OPTYS spol s.r.o., 156 str. ., r. 2012
 • [8] Michna Š.: Strojírenská technologie, studijní opora pro kombinované studium, 41 str., www.stefanmichna.com
 • [9] Michna Š.: Tváření , studijní opora pro kombinované studium, 105 str., www.stefanmichna.com
 • [10] Michna Š.: Technické materiály II, studijní opora pro kombinované studium, 95 str. www.stefanmichna.com
 • [11] MICHNA Š. MICHNOVÁ L. : Neželezné kovy (učební texty), vydavatel: UJEP v Ústi nad Labem 2017, Tisk PrintPoint, Praha, 2014, Náklad 200 ks, 245 stran,ISBN 978-80-260-7132-7
 • [12]  Michna Š., Michnová L.. : Základy zpracování hliníkových materiálů (učební texty), vydavatel: Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústi nad Labem 2017, Náklad 200 ks, 124 stran, ISBN 978-80-7561-090-4
Výzkumné zprávy
 • [1] Michna Š. : Provedení chemického a metalografického rozboru lichoběžníkového profilu z materiálu C75. Výzkumná zpráva pro SEGNOR spol s.r.o Budyně nad Ohří., duben 2001
 • [2] Michna Š. : Provedení metalografického a chemického rozboru hliníkového profilu. Výzkumná zpráva pro HUDY sport Jindřich Hudeček., září 2001
 • [3] Michna Š. :. Rozbor příčiny praskání ocelového drátu průměru 2,8 mm při jeho tváření. Výzkumná zpráva pro SEGNOR spol s.r.o. Budyně nad Ohří, 2001
 • [4] Michna Š. :. Návrh postupu pro získání světlého stříbrného povrchu u nýtů vyráběných z hliníkových slitin (AlMg2,5). Výzkumná zpráva pro SEGNOR spol s.r.o. Budyně nad Ohří, únor 2002
 • [5] Michna Š. : Provedení chemického a metalografického rozboru hotového výrobku a vzorku z pece. Výzkumná zpráva pro DGS Druckguss Systeme s.r.o. Liberec, duben 2004
 • [6] Benko P, Michna Š, Lukáč I.. : Řešení problematiky praskání tyčí průměru nad 110mm u slitiny AlCu4MgPb Výzkumná zpráva pro ALCAN Děčín Extrusions s.r.o., 2004
 • [7] Michna Š, Lukáč I.. : Analýza povrchových vad na čelně straně litých automobilových kolech z materiálu AlSi7Mg0,3. Výzkumná zpráva pro RONAL CR s.r.o. Jičín ., listopad 2004
 • [8] Michna Š, Lukáč I.. : Metalografické vyhodnocení vzorků siluminů od různých dodavatelů. Výzkumná zpráva pro RONAL CR s.r.o. Jičín ., listopad 2004
 • [9] Michna Š. Lukáč I. : Metalografické vyhodnocení vzorků siluminů z pohledu metalurgické kvality jednotlivých vzorků dle označení. Výzkumná zpráva pro RONAL CR s.r.o. Jičín., únor 2005
 • [10] Michna Š. Lukáč I. : Metalografické vyhodnocení vzorků slitiny AlSi7Mg0,3 z pohledu metalurgické kvality. Výzkumná zpráva pro RONAL CR s.r.o. Jičín., květen 2005
 • [11] Michna Š. : Kvantitativní metalografické vyhodnocení vzorků siluminů z pohledu porezity. Výzkumná zpráva pro RONAL CR s.r.o. Jičín., srpen 2005
 • [12] Michna Š. Lukáč I. : EDX analýzy povrchových vad u automobilových kol. Výzkumná zpráva pro RONAL CR s.r.o. Jičín., srpen 2005
 • [13] Michna Š.: Měření průměrné velikosti dendritů u jednotlivých vzorků slitiny AlSi7Mg0,3 a foto makrostruktury. Výzkumná zpráva pro FOSECO Česká s.r.o.., leden 2006
 • [14] Michna Š.: Měření průměrné velikosti dendritů u jednotlivých vzorků slitiny AlSi7Mg0,3 a foto makrostruktury. Výzkumná zpráva pro FOSECO Česká s.r.o.., leden 2006
 • [15] Michna Š.: Metalografické vyhodnocení a chemický rozbor siluminů s označením N a P. Výzkumná zpráva pro SHM s r.o…, leden 2006
 • [16] Michna Š.: Měření průměrné velikosti dendritů u jednotlivých vzorků siluminů Výzkumná zpráva pro FOSECO Česká s.r.o., červen 2006
 • [17] Michna Š.: Metalografické vyhodnocení odlitků pro bezpečnostní vázání lyží z materiálu Magsimal – 59 (slitina AlMg5Si2Mn). Výzkumná zpráva pro DGS Druckguss Systeme s.r.o. Liberec, červen 2006
 • [18] Michna Š.: Metalografické vyhodnocení a chemický rozbor vstupního materiálu a vzorků z tavicí pece. Výzkumná zpráva pro METAL Ústi nad Labem.., srpen 2006
 • [19] Michna Š.: Metalografické vyhodnocení a EDX analýzy vměstků u výrobků ze siluminů Výzkumná zpráva pro KSM Castings CZ a.s.., říjen 2006
 • [20] Michna Š.: Metalografické vyhodnocení vady lomové plochy u slitiny Alsi7Mg. Výzkumná zpráva pro FOSEKO POLSKA Sp. Z.o.o. .., prosinec 2006
 • [21] Michna Š.: Metalografické vyhodnocení vady na eloxovaném povrchu. Výzkumná zpráva pro IDEAL – Trade Service spol. s r.o. Brno.., listopad 2006
 • [22] Michna Š.: Korozní zkoušky nerezových plechů v korozní komoře. Výzkumná zpráva pro CHART, Ferox a.s. Děčín.., březen 2007
 • [23] Michna Š.: Změny drsnosti povrchu v jednotlivých krocích technologie anodické oxidace. Výzkumná zpráva pro IDEAL – Trade Service spol. s r.o. Brno.., duben 2007
 • [24] Michna Š.: Optická vada barvy ve tvaru „zvrásnění“ na povrchu hliníkového profilu. Výzkumná zpráva pro IDEAL – Trade Service spol. s r.o. Brno.., květen 2007
 • [25] Michna Š. : Vměstky na povrchu odlitého hliníkového automobilového kola. Výzkumná zpráva pro RONAL CR s.r.o. Jičín., květen 2007
 • [26] Michna Š. : Řešení problematiky tepelného zpracování hliníkového automobilového kola. Výzkumná zpráva pro RONAL CR s.r.o. Jičín., červenec 2007
 • [27] Michna Š.: Místa na patici parabolky, kde nepřilnula prášková barva. Výzkumná zpráva pro IDEAL – Trade Service spol. s r.o. Brno.., duben 2007
 • [28] Michna Š.: Problematika závitů u odlévaného bloku motoru ze slitiny AlSi9Cu3(Fe). Výzkumná zpráva pro SKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav , září 2007
 • [29] Michna Š. : Vměstky na povrchu odlitého hliníkového automobilového kola u slitiny AlSi11. Výzkumná zpráva pro RONAL CR s.r.o. Jičín., říjen 2007
 • [30] Michna Š. : Problematika nepropojení litinových kroužku se slitinou AA 4032 (AlSi12MgCuNi u automobilových pístů.) Výzkumná zpráva pro KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.,
  listopad 2007
 • [31] Michna Š.: Žluté fleky na Al profilech. Výzkumná zpráva pro IDEAL – Trade Service spol. s r.o. Brno.., prosinec 2007
 • [32] Michna Š.:Problematika závitů u odlévaného bloku motoru ze slitiny AlSi9Cu3(Fe) – 2 etapa. • Výzkumná zpráva pro SKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav , září 2007
 • [33] Michna, Š.: Posouzení vady laku u slitiny AlMgSi0,5. Výzkumná zpráva pro firmu ITS Trade service s.r.o. Brno, 2008
 • [34] Michna, Š.: Chemická analýza třísek a odlitků pomoci EDX analýz. Výzkumná zpráva pro firmu Continental Czech Republic s..r.o.,2008
 • [35] Michna, Š.: Posouzení filtračního efektu u filtračního sítka UFO 58 (tahokov) a MDL 58 (drát). Výzkumná zpráva pro firmu RONAL CR s..r.o. ,2008
 • [36] Michna, Š.: Analýza vad na eloxovaném povrchu trubek ze slitiny AA 6061 – T6. Výzkumná zpráva pro firmu Walter ENGINES a.s., 2008
 • [37] Michna, Š.:Rozbor a analýza jednotlivých vzorků sušeného vodního skla a mletého vápence. Výzkumná zpráva pro firmu KOMA spol. s r.o., 2008
 • [38] Michna, Š.: Posouzení vady profilu u slitiny AlMgSi0,5. Výzkumná zpráva pro firmu ITS Trade service s.r.o. Brno.,2008
 • [39] Michna, Š.: Eloxovaný Fujikoki hliníkový obrobek s tmavým stínem parabolického tvaru v jednom připojovacím otvoru. Výzkumná zpráva pro firmu FUJIKOKI CZECH s.r.o., 2008
 • [40] Michna, Š.: Hliníkový obrobený eloxovaný Fujikoki blok s homogenním povrchovým matným závojem.. Výzkumná zpráva pro firmu FUJIKOKI CZECH s.r.o., 2008
 • [41] Michna, Š.:Nové technologie a postupy při zpracování netradičních hliníkových odpadů v ČR. Výzkumná zpráva pro firmu Jiří Hladík s.r.o. 2008
 • [42] Michna, Š.: Rozbor usazenin z licí pece a mechanizmus jejího vzniku. Výzkumná zpráva pro firmu RONAL CR s..r.o., 2008
 • [43] Michna, Š.:Zhodnocení možností zvýšení podílu třísek při přípravě hliníkové taveniny. Výzkumná zpráva pro firmu RONAL CR s..r.o. 2008
 • [44] Michna, Š.:Příčiny nepropojení Al trubky s výparníkem PQ 25 při pájení. Výzkumná zpráva pro firmu Behr Czech s.r.o., 2008
 • [45] Michna, Š.: Měření vrstvy pájecího materiálu na Al přírubě. Výzkumná zpráva pro firmu Behr Czech s.r.o.,2008
 • [46] Michna, Š.: Vliv korozních zplodin na Al součástech na funkčnost bezpečnostních pásů. Výzkumná zpráva pro firmu TRCZ s.r.o., 2008
 • [47] Michna, Š.:Možnosti zpracování hliníkového granulátu získaného z hliníkových odpadů. Výzkumná zpráva pro firmu Jiří Hladík s.r.o., 2008
 • [48] Michna, Š.:Optimalizace tepelného zpracování u slitiny AlSiMg0,3 s cílem dosažení požadovaných mechanických hodnot. Výzkumná zpráva pro firmu RONAL CR s..r.o., 2008
 • [49] Š.Michna : Vměstky na povrchu odlitého hliníkového automobilového kola Výzkumná zpráva pro firmu RONAL CR s..r.o., 2009
 • [50] Š.Michna : Studium struktury automobilových pístů, Výzkumná zpráva pro firmu ŠKODA AUTO a.s., 2009
 • [51] Š.Michna : Porovnání struktury vzorku „Polsko“ a vzorku „ALCAN Výzkumná zpráva pro firmu FUJIKOKI CZECH s.r.o., 2009
 • [52] Š.Michna : Nevyhovující mechanické zkoušky u automobilového kola ze slitiny AlSi7Mg0,3. Výzkumná zpráva pro firmu RONAL CR s..r.o., 2009
 • [53] Š.Michna: Rozbor usazenin z licí pece a mechanizmus jejího vzniku. Výzkumná zpráva pro firmu RONAL CR s..r.o., 2009
 • [54] Š.Michna: Hodnocení struktury tvárné litiny. Výzkumná zpráva pro firmu Teplická strojírna s.r.o., 2009
 • [55] Š.Michna: Analýza hnědých částic na povrchu profilu.
  Výzkumná zpráva pro firmu Alcan Děčín Extrusions s.r.o., 2010
 • [56] Š.Michna: Analýza povrchu materiálu v místě odloupnutí
  Výzkumná zpráva pro firmu Alcan Děčín Extrusions s.r.o., 2010
 • [57] Š.Michna: Komplexní analýza AlMgSi0,5 materiálu
  Výzkumná zpráva pro firmu Jansen Display s.r.o., 2010
 • [58] Š.Michna: Vady v laku u odlitého hliníkového automobilového kola Výzkumná zpráva pro firmu RONAL CR s..r.o., 2010
 • [59] Š.Michna: Materiálová, strukturní a chemická analýza raznic. Výzkumná zpráva pro firmu ZKL Nářadí a.s., 2010
 • [60] Š.Michna: Strukturální a chemický rozbor vzorků. Výzkumná zpráva pro firmu FUJIKOKI CZECH s.r.o., 2010
 • [61] Š.Michna: Výzkum možných příčin vzniku bublin u povrchově upravených hliníkových profilů, Výzkumná zpráva pro firmu Sapa Profily, 2010
 • [62] Š.Michna: Studie o očkování Al slitin, Výzkumná zpráva pro firmu RONAL CR s..r.o., 2010
 • [63] Š.Michna: Usazeniny z pece, Výzkumná zpráva pro firmu RONAL CR s..r.o., 2010
 • [64] Š.Michna: Analýza příčiny vzniku trhlin na tvarových sintermetalických dnech při procesu odlévání. Výzkumná zpráva pro firmu KS Kolbenschmidt Czech Republic a.s.., 2011
 • [65] Š.Michna: Analýza příčin vzniku trhlin u drtícího kotouče. Výzkumná zpráva pro firmu SD – 1.STROJÍRENSKÁ a.s., 2011
 • [66] Š.Michna: Chemická analýza a metalografické vyhodnocení ocelových vzorků tyče z ocele. Výzkumná zpráva pro firmu Alcan Děčín Extrusions s.r.o., 2011.
 • [67] Š.Michna: komplexní analýza hliníkových dílů a vzájemné porovnání dodavatele z Německa a Číny. Výzkumná zpráva pro firmu Black & Decker s.r.o., 2011.
 • [68] Š.Michna: Optimalizace technologického procesu nízkotlakového lití, ISRN / UJEP/ FVTM / TR – 42 / 2012 / VTP – CZ, firma PNEUFORM Hulín, a.s.,
 • [69] Š.Michna: Analýza příčiny vzniku nekvalitního eloxovaného motocyklového doplňku z Al slitiny, ISRN / UJEP/ FVTM / TR – 10 / 2012 / KTMI – CZ, firma PROBIKES, s. r. o.
 • [70] Š.Michna: Nové materiálové řešení zubů pro korečky na důlním rýpadle, ISRN / UJEP/ FVTM / TR –28/ 2012 / KTMI – CZ, firma Vršanská uhelná a.s.
 • [71] Š.Michna: Analýzy a vyhodnocení dvou vzorků tyče z ocele s označením dobrý a špatný, ISRN / UJEP/ FVTM / TR –24/ 2012 / KTMI – CZ, firma Constellium Extrusions Děčín s.r.o.
 • [72] Š.Michna: Vývoj a testování nové hliníkové slitiny pro výrobu forem používaných při výrobě pneumatik PNEUFORM Hulín, a.s.
 • [73] Š.Michna: Black & Decker (Czech),s.r.o. Výzkum dobré součástky a špatné součástky, která je nevyhovující s ulomením jedné celé části , ISRN / UJEP/ FVTM / TR –44/ 2012 / KTMI – CZ
 • [74] Š.Michna, J. Cais: Zkoumání struktury a mechanických vlastnosti forem ze slitiny AlMg2Mn0,8 , AlSi7Mg a AlSi10CuMnNi, firma PNEUFORM Hulín, a.s.
 • [75] Š.Michna: Korozní testování miniventilků a pružinek, firma PNEUFORM Hulín, a.s.
 • [76] Š.Michna, J. Cais: Mechanické vlastnosti slitiny AlMg3 při různých teplotách, firma PNEUFORM Hulín, a.s.
 • [77] Š.Michna, J. Cais: Mechanické vlastnosti slitiny AlSi9MgCuNiMn po průřezu formy na výrobu pneumatik – s vyvrtanými a bez vyvrtaných otvorů, firma PNEUFORM Hulín, a.s.
 • [78] Š.Michna, J. Cais: výroba a ltí slitin AlSi7Mg0,3, AlSi8Mg1Cu1Ni1,2Mn0,6 a jejích následné zkoušení prostřednictvím statické zkoušky tahem, firma PNEUFORM Hulín, a.s.
 • [79] Š.Michna, J. Cais: Zavedení nové technologie a její optimalizace pro odlévání forem pro výrobu pneumatik ve formě Pneuform a.s., firma PNEUFORM Hulín, a.s.
 • [80] Š.Michna, J. Cais:Mechanické vlastnosti slitiny AlMg3 při různých teplotách, firma PNEUFORM Hulín, a.s.
 • [81] Š.Michna, J. Cais: Testováni zubů pro korečky na důlným rýpadle od firmy UNEX a.s. , Vršanská uhelná a.s.
 • [82] Š.Michna: Posouzení vlivu jednotlivých prvků na technologické a mechanické vlastnosti slitiny AlSi7Mg0,3, RONAL Jičín a.s.
 • [83] Š.Michna, R.Honzátko: : Zpracování technologického projektu linky na vrstvení bezpečnostních skel a dalších částí nového výrobního procesu projektu „Nové kompozitní skleněné prvky s použitím nerezových a dalších moderních konstrukčních materiálů a inovace jejich výrobních procesů“, firma OGB s.r.o.
 • [84] MICHNA Š., CAIS J.: Analýza porózity v slitiny AlSi10MgCuNi, Zpráva pro PNEUFORM Hulín a.s., ISRN / UJEP / FVTM / TR – 14 / 17 / VTP – CZ
 • [85] MICHNA Š., CAIS J.: Analýza povlakování laserem Al formy nerezovým práškem, Zpráva pro PNEUFORM Hulín a.s., ISRN / UJEP / FVTM / TR – 14 / 6 / VTP – CZ
 • [86] MICHNA Š., CAIS J.: Analýza povrchu válcovaného plechu ze slitiny AlMg3, Zpráva pro ALINVEST Břidličná a.s., ISRN / UJEP / FVTM / TR – 14 / 26 / VTP – CZ
 • [87] MICHNA Š., CAIS J.: Analýza příčin vzniku vady na povrchu odlitků ze slitiny AlSi10Mg, Zpráva pro PNEUFORM Hulín a.s., ISRN / UJEP / FVTM / TR – 14 / 73 / VTP – CZ
 • [88] MICHNA Š., CAIS J.: Lomové plochy, Zpráva pro ALINVEST Břidličná a.s., ISRN / UJEP / FVTM / TR – 14 / 5 / VTP – CZ
 • [89] MICHNA Š., CAIS J.: Makro-mikro a EDS analýza, Zpráva pro ALINVEST Břidličná a.s., ISRN / UJEP / FVTM / TR – 14 / 40 / VTP – CZ
 • [90] MICHNA Š., CAIS J.: Měření hloubky povrchové vrstvy na Al materiálů, Zpráva pro PNEUFORM Hulín a.s., ISRN / UJEP / FVTM / TR – 14 / 19 / VTP – CZ
 • [91] MICHNA Š., CAIS J.: Metalograf. rozbor příčin praskání kolíků Al. forem, Zpráva pro PNEUFORM Hulín a.s., ISRN / UJEP / FVTM / TR – 14 / 43 / VTP – CZ
 • [92] MICHNA Š., CAIS J.: Povlakování Al forem – 11 ks, pro PNEUFORM Hulín a.s., ISRN / UJEP / FVTM / TR – 14 / 1 / VTP – CZ
 • [93] NOVÁK, M., KUŚMIERCZAK, S., MICHNA, S. Analýza odebraných vzorků materiálů kulové dráhy. Výzkumná zpráva vypracovaná pro PRODECO a. s. 2014. 18 s. ISRN /UJEP/FVTM/
  TR-13/63/VTP-CZ.
 • [94] NOVÁK, M., KUŚMIERCZAK, S., MICHNA, S. Analýza odebraných vzorků materiálů kulové dráhy. Výzkumná zpráva vypracovaná pro PRODECO a. s. 2014. 34 s. ISRN /UJEP/FVTM/
  TR-13/36/VTP-CZ.
 • [95] MICHNA Š., CAIS J.: Analýza zjištění příčin tmavých pruhů na válcovaném materiálu u slitiny AlMg3, Zpráva pro ALINVEST Břidličná a.s., ISRN / UJEP/ FVTM / TR – 15 / 2015 / VTP – CZ
 • [96] MICHNA Š., CAIS J.: Zkoumání nevyhovujících mechanických hodnot u slitiny AlSi7Mg0,3, Zpráva pro Ronal CR s.r.o, ISRN / UJEP/ FVTM / TR – 22 / 2015 / VTP – CZ
 • [97] MICHNA Š., CAIS J.: Analýza metalurgické čistoty odlitků u slitiny AlSi7Mg0,3, Zpráva pro Ronal CR s.r.o, , ISRN / UJEP/ FVTM / TR – 21 / 2015 / VTP – CZ
 • [98] MICHNA Š., CAIS J.: Nový materiál upravené ocele tř. 15 330 s optimalizaci tepelného zpracování přípraven firmou UNEX Uničov, Zpráva pro Vršanskou uhelnou a.s.
 • [99] MICHNA Š., CAIS J.: Komplexní analýza součástky a analýza povrchu – povláku, Zpráva pro PNEUFORM Hulín, a.s.
 • [100] MICHNA Š., CAIS J.: Analýza vměstků u Al slitin, Zpráva pro Constellium Extrusions Děčín s r.o., ISRN / UJEP/ FVTM / TR – 100 / 2015 / VTP – CZ
 • [101] MICHNA Š. : Výrobní linka pro povlakování Al – forem, Komplexní návrh výrobní linky pro PNEUFORM Hulín, a.s
 • [102] MICHNA Š., MICHNOVÁ L., CAIS J.: Analýza příčin vzniku vady na povrchu odlitků ze slitiny AlSi10Mg, Zpráva pro MOLDCAST s r.o.
Ostatní publikace
 • [1] Monografie: Encyklopedie hliníku na CD – vydáno 1 800 ks
 • [2] Monografie: Aluminium Materials and Technologies from A to Z na CD– vydáno 500 ks
 • [3] Výukové CD pro firmy (METAL, ALCAN, Hanyko) : Metalografické metody zkoušení. Identifikace a vyhodnocování vad.
 • [4] Výukové CD pro firmy: Metalografe a fraktografie – vydáno 200 ks
 • [5] MICHNA, Š., NÁPRSTKOVÁ, N. Strojírenská technologie pro dopravu, Studijní opora pro kombinované studium
 • [6] MICHNA, Š., NÁPRSTKOVÁ, N. Kompozitní materiály, Studijní opora pro kombinované studium
 • [7] MICHNA, Š., NÁPRSTKOVÁ, N. Tepelné zpracování kovů, Studijní opora pro kombinované studium
 • [8] MICHNA, Š., NÁPRSTKOVÁ, N. Degradace materiálů, Studijní opora pro kombinované studium
 • [9] MICHNA, Š., NÁPRSTKOVÁ, N. Fyzika kovů, Studijní opora pro kombinované studium
 • [10] MICHNA, Š., NÁPRSTKOVÁ, N. Praktická řešení výrobních problémů, Studijní opora pro kombinované studium
 • [11] MICHNA, Š., NÁPRSTKOVÁ, N. Progresivní technologie ve slévárenství, Studijní opora pro kombinované studium